Pojęcia „prace szczególnie niebezpieczne” i „prace, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby” nie są tożsame. Jednak obie kategorie takich prac charakteryzują się występowaniem zwiększonych zagrożeń dla zdrowia, a nawet życia osób je wykonujących. W niektórych przypadkach prace uznane za szczególnie niebezpieczne powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby i odwrotnie. Są to jednak różne kategorie prac.

Zgodnie z art. 225 k.p. pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby prace, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, były wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji. Wykaz takich prac ustala pracodawca po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, uwzględniając przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p. Wymagania dotyczące prac szczególnie niebezpiecznych są zawarte w rozdziale 6 r.b.h.p. Zgodnie z nim przez prace szczególnie niebezpieczne należy rozumieć prace, o których mowa w tym rozdziale oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bhp lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.

Pracodawca jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy.

Zgodnie z r.b.h.p. przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się również prace określone w innych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.

Jeżeli więc określone prace nie zostały zaliczone do prac szczególnie niebezpiecznych w ogólnych i szczegółowych przepisach bhp lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, albo nie uznane przez pracodawcę, jako szczególnie niebezpieczne, to pomimo że powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, nie należą do prac szczególnie niebezpiecznych - w rozumieniu obowiązujących przepisów.

Edward Kołodziejczyk