Projekt przewiduje uchylenie przepisu nakładającego na pracodawców obowiązek zgłaszania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej danych dotyczących miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności oraz zmian w tym zakresie (art. 209 k.p.), a także sankcję za niedopełnienie tego obowiązku (art. 283 § 2 pkt 1 k.p.). Zmiany te, mają wpłynąć na uproszczenie i ograniczenie procedur obciążających podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą.