Zasady wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 lutego 2023 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 2 pkt 1, art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 i art. 471 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1917) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Zarządzenie określa:
1)
stanowiska, na których zatrudnieni pracownicy Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "Kancelarią", są urzędnikami państwowymi w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, zwanej dalej "ustawą";
2)
wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach;
3)
miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników Kancelarii;
4)
warunki przyznawania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę;
5)
warunki przyznawania i wysokość dodatku funkcyjnego;
6)
warunki przyznawania i wypłacania innych świadczeń pieniężnych przysługujących pracownikom Kancelarii;
7)
warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania;
8)
zasady tworzenia funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej;
9)
warunki przyznawania i wysokość odpraw przysługujących pracownikom Kancelarii zatrudnionym na stanowiskach doradczych.
§  2. 
1. 
Ustala się tabelę stanowisk, wymagań kwalifikacyjnych oraz miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Kancelarii, stanowiącą załącznik do zarządzenia, zwaną dalej "tabelą".
2. 
Pracownicy Kancelarii zatrudnieni na stanowiskach wskazanych w tabeli są urzędnikami państwowymi w rozumieniu ustawy.
§  3. 
1. 
Pracownicy Kancelarii są zatrudniani na stanowiskach:
1)
kierowniczych;
2)
doradczych;
3)
samodzielnych;
4)
wspomagających.
2. 
Stanowiska pracy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są stanowiskami kierowniczymi w rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy, a stanowiska pracy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, są stanowiskami samodzielnymi w rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy.
§  4. 
1. 
Pracownikowi Kancelarii przysługuje wynagrodzenie zasadnicze ustalane na podstawie tabeli oraz dodatek za wieloletnią pracę, zwany dalej "dodatkiem za wysługę lat".
2. 
Pracownikowi Kancelarii zatrudnionemu na stanowisku:
1)
kierowniczym - przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 15 do 45% wynagrodzenia zasadniczego;
2)
samodzielnym, któremu powierzono koordynowanie pracy wieloosobowych stanowisk pracy lub zespołów, oraz kierownikowi kancelarii tajnej - przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego.
§  5. 
1. 
Pracownikowi Kancelarii mogą być przyznawane dodatki specjalne. Przyznanie i wysokość dodatku specjalnego uzależnione jest od okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy.
2. 
Fundusz na dodatki specjalne ustala Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej "Szefem Kancelarii", w ramach posiadanych przez Kancelarię środków na wynagrodzenia określonych w planie finansowym.
3. 
Fundusz, o którym mowa w ust. 2, pozostaje w dyspozycji Szefa Kancelarii.
§  6. 
1. 
Pracownikowi Kancelarii pełniącemu funkcję kierownika aplikacji administracyjnej przysługuje, przez okres pełnienia tej funkcji, miesięczny dodatek aplikacyjny w wysokości 1000 zł.
2. 
Opiekunowi aplikanta przysługuje, przez okres od dnia powołania na funkcję opiekuna aplikanta do dnia egzaminu końcowego aplikanta, miesięczny dodatek aplikacyjny w wysokości 700 zł. W przypadku pełnienia funkcji opiekuna aplikanta dla dwóch aplikantów opiekunowi aplikanta przysługuje miesięczny dodatek aplikacyjny w wysokości 900 zł.
3. 
Opiekunowi aplikanta, zastępującemu kierownika aplikacji administracyjnej przez okres co najmniej 30 dni, przysługuje za okres zastępstwa dodatek aplikacyjny w wysokości określonej w ust. 1. Kierownikowi aplikacji administracyjnej za ten okres dodatek aplikacyjny nie przysługuje.
§  7. 
1. 
Zmiany wynagrodzenia w ramach wynagrodzenia przewidzianego dla danego stanowiska oraz awansowania na stanowisko wyższe od dotychczas zajmowanego dokonuje Szef Kancelarii, na wniosek kierującego właściwą komórką organizacyjną Kancelarii, zaopiniowany przez Dyrektora Generalnego, po uzyskaniu potwierdzenia głównego księgowego o zabezpieczeniu środków finansowych.
2. 
Szef Kancelarii, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może odstąpić od wymaganych kwalifikacji, określonych dla danego stanowiska; nie dotyczy to przypadków, w których wymagane kwalifikacje określają przepisy odrębne.
§  8. 
1. 
Pracownikowi Kancelarii przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w ustawie.
2. 
Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się udokumentowane przez pracownika, wszystkie poprzednie, zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3. 
Pracownikowi Kancelarii, który jednocześnie pozostaje w stosunku pracy z innym pracodawcą, do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się również okres zatrudnienia u innego pracodawcy - do dnia poprzedzającego nawiązanie stosunku pracy z Kancelarią.
