Odpowiedź:

Składnik wynagrodzenia wskazany w pytaniu należy uznać za roszczeniowy składnik wynagrodzenia wypłacany w zmiennej wysokości za okresy nie dłuższe, niż miesiąc. Powyższego nie zmienia fakt, że pracownik nie nabywa prawa do omawianego świadczenia w przypadku  wystąpienia absencji chorobowej. Tym samym powinien on być wliczony do podstawy wynagrodzenia urlopowego.

Uzasadnienie:

Zgodnie z dyspozycją art. 172 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) – dalej k.p. za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Powyższa zasada została rozwinięta w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. z 1997 r. Nr 2, poz. 14 ze zm.) – dalej r.z.u.u.w. Stosownie do § 6 r.z.u.u.w. wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy z wyłączeniem

– jednorazowych lub nieperiodycznych wypłatach za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,

– wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przestoju,

– gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,

– wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

– ekwiwalentu pieniężnych za urlop wypoczynkowy,

– dodatkowego wynagrodzeniach radców prawnych z tytułu zastępstwa sądowego,

– kwocie wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia,

– wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek chorób lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

–  nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,

– odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,

– wynagrodzenia i odszkodowania przysługujących w razie rozwiązania stosunku pracy.

Składnik wynagrodzenia przedstawiony w pytaniu nie mieści się we wskazanym katalogu składników podlegających wyłączeniu. Należy bowiem uznać go za roszczeniowy składnik wynagrodzenia wypłacany w zmiennej wysokości za okresy nie dłuższe, niż miesiąc. Powyższego nie zmienia fakt, że pracownik nie nabywa prawa do omawianego świadczenia w przypadku wystąpienia absencji chorobowej. Tym samym powinien on być wliczony do podstawy wynagrodzenia urlopowego.

Kamila Milczarek,

autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedzi udzielono 20.02.2017 r.