Prokurator M., zatrudniona na stanowisku prokuratora prokuratury rejonowej. W prokuraturze pracowała od 1 czerwca 1995 r., kiedy to została mianowana asesorem prokuratorskim, a po 2 latach, w czerwcu 1997 r. otrzymała nominację na prokuratora prokuratury rejonowej.

1 stycznia 2009 r. przyznano jej stawkę III wynagrodzenia zasadniczego. Rok później, z dniem 1 stycznia 2010 r. otrzymała awans do prokuratury okręgowej. Wraz z awansem przyznano jej wynagrodzenie w IV stawce wynagrodzenia zasadniczego.
Prokurator M. zażądała natomiast doliczenia do stażu pracy w prokuraturze rejonowej na stanowisku prokuratora, łącznego, ogólnego stażu pracy w prokuraturze. Gdyby zaś przyjąć takie zaliczenie, jak żądała prokurator, wówczas miałaby zaliczone łącznie 15 lat pracy, które upłynęłoby 1 czerwca 2010 r. Tym samym już od 1 czerwca 2010 r. mogłaby otrzymać wynagrodzenie zasadnicze w V stawce, mimo że w prokuraturze okręgowej nie przepracowała jeszcze 5 lat (dopiero po tym okresie mogłaby liczyć na kolejny awans do wyższej kategorii wynagrodzeniowej). Z tego też tytułu prokurator M. w pozwie żądała zasądzenia na jej rzecz wyrównania wynagrodzenia na kwotę 12 tys. zł.
Sąd I instancji uznał powództwo za zasadne i zasądził na rzecz prokuratora żądane wyrównanie wynagrodzenia. Jednak sąd II instancji dopatrzył się w sprawie poważnego problemu prawnego i zdecydował się zadać Sądowi Najwyższemu pytanie prawne: czy przepis art. 62 ust. 1ed ustawy o prokuraturze pozwalający na zaliczenie prokuratorowi prokuratury okręgowej do okresu pracy niezbędnego do uzyskania wynagrodzenia zasadniczego w stawce bezpośrednio wyższej (tj. do 5-letniego okresu wynikającego z art. 62 ust. 1eb wyżej wymienionej ustawy) należy interpretować w ten sposób, że pozwala on na zaliczenie okresu pracy na stanowisku prokuratora prokuratury rejonowej, w którym to okresie przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w stawce przyznane w dniu 1 stycznia 2009 r., a więc okresu od 1 stycznia 2009 r. do upływu 5 lat czy też pozwala na zaliczenie również okresu przypadającego bezpośrednio przed dniem 1 stycznia 2009 r., w którym prokurator prokuratury rejonowej uzyskiwał na stanowisku bezpośrednio niższym wynagrodzenie w oparciu o poprzednio obowiązujące przepisy?
Sąd Najwyższy udzielił następującej odpowiedzi:
„Przepis art. 62 ust. 1ed ustawy o prokuraturze pozwala na zaliczenie prokuratorowi prokuratury okręgowej do okresu pracy niezbędnego do uzyskania wynagrodzenia zasadniczego w stawce bezpośrednio wyższej okresu pracy na stanowisku bezpośrednio niższym w prokuraturze rejonowej od dnia 1 stycznia 2009 r.”
W uzasadnieniu Sąd wskazał, że wprowadzająca stawki awansowe nowelizacja ustawy o prokuraturze nie zawierała przepisów przejściowych. Nie ma więc możliwości zaliczenia do „stażu awansowego” okresu pracy na niższym stanowisku prokuratorskim przed 2009 rokiem. System stawkowy jaki dziś obowiązuje został wprowadzony dopiero z dniem 1 stycznia 2009 r. i to jest cezura czasowa, od której należy liczyć 5-letni termin pracy w prokuraturze okręgowej.
Uchwała składu 3 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2012 r. (sygn. akt I PZP 2/12)
Michał Culepa
Źródło: www.sn.pl