Odpowiedź:

Tak, chyba że w okres 60 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej już wykonywał jakąś pozarolniczą działalność w rozumieniu ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.) – dalej u.s.u.s.

Uzasadnienie:

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy, co do zasady, stanowi zadeklarowana przez niego kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (art. 18 ust. 8 u.s.u.s.). Niektórzy przedsiębiorcy, po spełnieniu określonych przepisami u.s.u.s. warunków, mogą jednak przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej opłacać składki na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach. Preferencyjne warunki polegają na tym, że przez okres 24 miesięcy kalendarzowych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy stanowi zadeklarowana przez niego kwota, nie niższa jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 18a ust. 1 u.s.u.s.). Warunkami, które przedsiębiorca musi spełnić, aby móc opłacać składki na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach są następujące warunki:

a) przedsiębiorca nie wykonuje i w okresie 60 miesięcy kalendarzowych poprzedzających rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej nie wykonywał pozarolniczej działalności w rozumieniu u.s.u.s.,

b) przedsiębiorca nie wykonuje pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 18a ust. 2 u.s.u.s.). Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. Jeżeli więc przedsiębiorca nie spełnia choćby jednego z nich, nie może opłacać składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach. Podkreślenia przy tym wymaga, że opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach wyklucza wykonywanie w okresie 60 miesięcy kalendarzowych poprzedzających rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej każdej z pozarolniczych działalności wymienionych w art. 8 ust. 6 u.s.u.s.

Tym samym, jeżeli osoba, o której mowa w pytaniu, nie wykonywała żadnej pozarolniczej działalności w rozumieniu u.s.u.s. w okresie 60 miesięcy kalendarzowych poprzedzających rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej, może opłacać składki na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach. Fakt wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz ojca, czy też innych osób, z którymi nie łączył jej stosunek pracy lub spółdzielczy stosunek pracy, nie pozbawia jej prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach.

Magdalena Kostrzewa,

autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  

Odpowiedzi udzielono  3.03.2017 r.