Włączenie kwalifikacji wolnorynkowej "Zarządzanie procesem szkoleniowym w zapasach" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 14 maja 2024 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji wolnorynkowej "Zarządzanie procesem szkoleniowym w zapasach" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226 oraz z 2023 r. poz. 2005) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji wolnorynkowej "Zarządzanie procesem szkoleniowym w zapasach" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI WOLNORYNKOWEJ "ZARZĄDZANIE PROCESEM SZKOLENIOWYM W ZAPASACH" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji wolnorynkowej
Zarządzanie procesem szkoleniowym w zapasach

2. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji wolnorynkowej oraz odniesienie do poziomu Sektorowej Ramy Kwalifikacji

7 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (dalej jako "PRK"), 7 poziom Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze sport

3. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji wolnorynkowej

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się
Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do samodzielnego projektowania i wdrażania autorskiej koncepcji szkoleniowej ukierunkowanej na osiąganie najwyższych celów sportowych. W pracy wykorzystuje najnowsze osiągnięcia nauki i techniki służące projektowaniu, prowadzeniu ewaluacji procesu szkoleniowego. Jest gotowa do zorganizowania i zarządzania pracą zespołu wspierającego proces szkoleniowy, w tym do ewaluacji pracy innych trenerów oraz identyfikacji potrzeb współpracowników. Posiadacz kwalifikacji występuje jako ekspert sportowy w kontaktach z otoczeniem dyscypliny. Służy swoją wiedzą i doświadczeniem poprzez aktywne uczestnictwo w procesie szkolenia kadr trenerskich
Zestaw 1. Projektowanie i realizacja autorskiej koncepcji szkoleniowej
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Ocenia predyspozycje i potencjał zawodników w kontekście uzyskiwania wysokich wyników sportowych - omawia determinanty wpływające na osiąganie wysokich wyników sportowych w zapasach,

- stosuje specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą w ocenie predyspozycji i potencjału zawodników,

- wskazuje zależności pomiędzy predyspozycjami zawodników a osiągniętym przez nich wynikiem sportowym,

- interpretuje wyniki poziomu wytrenowania zawodnika,

- dobiera narzędzia niezbędne w procesie diagnostyki potencjału zawodnika,

- interpretuje wyniki badań diagnostyczno-kontrolnych zawodników.

Zarządza procesem szkoleniowym - wdraża innowacyjne rozwiązania do procesu szkoleniowego,

- analizuje i porównuje skuteczność długoterminowych programów szkolenia,

- wyznacza kierunki optymalizacji procesu szkolenia sportowego w zapasach,

- współpracuje z ekspertami z innych dziedzin w celu optymalizacji procesu szkoleniowego, np. lekarzem, dietetykiem, trenerem przygotowania motorycznego, fizjoterapeutą, psychologiem itp.,

- opracowuje autorską koncepcję szkoleniową prowadzącą do uzyskania wysokich wyników sportowych w zapasach.

Ewaluuje koncepcje szkoleniowe - własne i innych trenerów - analizuje wyniki badań diagnostycznych i sprawdzianów w kontekście osiągania wyników sportowych zawodników,

- analizuje wpływ czynników zewnętrznych na osiąganie najwyższych wyników sportowych,

- wykorzystuje nowe technologie służące ocenie efektów treningowych i potreningowych,

- identyfikuje konieczność dokonania modyfikacji koncepcji szkoleniowej,

- modyfikuje plany szkolenia, uwzględniając opinie osób tworzących proces szkoleniowy w oparciu o najnowsze trendy szkoleniowe,

- uzasadnia modyfikację dobranych metod, form i środków treningowych z uwzględnieniem światowych trendów, różnych dziedzin nauki oraz własnych doświadczeń,

- recenzuje plany szkoleniowe innych trenerów pod kątem zgodności z zasadami teorii treningu sportowego,

- formułuje wnioski do dalszej bardziej efektywnej pracy szkoleniowej.

Zestaw 2. Zarządzanie zespołem wspierającym
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Organizuje pracę zespołu wspierającego - wskazuje korzyści ze współpracy z różnymi instytucjami (np. medycznymi, naukowymi i innymi) wpływającymi na osiąganie najwyższych celów sportowych,

- określa kompetencje osób współpracujących w procesie szkolenia,

- określa drogi osiągnięcia celu głównego zespołu i decyduje o działaniach służących jego realizacji,

- wyznacza zadania służące realizacji celów długoi krótkoterminowych zawartych w planie szkolenia,

- formułuje zasady współpracy i obiegu informacji w zespole.

