Czy pracodawca powinien przejść szkolenie w zakresie ergonomii i analizy zagrożeń?

Pytanie pochodzi z Serwisu BHP

Czy pracodawca powinien przejść szkolenie w zakresie ergonomii i analizy zagrożeń?

Odpowiedź:

Przepisy prawa pracy nie wymagają od pracodawcy posiadania osobnego (organizowanego jako samodzielne) szkolenia w zakresie ergonomii i analizy zagrożeń. Tematy z tego zakresu powinny znaleźć się w programie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawcy i osób kierujących pracownikami lub wynikać z tematów określonych w programie szkolenia.

Uzasadnienie:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p. w art. 207 § 3 stanowi, iż pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są zobowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest zobowiązany do odbycia szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) - dalej r.s.b.h.p. w § 5 stanowi, iż pracodawca organizujący i prowadzący szkolenie oraz jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, są zobowiązani zapewnić (m.in.) programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk. Zgodnie z § 7 ust. 1 r.s.b.h.p. programy szkolenia wstępnego oraz szkolenia okresowego, określające szczegółową tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia, dla poszczególnych grup stanowisk opracowuje pracodawca lub w porozumieniu z pracodawcą - jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie ramowych programów szkolenia. Ramowy program szkolenia okresowego pracodawców w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy znajduje się w załączniku nr 1 r.s.b.h.p. W programie określony został cel szkolenia, jest nim aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, szczególnie z zakresu: a) oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, b) kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, c) ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą. W ramowym programie szkolenia uwzględnione zostały następujące tematy:

- wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP);

- identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;

- organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy;

- analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki;

- organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy;

- zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku;

- skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników);

- problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Kazimierz Kościukiewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono 8 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 18 sierpnia 2014 r.