Pracownicy, która w dniu 10 listopada 2009 r. urodziła jedno dziecko przysługuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego (art. 180 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., niezależnie od tego czy jest to jej pierwsze dziecko, czy kolejne. Jeżeli pracownica nie korzystała z urlopu macierzyńskiego przed porodem, wówczas pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego jest dzień porodu, czyli 10 listopada 2009 r. (art. 1831 § 2 k.p.). Długość urlopu macierzyńskiego oblicza się według reguł ustalonych w art. 1831 § 1 k.p. zgodnie z którym przy udzielaniu urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym.
Pracownicy będzie również przysługiwał dodatkowy urlop macierzyński (przepisy dotyczące dodatkowego urlopu macierzyńskiego wchodzą w życie 1 stycznia 2010 r.), chociaż jeszcze nie w docelowym wymiarze wskazanym w art. 1821 § 1 k.p. W myśl art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008, Nr 237, poz. 1654) wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego w przypadku urodzenia jednego dziecka w 2010 r. wynosi do dwóch tygodni. Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany na wniosek uprawnionej pracownicy (lub pracownika) i pracodawca taki wniosek ma obowiązek uwzględnić. Urlop ten może być wykorzystany tylko jednorazowo, bezpośrednio po zakończeniu korzystania z podstawowego urlopu macierzyńskiego, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności. Z urlopu tego może korzystać tylko jedno z rodziców dziecka - pracodawca udzielając na wniosek pracownicy (pracownika) dodatkowego urlopu macierzyńskiego może żądać przedstawienia przez drugiego rodzica oświadczenia o braku zamiaru korzystania z tego urlopu (art. 1891 k.p.). W czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego pracownica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego na takich samych zasadach jak w czasie podstawowego urlopu macierzyńskiego.
Pracownicy, która kończy urlop macierzyński w grudniu 2009 r. dodatkowy urlop macierzyński nie przysługuje - przepisy o dodatkowym urlopie macierzyńskim wchodzą bowiem w życie 1 stycznia 2010 r.