Kieruje pracą zespołu wspierającego - motywuje członków zespołu wspierającego do realizacji wyznaczonych celów,

- monitoruje pracę zespołu wspierającego i ocenia jakość wykonywanych zadań,

- identyfikuje wspólnie z członkami zespołu wspierającego potrzeby niezbędne do realizacji wyznaczonych celów, - motywuje członków zespołu wspierającego do podnoszenia swoich kompetencji.

Zestaw 3. Wspieranie rozwoju dyscypliny
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Aktualizuje i poszerza wiedzę - poszerza zasób wiedzy, korzystając z polskich i obcojęzycznych źródeł literatury (publikacje naukowe, źródła elektroniczne), - wskazuje najnowsze osiągnięcia naukowe związane z podnoszeniem efektywności szkolenia sportowego w zapasach, - wprowadza rozwiązania do własnej koncepcji szkoleniowej, korzystając z najnowszych osiągnięć nauki i dobrych praktyk, - współpracuje z różnymi ośrodkami naukowo-dydaktycznymi w celu optymalizacji procesu szkolenia w zapasach.
Realizuje działania edukacyjno-informacyjne - korzysta z urządzeń i programów komputerowych służących do prezentacji multimedialnych,

- przekazuje wiedzę w formie wygłaszania referatów/prelekcji podczas konferencji krajowych i międzynarodowych,

- prowadzi wykłady i zajęcia praktyczne dla zawodników i kadry szkoleniowej,

- hospituje zajęcia treningowe prowadzone przez innych trenerów,

- występuje jako ekspert sportowy z zakresu zapasów w kontaktach z otoczeniem,

- wykorzystuje media elektroniczne do upowszechniania wiedzy o zapasach.

Wspiera rozwój zawodowy kadry szkoleniowej - identyfikuje potrzeby szkoleniowe kadry trenerskiej w zapasach,

- planuje szkolenia zawodowe dla kadry trenerskiej oraz precyzuje zakres tematyczny szkoleń, - opracowuje materiały szkoleniowe z zapasów.

4. Ramowe wymagania dotyczące metod przeprowadzania walidacji, osób przeprowadzających walidację oraz warunków organizacyjnych i materialnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzania walidacji

1. Etap weryfikacji

1.1. Metody

W czasie weryfikacji efektów uczenia się są stosowane następujące metody:

- analiza dowodów i deklaracji,

- prezentacja,

- rozmowa z komisją walidacyjną, zwaną dalej "komisją" (wywiad swobodny).

Wymagane jest przedstawienie dowodów i deklaracji potwierdzających wszystkie kryteria weryfikacji.

Dowodem potwierdzającym wszystkie wskazane dla kwalifikacji efekty uczenia się jest dyplom trenera klasy mistrzowskiej w zapasach wydany przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829), tzw. ustawy deregulacyjnej.

1.2. Zasoby kadrowe

Instytucja certyfikująca powołuje komisję, która odpowiada za przebieg weryfikacji efektów uczenia się. Komisja składa się z co najmniej trzech członków, w tym przewodniczącego komisji. Przewodniczący jest wybierany spośród członków komisji.

Każdy z członków komisji posiada kwalifikację pełną minimum na poziomie 7 PRK w obszarze kultury fizycznej.

Dwóch z członków komisji jest trenerami klasy mistrzowskiej w zapasach uzyskanej przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących

wykonywanie niektórych zawodów (tzw. ustawy deregulacyjnej) lub posiada kwalifikację na poziomie 7 PRK w zapasach lub dopuszcza się trenerów z innych dyscyplin sportów

walki posiadających kwalifikacje minimum na poziomie 7 PRK.

Trzeci z członków komisji jest pracownikiem naukowym w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej, legitymującym się dorobkiem naukowym z zakresu sportów walki.

Co najmniej jeden z członków komisji posiada doświadczenie w zakresie działań związanych z wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

1.3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne

Za pomocą metody analizy dowodów i deklaracji połączonej z rozmową z komisją są oceniane dokumenty dostarczone przez kandydata. Instytucja certyfikująca musi zapewnić warunki do przeprowadzenia prezentacji oraz rozmowy z kandydatem. Osoba przystępująca do walidacji posiada możliwość złożenia wyjaśnień lub odwołania się od decyzji asesorów w toku weryfikacji lub posiada możliwość ponownego przystąpienia do części weryfikacji, bez konieczności powtarzania całej walidacji po pozytywnym rozpatrzeniu

wyjaśnień lub odwołania przez instytucję certyfikującą.

