Czy pracownik powinien podpisać (dostać) przy zatrudnieniu druk ZUA, a przy zwolnieniu druk ZWUA?

Tak. Ubezpieczony powinien złożyć podpis na dokumencie ZUS ZUA i ZUS ZWUA, chyba że z uwagi na okoliczności jest to niemożliwe (np. przyczyną wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych przy pomocy dokumentu ZUS ZWUA jest jego zgon).

To, jakie dane muszą zawierać dokumenty zgłoszeniowe, w tym dokument zgłoszenia do ubezpieczeń ZUS ZUA i dokument wyrejestrowania z ubezpieczeń ZUS ZWUA, wynika z ich wzorów określonych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz. U. Nr 149, poz. 982 z późn. zm.) - dalej: r.w.z. Z wzoru dokumentu ZUS ZUA zawartego w załączniku nr 1 do r.w.z., jak również ze wzoru dokumentu ZUS ZWUA zawartego w załączniku nr 6 do r.w.z., wynika, że podpis ubezpieczonego na tych dokumentach powinien być złożony. Obowiązek ten nie ma jednak charakteru bezwzględnego i w pewnych przypadkach płatnik składek z przyczyn obiektywnych (np. zgon ubezpieczonego) nie będzie mógł uzyskać od ubezpieczonego podpisu na dokumencie zgłoszeniowym.