4. 
Pracownikowi Kancelarii, który wykonuje pracę w Kancelarii w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez innego pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się również okres zatrudnienia u pracodawcy, który udzielił urlopu bezpłatnego - do dnia rozpoczęcia tego urlopu.
5. 
Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi Kancelarii za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
6. 
Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia. Jeżeli nabycie prawa do dodatku za wysługę lat lub prawa do dodatku za wysługę lat w wyższej wysokości nastąpiło:
1)
pierwszego dnia miesiąca - dodatek jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc;
2)
w ciągu miesiąca - dodatek jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia, począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku.
§  9. 
1. 
Pracownikowi Kancelarii za wieloletnią pracę przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości określonej w ustawie.
2. 
Do okresów pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej wlicza się udokumentowane przez pracownika, wszystkie poprzednie, zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3. 
Pracownikowi Kancelarii, który wykonuje pracę w Kancelarii w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez innego pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, do okresów pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej wlicza się również okres zatrudnienia u pracodawcy, który udzielił urlopu bezpłatnego - do dnia rozpoczęcia tego urlopu.
4. 
Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej okresów niepodlegających dotychczas zaliczeniu, jeżeli na skutek zaliczenia tych okresów pracownikowi upłynął okres uprawniający do nagrody jubileuszowej.
5. 
Wysokość nagrody jubileuszowej oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Podstawę obliczenia wysokości nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia wysokości nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do tej nagrody. Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody, a jeżeli w aktach pracownika brak jest odpowiedniej dokumentacji - niezwłocznie po udokumentowaniu przez pracownika prawa do nagrody jubileuszowej.
6. 
W przypadku ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy po uprzednim przedłożeniu przez pracownika decyzji organu rentowego. Jeżeli na dzień rozwiązania stosunku pracy decyzja nie została jeszcze wydana, nagrodę wypłaca się po ustaniu stosunku pracy niezwłocznie po przedłożeniu decyzji organu rentowego.
7. 
Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.
8. 
Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 7, ma okres pracy uprawniający do nagrody jubileuszowej dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej wypłaca się różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
9. 
Przepisy ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia, oraz w przypadku, gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.
§  10. 
Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% godzinowej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.
§  11. 
Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla danego pracownika określonego stawką miesięczną ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.
§  12. 
Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę albo w akcie mianowania.
§  13. 
1. 
Tworzy się fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w wysokości 3% planowanych wynagrodzeń osobowych, pozostający w dyspozycji Szefa Kancelarii.
2. 
Szef Kancelarii, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, może podjąć decyzję o wypłacie środków z oszczędności na wynagrodzeniach, w szczególności przez podwyższenie funduszu nagród, o którym mowa w ust. 1.
§  14. 
1. 
Doradcom Prezydenta i doradcom Szefa Kancelarii przysługuje odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę przez Kancelarię, rozwiązania umowy z upływem czasu, na który była zawarta, albo wygaśnięcia stosunku pracy w wysokości:
1)
50% miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli doradca był zatrudniony na tym stanowisku krócej niż 6 miesięcy;
2)
100% miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli doradca był zatrudniony na tym stanowisku co najmniej 6 miesięcy;
3)
300% miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli doradca był zatrudniony na tym stanowisku co najmniej 3 lata.
2. 
Odprawa nie przysługuje, jeżeli rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło w trybie art. 52 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) oraz gdy wygaśnięcie stosunku pracy nastąpiło z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania.
3. 
Odprawę, o której mowa w ust. 1, oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
§  15. 
Traci moc zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 1263 oraz z 2020 r. poz. 728).
§  16. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 r.