2. Etapy identyfikowania i dokumentowania

Nie określa się wymagań dla etapów identyfikowania i dokumentowania.

5. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji

Do walidacji może przystąpić osoba, która posiada:

- co najmniej przez 5 lat kwalifikację "Optymalizowanie procesu szkoleniowego w zapasach" lub tytuł trenera co najmniej klasy I w zapasach wydany przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (tzw. ustawy deregulacyjnej),

- kwalifikację pełną z poziomu 7 PRK.

6. Inne, poza pozytywnym wynikiem walidacji, warunki uzyskania kwalifikacji wolnorynkowej

Brak innych, poza pozytywnym wynikiem walidacji, warunków uzyskania kwalifikacji wolnorynkowej

7. Okres ważności certyfikatu kwalifikacji wolnorynkowej

Bezterminowy

8. Dodatkowe warunki, które muszą spełniać podmioty ubiegające się o uprawnienie do certyfikowania na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226 oraz z 2023 r. poz. 2005)

O uprawnienie do certyfikowania niniejszej kwalifikacji może ubiegać się podmiot, który spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

- jest wnioskodawcą włączenia niniejszej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,

- posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń ukierunkowanych na osiąganie efektów uczenia się zdefiniowanych dla niniejszej kwalifikacji,

- posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu walidacji efektów uczenia się zdefiniowanych dla niniejszej kwalifikacji.

9. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji, z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Nie rzadziej niż raz na 10 lat
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2722).

Zmiany w prawie

Nowe zasady przeprowadzania kontroli w pomocy społecznej

Dziś (piątek, 21 czerwca) weszły w życie nowe przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli w pomocy społecznej. Dotyczą m.in. rozszerzenia nadzoru nad realizacją zaleceń pokontrolnych i objęcia procedurą kontrolną mieszkań treningowych i wspomaganych.

Robert Horbaczewski 21.06.2024
Nowelizacja kodeksu pracy o substancjach reprotoksycznych wejdzie w życie pod koniec czerwca

W dniu 14 czerwca opublikowana została nowelizacja kodeksu pracy dotycząca ochrony pracowników przed substancjami reprotoksycznymi, które są szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów.

Grażyna J. Leśniak 17.06.2024
Bez polskiego prawa jazdy obcokrajowiec nie zostanie taksówkarzem

​Od 17 czerwca wszyscy kierowcy, którzy pracują w Polsce w charakterze taksówkarzy lub świadczą usługi odpłatnego przewozu osób, będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Zapewne nie wszystkim kierowcom z zagranicy uda się to prawo jazdy zdobyć, więc liczba obcokrajowców świadczących usługi przewozu osób może spaść.

Regina Skibińska 15.06.2024
Od 1 grudnia wakacje składkowe dla przedsiębiorców

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 9 maja 2024 roku przyznaje określonym przedsiębiorcom prawo do urlopu od płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w roku. Niewpłacone składki będą finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 listopada, a pierwsi przedsiębiorcy będą mogli z nich skorzystać w grudniu.

Grażyna J. Leśniak 13.06.2024
Ustawa powołująca program "Aktywny Rodzic" już w Dzienniku Ustaw

Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic" została opublikowana 12 czerwca. Przewiduje ona wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”. O wyborze świadczenia zdecydują sami rodzice, choć pierwsze dwa nie będą dla wszystkich. Wnioski będzie można składać od 1 października.

Agnieszka Matłacz 13.06.2024
Mucha: Od 1 września obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy

Od 1 września będzie obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy, połączony z pobieraniem zasiłku 800 plus. Zapowiedziała to w środę wiceministra edukacji Joanna Mucha. Z przekazanych przez nią szacunkowych danych wynika, że do polskich szkół nie posłano prawdopodobnie ok. 75 tysięcy ukraińskich dzieci. Według Muchy często powodem takiej decyzji było przekonanie rodziców lub opiekunów, że bardzo szybko wrócą do Ukrainy.

Krzysztof Koślicki 12.06.2024