W szkole działają dwie organizacje związkowe.
Czy pracodawca, wypłacając świadczenie urlopowe dla nauczycieli jest zobowiązany do uzgodnienia jego wysokości dla poszczególnych nauczycieli z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w szkole?
Czy pracodawca powinien poinformować związki o wysokości świadczenia urlopowego łącznie dla wszystkich nauczycieli?

Co do zasady świadczenia z ZFŚS powinny być ustalone ze związkami zawodowymi.
W przypadku jednakże świadczenia urlopowego dla nauczycieli wysokość została określona wprost w przepisach. Zgodnie bowiem z art. 53 ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej k.n. z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. Skoro więc wysokość jest określona ustawowo, to nie wymaga ona uzgodnienia ze związkami zawodowymi.
Oczywiście, kwota, która pozostanie na koncie ZFŚS po wypłacie świadczeń urlopowych dla nauczycieli jest przeznaczana na działalność socjalną na zasadach ogólnych. Oznacza to, że należy stosować w pierwszej kolejności przepisy regulaminu. Warto przy tym nadmienić, iż ani k.n., ani przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) nie przewidują koniczności informowania związków zawodowych o wysokości świadczeń urlopowych dla nauczycieli, ani w łącznej kwocie, ani w rozbiciu na poszczególne osoby. Tym samym jeżeli regulamin nie zawiera stosownych zapisów, pracodawca w ogóle nie musi informować związków o wielkości świadczeń urlopowych. Należy jednak zaznaczyć, iż jeżeli związki zawodowe biorą udział w zarządzaniu ZFŚS, kwota wypłaconych świadczeń będzie znana – będzie to różnice miedzy stanem funduszu przed i po wypłatach.

Paweł Ziółkowski - specjalista z zakresu prawa pracy