Ustalenie wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 1 zł, upamiętniającej 100. rocznicę wprowadzenia złotego do obiegu.

ZARZĄDZENIE Nr 8/2024
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 4 kwietnia 2024 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 1 zł, upamiętniającej 100. rocznicę wprowadzenia złotego do obiegu

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 2025) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 1 zł, upamiętniającej 100. rocznicę wprowadzenia złotego do obiegu, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2. 
Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 25 kwietnia 2024 r.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna 1 zł
Wzór Cechy graficzne i wizerunek* Strona przednia (awers):

centralnie stylizowany awers monety o nominale 1 złoty z 1924 r. z wizerunkiem orła w koronie oraz napisem: RZECZPOSPOLITA POLSKA 1924. Wokół wizerunku awersu monety półkolem napisy: 1 ZŁOTY,

RZECZPOSPOLITA POLSKA 2024. W dolnej części wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w. W rogach pionowe i poziome linie

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie stylizowany rewers monety o nominale 1 złoty z 1924 r. z wizerunkiem popiersia kobiety i kłosów oraz napisem: 1 ZŁOTY. Wokół wizerunku rewersu monety półkolem napisy: ROCZNICA WPROWADZENIA, ZŁOTEGO DO OBIEGU; w tle fragment portalu nad wejściem do głównej sali operacyjnej w dawnej siedzibie Banku Polskiego SA przy ulicy Bielańskiej w Warszawie. W górnym rogu liczba: 100, zakończona kropką. Z lewej i prawej strony w rogu, na tle pionowych linii: alegoria handlu w postaci rzymskiego boga Merkurego z kaduceuszem i alegoria przemysłu w postaci kobiety z rogiem obfitości, młotem i kołem zębatym, w dolnym rogu okrąg wypełniony ozdobnymi elementami - detale wzorowane na elementach graficznych banknotu o nominale 100 zł z 1934 r.

wzór
Brzeg (bok) gładki
Wymiary (w milimetrach) 40,00 x 40,00 (klipa)
Techniki dodatkowe złocenie selektywne dwustronne
Próba Ag 999/1000
Masa (w gramach) 28,28
Wielkość emisji (w sztukach) do 10 000
Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.

Zmiany w prawie

Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 30.04.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2024.289

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Ustalenie wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 1 zł, upamiętniającej 100. rocznicę wprowadzenia złotego do obiegu.
Data aktu: 04/04/2024
Data ogłoszenia: 11/04/2024
Data wejścia w życie: 11/04/2024