Odpowiedź

Przepisy nie określają wymagań kwalifikacyjnych osoby prowadzącej szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Osoba, która szkoli pracowników w tej dziedzinie powinna posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności do przeprowadzenia szkolenia. Nie ma więc przeszkód, aby po ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy prowadzić szkolenie z zakresu pierwszej pomocy pod warunkiem, że wykładowca posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności. Przepisy nie określają też, kto powinien wystawić zaświadczenie o ukończeniu takiego szkolenia. Wystawianie zaświadczeń powinno się odbywać w sposób przyjęty w danym zakładzie pracy.

Uzasadnienie

W myśl art. 207(1) § 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) - dalej k.p. pracodawca jest zobowiązany przekazywać pracownikom informacje m.in. o: pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy. Według art. 209(1) § 1 pkt 2 k.p. pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy. Zgodnie z § 44 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) obsługa punktów pierwszej pomocy i apteczek pierwszej pomocy na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.

Choć wskazane przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek w zakresie zorganizowania systemu pierwszej pomocy w zakładzie pracy, nie odnoszą się do kwalifikacji wykładowców szkolących pracowników zakładu pracy w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Kazimierz Kościukiewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 13 października 2015 r.