Rząd chce wprowadzić specjalne diety dla kierowców wykonujących transport międzynarodowy. Przygotował projekt zmian ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym.

Inicjatywa zmian powstała w następstwie uchwały Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2014 r., II PZP 1/14; podjętej w powiększonym składzie SN. Sąd orzekł w niej, że zapewnienie kierowcy wykonującemu przewozy w transporcie międzynarodowym odpowiedniego miejsca do spania w kabinie pojazdu nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (tekst jedn.: Dz. U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.).Wówczas pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu co najmniej w wysokości i na warunkach przewidzianych w § 9 ust. 1–3 rozporządzenia lub korzystniejszych określonych w umowie o pracę, układzie zbiorowym pracy albo innych przepisach prawa pracy.

Projekt przewiduje zmiany w rozporządzeniu z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (tekst jedn.: Dz. U. poz. 167), które zastąpiło rozporządzenie z 19 grudnia 2002 r. Proponuje wprowadzenie stałego ryczałtu na pokrycie kosztów podróży służbowej, który określi wysokość należności na pokrycie tych kosztów z uwzględnieniem czasu trwania podróży, limitu za nocleg, warunków zwrotu kosztów, noclegów i innych wydatków. Projekt precyzuje, że jeśli kabina pojazdu spełnia wymagane warunki, to można uznać, że zapewnienie miejsca do spania w niej jest równoznaczne z zapewnieniem przez pracodawcę bezpłatnego noclegu.

Przypomnijmy, Sąd Najwyższy w powołanej uchwale uznał, że pojęcia "odpowiednie miejsce do spania" i "bezpłatny nocleg" nie mogą być zamiennie traktowane ani nie są tożsame. SN podkreślił, że „nocleg” jest usługą hotelarską (motelową, a także opłaconą w cenie karty okrętowej lub promowej), o czym świadczy nie tylko zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem hotelowym, ale także wysokość ustalonych limitów. Ponadto, brak przedstawienia rachunku za usługi hotelarskie oznacza, że pracownik nie korzystał z hotelu i wówczas zwrot kosztów noclegu jest ograniczony do 25% limitu ryczałtu za koszty realnie ponoszone podczas podróży, bez korzystania z usług hotelowych. Natomiast istota "ryczałtu" jako świadczenia kompensacyjnego polega na tym, że świadczenie wypłacane w takiej formie z założenia jest oderwane od rzeczywistego poniesienia kosztów i nie pokrywa w całości wszystkich wydatków z określonego tytułu, bo nie są one udokumentowane. W zależności od okoliczności konkretnego przypadku kwota ryczałtu - która jako uśredniona i ujednolicona ustalona jest przez prawodawcę - pokryje więc pracownikowi koszty noclegowe w wymiarze mniejszym albo większym niż faktycznie przez niego poniesione.

Agnieszka Rosa