Czy do pracowników mianowanych -urzędników państwowych ma zastosowanie art. 39 k.p.? Jeśli tak, to czy również w tym przypadku należy pracownikowi chronionemu przez cały czas ochrony płacić dodatek wyrównawczy w związku z przeniesieniem do pracy mniej płatnej?

Tak, urzędnik państwowy zatrudniony na podstawie mianowania jest objęty szczególną ochroną z art. 39 k.p.


Artykuł 16 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.) - dalej: u.p.u.p., stanowi, że przepisy u.p.u.p dotyczące nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunków pracy nie uchylają przepisów dotyczących szczególnej ochrony pracowników w zakresie wypowiedzenia i rozwiązania stosunku pracy. Wprost więc przepis ustawy stwierdza, że ochrona wynikająca z art. 39 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) - dalej: k.p., obejmuje urzędnika państwowego. To samo stanowisko wyraża także Anna Dubrownik [w:] Prawo pracy, Warszawa 1997-2005 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, ISBN: 83-87558-07-9. W zakresie pytania o dodatek wyrównawczy należy stwierdzić, że taka instytucja nie dotyczy tej kategorii pracowników. Pracownik chroniony z uwagi na wiek przedemerytalny nie może być z pracy zwolniony a zmiana warunków pracy i płacy jest dopuszczalna, ale tylko w wypadku:
1) wprowadzenia nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy,
2) stwierdzonej orzeczeniem lekarskim utraty zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do jej wykonywania. Innymi słowy ustawodawca wprost wskazuje (art. 39 k.p.).
Ustawodawca pozwala więc na zmianę płacy, ale tylko we wskazanych wyżej przypadkach. W innym wypadku zmiana płacy jest niezgodna z prawem podobnie jak zmiana warunków pracy.