Odpowiedź:

Pracownik tymczasowy może pracować na stanowisku, które wyposażone jest w podest na wysokości powyżej 1 m (ok. 1,45 m) wyposażony w barierkę 1,1 m oraz dojście z barierką. Jest to możliwe, ponieważ w opisanym przypadku stanowisko pracy jest wyposażone w stałą konstrukcję chroniącą pracownika przed upadkiem z wysokości i tym samym nie jest to praca niebezpieczna w myśl rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - dalej r.b.h.p.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 z późn. zm.) - dalej u.p.t. pracownikowi tymczasowemu nie może być powierzone wykonywanie na rzecz pracodawcy użytkownika pracy szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 237(15) z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) - dalej k.p.

Zgodnie z § 80 r.b.h.p. przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, o których mowa w niniejszym rozdziale oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bhp lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne. Pracodawca jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy. Powyższy wykaz powinien uwzględniać m.in. prace uznane za szczególnie niebezpieczne na podstawie r.b.h.p., takie jak:

- roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części;

- prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych;

- prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych;

- prace na wysokości.

Zgodnie z § 105 r.b.h.p. pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Do pracy na wysokości nie zalicza się natomiast pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:

- osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi;

- wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.

Tym samym, w związku z zaliczaniem prac na wysokości (w rozumieniu r.b.h.p.) do prac szczególnie niebezpiecznych, nie wolno zatrudniać pracownika tymczasowego przy wykonywaniu ww. prac przez „pracodawcę-użytkownika” (tj. pracodawcę lub podmiot niebędący pracodawcą w rozumieniu k.p. wyznaczający pracownikowi skierowanemu przez agencję pracy tymczasowej zadania i kontrolujący ich wykonanie). W omawianym przypadku nie chodzi wprost o pracę niebezpieczną w rozumieniu r.b.h.p. Należy jednak pamiętać, że to pracodawca podejmuje ostateczną decyzję, czy dane stanowisko pracy zaliczyć do prac niebezpiecznych.

Dodatkowe wątpliwości mogą się pojawić co do kwalifikacji podestów ruchomych. Powyższe zwolnienie z zaliczenia danej pracy do prac szczególnie niebezpiecznych wynika z wyposażenia stanowiska w stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości. Kluczowe znaczenie w sposobie kwalifikacji ma określenie „stałe”. W przypadku podestów ruchomych z założenia mamy do czynienia z ich mobilnością np. w obrębie danej hali produkcyjnej. Tym samym w takim przypadku powyższe zwolnienie nie znajduje zastosowania. Ponadto należy pamiętać, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. poz. 1468) wymienione niżej rodzaje podestów podlegają pod Urząd Dozoru Technicznego, a osoby je obsługujące powinni mieć odpowiednie uprawnienia:

1) podesty ruchome wiszące, masztowe, stacjonarne,

2) podesty ruchome przejezdne: wolnobieżne i przewoźne,

3) podesty ruchome samojezdne.

Łukasz Wawszczak, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP

Odpowiedzi udzielono 18 marca 2015 r.