Czym jest e-learning?
Pod angielską nazwą “e-learning” kryje się bardziej zrozumiałe tłumaczenie: “szkolenie (nauka) przez internet”. Metoda jest coraz częściej stosowana np. przez firmy szkoleniowe zajmujące się szkoleniem pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Pośrednikiem między wykładowcą (wykładowcami) a słuchaczem (słuchaczami) jest komputer i sieć internetowa, przy czym udział wykładowcy najczęściej jest ograniczony do napisania scenariusza szkolenia i ewentualnie również opracowania treści wykładów w postaci multimedialnej, łączącej tekst, dźwięk i ilustracje, które przed wysłaniem do słuchaczy są przetworzone przez informatyków wg wymagań odpowiedniego programu.

Zaletą tej metody są niższe koszty własne organizatora szkolenia, nie trzeba bowiem np. przygotowywać drukowanych materiałów szkoleniowych (słuchaczom wysyła się pliki tekstowe), wypłacać wynagrodzenia wykładowcom oraz za wynajem sal szkoleniowych. Ponadto jest możliwość wcześniejszego opracowania pisemnych wykładów, a słuchacz podejmuje naukę w czasie i tempie dla niego najlepszym. Metodą e-learningu realizowane są również proste kursy językowe. Ta technologia stała się podstawą tzw. uniwersytetów wirtualnych. Słuchacz może uczestniczyć w szkoleniu gdziekolwiek jest - pod warunkiem dostępu do komputera i internetu oraz posiadania umiejętności obsługi komputera na poziomie podstawowym.
Cechą, która w bardzo istotny sposób wpłynęła na popularność e-learningu jest elastyczność uczenia się, tzn. możliwość nauki w dowolnym miejscu i czasie.
Jednak szkolenie przez internet wymaga od osoby szkolonej samodyscypliny, osoba ta nie jest bowiem motywowana zewnętrznie - jeżeli chce, to uruchamia komputer i uczy się, jeśli nie - to przerywa naukę. Jeżeli uczestnik szkolenia natrafi na trudności, musi sam je pokonać, ponieważ nie ma możliwości bezpośredniego zapytania nauczyciela (może to zrobić drogą e-mailową). Podczas szkoleń przez internet wiedza kontrolowana jest za pomocą prostych testów, ocenianych przez program komputerowy. Tradycyjny egzamin, zarówno pisemny jak i ustny, zazwyczaj wymaga większego wysiłku intelektualnego i lepszego ugruntowania wiedzy, co w praktyce oznacza lepsze, bardziej trwałe efekty szkolenia.
Wielu osobom brakuje bezpośredniego kontaktu z wykładowcą i innymi słuchaczami, normalnego podczas szkolenia tradycyjnego, podczas którego jest możliwość “na gorąco” wyjaśniania wątpliwości, wysłuchania pytań innych słuchaczy i odpowiedzi wykładowcy. Jednak przeprowadzone badania na uczestnikach takich kursów pokazały, że liczba kontaktów między uczestnikami i prowadzącym w trakcie szkolenia przez internet jest większa, niż w przypadku tradycyjnych zajęć. Okazuje się, że częściej udział w dyskusji biorą osoby nieśmiałe.
Najlepszą metodą jest użycie multimediów jako wsparcia szkoleń tradycyjnych. Wówczas słuchacze uczestniczą w kursach tradycyjnych, a dodatkowo mogą korzystać z pomocy komputera i Internetu. Metoda ta jest używana np. na wyższych uczelniach w sytuacji ograniczenia liczby godzin poświęconych indywidualnym tematom.
W dobrze zorganizowanym szkoleniu przez internet elementem wspomagającym powinny fora dyskusyjne, na których wypowiedziom uczestników towarzyszą teoretyczne komentarze formułowane przez wykładowcę.
E-learning, coraz popularniejszy u nas, w krajach gdzie zaczęto go najwcześniej stosować, np. w Japonii, jest w odwrocie, głównie z powodu mniejszej skuteczności uczenia.
Powszechny dostęp do Internetu sprzyja wprowadzaniu nowych metod nauczania do istniejącego modelu edukacji powszechnej, kursów językowych i kształcenia zawodowego. E-learning umożliwia naukę w dowolnym miejscu, czasie i tempie. Udostępniając i wykorzystując szerokie zasoby materiałów edukacyjnych, sięga do nowych i wydajnych technologii przekazu oraz pozwala na istotną redukcję kosztów szkolenia. E-learning nie byłby tak atrakcyjny bez możliwości połączenia na żywo w sieci Internet bądź Intranet, pozwalającego na dwukierunkową wymianę informacji (dźwięk a nawet obraz) pomiędzy uczniem a nauczycielem. Struktura techniczna wirtualnej szkoły zapewnia uczestnikom kursu zindywidualizowany dostęp do wykładów, tablic, testów, interaktywnych gier i ćwiczeń , list dyskusyjnych oraz „czatów”. Nowa metoda nauczania ma już ugruntowaną pozycję na całym świecie