Czy należy przeprowadzić postępowanie powypadkowe, jeśli nie doszło do powstania urazu?

Pytanie pochodzi z Serwisu BHP

Ustawa wypadkowa definiuje wypadek w drodze jako zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.

Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

Czy należy wykonać postępowanie i stosowną dokumentację, jeśli nie ma urazu (którego brak w warunkach definicji)?

Odpowiedź:

Pomimo tego, że w definicji wypadku w drodze do pracy lub z pracy nie występuje pojęcie „urazu”, sporządzanie dokumentacji powypadkowej w przypadku, gdy uraz ten nie występuje, jest bezzasadne.

Uzasadnienie:

Stosownie do art. 57b ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 z późn. zm.) za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza. Ponadto, za drogę do pracy lub z pracy uważa się - oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu - również drogę do miejsca lub z miejsca:

1) innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego,

2) zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych,

3) zwykłego spożywania posiłków,

4) odbywania nauki lub studiów.

Szczegółowe zasady, tryb uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposób jego dokumentowania, wzór karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz termin jej sporządzania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 924).

Pomimo tego, że z przytoczonej powyżej definicji nie wynika, że aby uznać dane zdarzenie za wypadek w drodze do pracy lub z pracy jest wymagany uraz, nie widzę zasadności sporządzania dokumentacji powypadkowej w przypadku, gdy poszkodowany nie doznał żadnego urazu. Należy bowiem przypomnieć, że jedynym świadczeniem, na jakie może liczyć osoba poszkodowana w wypadku w drodze do pracy lub z pracy, jest 100% zasiłek chorobowy za czas niezdolności do pracy (okres przebywania na zwolnieniu lekarskim). Niezdolność ta nie wystąpi, o ile poszkodowany nie dozna żadnego urazu.

Ponadto, w odróżnieniu od incydentów występujących na terenie danego zakładu pracy, gdzie pracodawca nawet w przypadku zdarzeń tzw. potencjalnie wypadkowych (takich, w których nie doszło do urazu), może – a nawet powinien – podjąć działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości (zagrożenia), w przypadku wypadków w drodze do pracy lub z pracy nie ma już takich możliwości lub, ewentualnie, są one bardzo ograniczone.

W związku z powyższym sporządzanie dokumentacji powypadkowej w opisanym przypadku jest bezzasadne.

Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono 7 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 18 sierpnia 2014 r.