Jak powinien postąpić pracodawca, jeżeli pracownica w dniu 16 września nie stawi się do pracy?

Czy pracodawca może ją zwolnić?

Pracodawca nie ma obowiązku informowania pracownika o zbliżającym się terminie zakończenia urlopu wychowawczego.

Stosownie do art. 186 § 7 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego składa się pracodawcy w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego zawiera m.in. wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część na dane dziecko - § 23 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków. Informacja dotycząca okresu, na który ma być udzielony urlop wychowawczy, w tym o dacie jego zakończenia jest jednocześnie informacją o terminie w jakim pracownik powinien zgłosić gotowość do świadczenia pracy. Pracodawca nie ma obowiązku przekazywać pracownikowi dodatkowego powiadomienia w tym zakresie.

Jeżeli po zakończeniu urlopu wychowawczego pracownik nie stawi się do pracy, a jego nieobecność będzie nieobecnością nieusprawiedliwioną, to fakt ten może stanowić uzasadnienie do rozwiązania umowy o pracę.