ZAŁĄCZNIK

TABELA STANOWISK, WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH ORAZ MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW KANCELARII

Grupa stanowisk Stanowisko Wymagane kwalifikacje Miesięczna stawka wynagrodzenia zasadniczego
wykształcenie okres doświadczenia zawodowego* - w latach
Stanowiska kierownicze dyrektor generalny wyższe magisterskie 6, w tym co najmniej trzyletni staż pracy** na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych 12 000 - 17 500
dyrektor 3, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych 11 000 - 16 000
zastępca dyrektora 10 000 - 15 000
główny księgowy według odrębnych przepisów 10 000 - 14 000
kierownik zespołu wyższe magisterskie 3 9000 - 13 000
Stanowiska doradcze doradca Prezydenta - - 9000 - 15 000
doradca Szefa Kancelarii 8500 - 14 500
Stanowiska samodzielne ekspert wyższe magisterskie 5 8000 - 15 000
główny specjalista ds. legislacji wyższe prawnicze oraz aplikacja legislacyjna lub studia podyplomowe z zakresu legislacji 5 8000 - 14 000
radca prawny według odrębnych przepisów 8000 - 14 000
audytor wewnętrzny według odrębnych przepisów 7500 - 13 000
główny specjalista wyższe 4 7000 - 13 000
kierownik kancelarii tajnej 7000 - 13 000
główny specjalista ds. bhp według odrębnych przepisów 5 7000 - 12 000
Stanowiska wspomagające starszy specjalista wyższe 3 6500 - 11 500
starszy specjalista ds. bhp według odrębnych przepisów 6000 - 11 000
specjalista wyższe 1 6000 - 10 500
specjalista ds. bhp według odrębnych przepisów 6000 - 9500
starszy radca średnie 1 5500 - 8500
radca - 5000 - 7500
* Okres doświadczenia zawodowego obejmuje okresy: stażu pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, świadczenia pracy na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym świadczenia pracy na podstawie umów cywilnoprawnych.

** Staż pracy to okres, w którym pracownik pozostawał w stosunku pracy, czyli wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Zmiany w prawie

Bez polskiego prawa jazdy obcokrajowiec nie zostanie taksówkarzem

​Od 17 czerwca wszyscy kierowcy, którzy pracują w Polsce w charakterze taksówkarzy lub świadczą usługi odpłatnego przewozu osób, będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Zapewne nie wszystkim kierowcom z zagranicy uda się to prawo jazdy zdobyć, więc liczba obcokrajowców świadczących usługi przewozu osób może spaść.

Regina Skibińska 15.06.2024
Prezydent podpisał nowelizację kodeksu pracy o substancjach reprotoksycznych

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu pracy dotyczącą ochrony pracowników przed substancjami reprotoksycznymi, które są szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych - przekazało w czwartek biuro prasowe kancelarii prezydenta. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów.

Grażyna J. Leśniak 13.06.2024
Od 1 grudnia wakacje składkowe dla przedsiębiorców

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 9 maja 2024 roku przyznaje określonym przedsiębiorcom prawo do urlopu od płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w roku. Niewpłacone składki będą finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 listopada, a pierwsi przedsiębiorcy będą mogli z nich skorzystać w grudniu.

Grażyna J. Leśniak 13.06.2024
Ustawa powołująca program "Aktywny Rodzic" już w Dzienniku Ustaw

Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic" została opublikowana 12 czerwca. Przewiduje ona wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”. O wyborze świadczenia zdecydują sami rodzice, choć pierwsze dwa nie będą dla wszystkich. Wnioski będzie można składać od 1 października.

Agnieszka Matłacz 13.06.2024
Mucha: Od 1 września obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy

Od 1 września będzie obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy, połączony z pobieraniem zasiłku 800 plus. Zapowiedziała to w środę wiceministra edukacji Joanna Mucha. Z przekazanych przez nią szacunkowych danych wynika, że do polskich szkół nie posłano prawdopodobnie ok. 75 tysięcy ukraińskich dzieci. Według Muchy często powodem takiej decyzji było przekonanie rodziców lub opiekunów, że bardzo szybko wrócą do Ukrainy.

Krzysztof Koślicki 12.06.2024
Wnioski o świadczenie z programu "Aktywny rodzic" od 1 października

Pracujemy w tej chwili nad intuicyjnym, sympatycznym, dobrym dla użytkowników systemem - przekazała we wtorek w Warszawie szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Nowe przepisy umożliwią wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" i "aktywnie w domu". Na to samo dziecko za dany miesiąc będzie jednak przysługiwało tylko jedno z tych świadczeń.

Krzysztof Koślicki 11.06.2024