Odpowiedź

Przepisy nie określają wytycznych ustalania ciężkości wypadków przy pracy, w związku z czym to pracodawca, dokonując takich obliczeń, powinien ustalić odpowiednie kryteria. Dla takiej analizy nie ma znaczenia, czy do wypadku doszło z winy umyślnej poszkodowanego, w związku z czym okres niezdolności do pracy również z takich wypadków należałoby uwzględniać przy powyższych obliczeniach.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1242 z późn. zm.) – dalej u.u.w., za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
Zgodnie z art. 234 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), w razie wypadku przy pracy pracodawca ma obowiązek podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.
Oprócz obowiązkowych działań, jakie w razie uzyskania zawiadomienia o wypadku przy pracy należy podjąć, a które wynikają z przepisów prawa, pracodawcy podejmują również inne, dodatkowe czynności mające na celu np. ustalenie kosztów wypadków, czy analizę częstości ich występowania takich zdarzeń itp.
Jednym ze wskaźników służącym do analizy zdarzeń wypadkowych w danym przedsiębiorstwie, jest wskaźnik ich ciężkości. Wskaźnik ten opiera się na analizie łącznej absencji chorobowej spowodowanej wypadkami przy pracy, które wydarzyły się w przyjętym okresie (np. w ciągu roku). Liczba dni niezdolności do pracy pracowników poszkodowanych w wypadkach przy pracy, przyjmowana do obliczania powyższego wskaźnika, powinna obejmować cały okres absencji chorobowych związanych z danym zdarzeniem, a więc nie tylko okres zwolnienia lekarskiego (okres pobierania przez poszkodowanego zasiłku chorobowego), ale również świadczenia rehabilitacyjnego.

Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 21 grudnia 2016 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów