W II kwartale 2014 r. odnotowano wzrost populacji pracujących w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, jak i w odniesieniu do poprzedniego kwartału.

W analizowanym kwartale pracowało 15.793 tys. osób – o 263 tys., tj. o 1,7%, więcej niż przed rokiem. Wzrost odnotowano zarówno w populacji kobiet (o 151 tys. osób, tj. o 2,2%), jak i wśród mężczyzn (o 113 tys. osób, tj. o 1,3%). Spośród ogółu pracujących 9644 tys. stanowili mieszkańcy miast, a ich udział w ogólnej liczbie pracujących wyniósł 61,1%. Liczba osób pracujących mieszkających na wsi wyniosła 6149 tys., tj. 38,9% ogółu pracujących. Zarówno wśród mieszkańców miast, jak i wsi odnotowano wzrost liczby pracujących po 1,7%. W porównaniu z I kwartałem 2014 r. liczba osób pracujących zwiększyła się o 220 tys. (tj. o 1,4%).

Wzrost ten dotyczył populacji mężczyzn, jak i kobiet (odpowiednio o 191 tys., tj. o 2,2% oraz o 30 tys. tj. o 0,4%). Liczba pracujących zwiększyła się na wsi, jak i w miastach (odpowiednio o 91 tys., tj. o 1,5% oraz o 129 tys., tj. o 1,4%).

W porównaniu z II kwartałem 2013 r. wskaźnik zatrudnienia zwiększył się o 1,0 p.proc., przy czym wzrost dotyczył zarówno populacji kobiet (o 1,0 p.proc.), jak i mężczyzn (o 0,9 p.proc.). Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania odnotowano wzrost o 1,1 p.proc. wśród mieszkańców miast oraz o 0,7 p.proc. wśród mieszkańców wsi.

W ujęciu kwartalnym wskaźnik zatrudnienia zwiększył się 0,8 p.proc. Największy wzrost odnotowano wśród mężczyzn (o 1,5 p.proc.). Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania wzrost był podobny (o 0,9 p. proc. wśród mieszkańców miast i o 0,8 p.proc. wśród mieszkańców wsi).

Źródło: www.stat.gov.pl, stan z dnia 31 października 2014 r.