Pytanie

Czy wejście do kabiny auta na wysokość ponad 1 m jest pracą na wysokości?
Czy wiąże się z koniecznością zapewnienia nadzoru?
Czy zejście ok. 2 m po drabinie w dół do komory wymaga użycia linek bezpieczeństwa?
Czy wejście pracownika na podesty robocze z balustradami po schodach ażurowych z balustradą lub drabinach zamontowanych na stałe z balustradami, pochylonymi jak schody, jest pracą na wysokości?
Co z pracą na podeście posiadającym balustrady, których nie ma w miejscu zejścia/wejścia – czy powinny być jakieś ruchome balustrady w miejscach zejść/wejść, by nie była to praca na wysokości?

Odpowiedź

Przy takiej ilości pytań należy zastanowić się, czym jest praca na wysokości. Zgodnie z § 105 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – dalej r.b.h.p., pracą na wysokości w rozumieniu r.o.p. jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Ust. 2 powołanego przepisu stanowi, iż do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta: 1) osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi; 2) wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.

Uzasadnienie

W pojazdach ciężarowych i innych pojazdach powinny być dostępne pochwyty ułatwiające wsiadanie do kabiny i wysiadanie z kabiny. Pochwyty i stopnie (też powinny być) powinny spełniać rolę urządzeń chroniących pracownika przed upadkiem z wysokości. Przy spełnieniu warunków ochrony (pracodawca lub zespół oceniający powinien ocenić, czy taka ochrona jest wystarczająca – ocenę można wykonać podczas oceny ryzyka zawodowego) – można zrezygnować ze stałego nadzoru. Trudno, żeby na budowę z kierowcą jeździła np. osoba kierująca pracownikami.

Zejście do komory prawdopodobnie po drabinie stałej jest pracą na wysokości. W § 107 r.b.h.p. stanowi, iż prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób niezmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi. Nie wiadomo, o jakiej drabinie i jakiej komorze jest mowa w pytaniu. Praca na drabinie prowadzącej do komory może zmuszać pracownika do wychylania się poza obrys drabiny, pyzatym, nawet jeśli drabina na prowadnicy ma zabezpieczenia pracownika przed upadkiem z wysokości – to jakie media znajdują się w komorze. Inne przepisy mówią o asekuracji z góry. Np. r.b.h.p. w Rozdziale C "Prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych". § 85 r.b.h.p. stanowi, iż przepisy niniejszej części (zamieszczone pod literą C) dotyczą pracy w zbiornikach, kanałach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych zamkniętych przestrzeniach, do których wejście odbywa się przez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposób utrudnione. Przepisy r.o.p. stanowią, iż (§ 86 ust. 1 r.b.h.p.) podjęcie i prowadzenie pracy w zbiornikach może nastąpić jedynie na podstawie pisemnego pozwolenia wydanego w trybie ustalonym przez pracodawcę. Przy pracy w zbiornikach (pkt 2) należy zapewnić stały nadzór. Osoba wydająca polecenie wykonania takiej pracy powinna sprawdzić, czy przygotowania organizacyjne i techniczne zapewniają bezpieczeństwo pracownikom podczas wykonywania pracy. Podobnie jest podczas wchodzenia i pracy w komorze. Podczas pracy w komorze (pkt 8) pracownikom należy zapewnić (według potrzeb – ustala pracodawca po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami) środki ochrony zbiorowej i indywidualnej.
Wynika z tego, że pracownik powinien posiadać szelki bezpieczeństwa z linkami trzymanymi przez asekurację. Może też być opuszczany specjalnym urządzeniem (np. trójnóg) na siodełku. Wszystko po to, aby uchronić przed upadkiem i wyciągnąć pracownika w razie zasłabnięcia pracownika w komorze.

Podesty robocze. Jeśli są zabezpieczone przed upadkiem pracownika, np. posiadają zabezpieczenia zgodne z § 106 ust. 1 r.b.h.p., gdzie na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób i dalej (ust 2) jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie balustrad, o których mowa w ust. 1, jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy. Zgodnie z ust. 3 wymagania określone w ust. 1 nie dotyczą ramp przeładunkowych.

Wejście na rampę po schodach z balustradami i zabezpieczeniami jak wyżej (osłonięte wejście z każdej strony poprzeczkami i cokolikiem) – nie są pracą na wysokości. Wejście po stałych drabinkach (brak osłon – obejm) powyżej 1 m od podłogi lub ziemi – jest pracą na wysokości i wymaga zabezpieczenia dojścia (szelki bezpieczeństwa, kask) przyjętego przez pracodawcę wg przepisów. Jeśli brak jest odpowiednio zabezpieczonego wejścia, a wejście znajduje się na wysokości 1 m. nad powierzchnią podłogi lub ziemi – to jest to przejście na wysokości i wymaga zabezpieczenia.

Kazimierz Kościukiewicz

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów