Odpowiedź

Pracodawca może przedłożyć pracownikowi do podpisania oświadczenie o przytoczonej treści, oczekując od niego złożenia podpisu, ale tylko po zapoznaniu się z ww. dokumentami.
Nie ma jakiegokolwiek znaczenia prawnego ostatni zapis oświadczenia, dotyczący braku przeciwwskazań medycznych do pracy na zajmowanym stanowisku, gdyż jedynym wiążącym dokumentem w tym zakresie jest orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy.

Uzasadnienie
Stosownie do art. 941 ustawy z 26.0.6.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) – dalej k.p., pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu w formie pisemnej informacji rozpowszechnionej na terenie zakładu pracy lub zapewnić pracownikom dostęp do tych przepisów w inny sposób przyjęty u danego pracodawcy.
Ponadto, zgodnie z art. 226 k.p., pracodawca powinien ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą, stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające to ryzyko, a także informować o nim pracowników, w tym również o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
Pracodawca będący właścicielem/zarządcą/użytkownikiem budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 736) jest obowiązany zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.
Przepisy nie określają wzoru dokumentu potwierdzającego wypełnienie powyższych obowiązków przez pracodawcę, w związku z czym panuje w tym zakresie pełna dowolność. Nie ma przeciwwskazań, aby pracodawca korzystał z oświadczenia o treści przywołanej w pytaniu.
Sprzeciw budzi ostatni zapis oświadczenia, dotyczący braku przeciwwskazań medycznych do pracy na zajmowanym stanowisku. Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 229 § 4 k.p., pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Wzór takiego orzeczenia został określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2067). To właśnie ten i tylko ten dokument jest dla pracodawcy wiążący i stanowi podstawę dopuszczenia pracownika do pracy.
Naturalnie pracodawca może zwrócić się do pracownika o złożenie takiego oświadczenia, jednakże z oczywistych względów nie będzie miało jakiegokolwiek znaczenia prawnego.

Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 17 maja 2017 r.

 

  Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów