Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Protokół wypadkowy sporządzamy do każdego wypadku w punkcie 2 protokołu proponuje wpisać rodzaj wypadku "indywidualny", jeśli było zwolnienie lekarskie poszkodowanego dopisać - powodujący czasową niezdolność do zajęć."
Tematyka postępowania w sprawie wypadków uczniów uregulowana została zasadniczo w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) - dalej r.b.h.p.s.
Rozporządzenie w sprawie bhp w szkołach nie posługuje się jednak pojęciem "wypadku ucznia", ale "wypadku osoby pozostającej pod opieką szkoły i placówki" (tytuł rozdziału 4), przy tym jednocześnie nie definiuje ono pojęcia takiego wypadku.
Jednak tematyka wypadków uczniów uregulowana jest nie tylko w r.b.h.p.s. Zgodnie z jego § 52 r.b.h.p.s. w sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
Stosuje się odpowiednio, a więc z modyfikacjami koniecznymi, aby dostosować przepisy ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy do wypadków osób pozostających pod opieką szkoły lub placówki.
Kwestie postępowania w sprawach wypadków przy pracy reguluje natomiast rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870).
Pracownik szkoły lub placówki, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.
O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
1) rodziców (opiekunów) poszkodowanego;
2) pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
3) społecznego inspektora pracy;
4) organ prowadzący szkołę lub placówkę;
5) radę rodziców.
O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
Zawiadomień, o których mowa powyżej, dokonuje dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik szkoły lub placówki.
Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, zwany dalej "zespołem", dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.
Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może wykonać dyrektor, wykonuje je upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły lub placówki.
Członków zespołu powołuje dyrektor.
Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy.
Wzór protokołu powypadkowego jest określony w załączniku. rozporządzeniu r.b.h.p.s
Protokół powypadkowy dotyczący wypadków przy pracy sporządza się wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298 z późn. zm.) - dalej r.p.w.
W punkcie 8 protokoły wypadkowego podajemy rodzaj wypadku mając do wyboru - indywidualny, zbiorowy, śmiertelny, ciężki, powodujący czasową niezdolność - z dopiskiem niepotrzebne skreślić
W związku z powyższym protokół powypadkowy, którego wzór jest w r.b.h.p.s., możemy zmodyfikować na podstawie § 52 powyższego rozporządzenia zapożyczając potrzebne sformułowania lub zwroty ze wzoru protokołu powypadkowego wg wzoru określonego w r.p.w.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.