Zmiana uchwały w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej.

UCHWAŁA Nr 88/2024
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 12 lutego 2024 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej

Na podstawie art. 160 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -Kodeks wyborczy(Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. 
W regulaminie Państwowej Komisji Wyborczej stanowiącym załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej (M.P. poz. 286, z 2012 r. poz. 38, z 2015 r. poz. 1295, z 2016 r. poz. 600, z 2018 r. poz. 122, 530 i 653, z 2019 r. poz. 390 oraz z 2020 r. poz. 27 i 334) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 16:
a)
w pkt 1 uchyla się lit. b,
b)
w pkt 3 uchyla się lit. h,
c)
w pkt 4 uchyla się lit. a;
2)
§ 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. Dokumenty, o których mowa w § 16, zaświadczenia o wyborze posłów i senatorów oraz posłów do Parlamentu Europejskiego oraz - stosownie do decyzji przewodniczącego Komisji - inne wydawane przez nią dokumenty opatrywane są pieczęcią Komisji.";

3)
rozdział 5 otrzymuje brzmienie:

"Rozdział 5

Nadzór nad aktualizowaniem danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz sporządzaniem spisów wyborców

§ 21. 1. Komisja sprawuje nadzór nad aktualizowaniem danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz sporządzaniem spisów wyborców.

2. Nadzór wykonywany jest przez:

1) okresowe gromadzenie i analizowanie danych o liczbie mieszkańców gmin oraz o liczbie wyborców ujętych w stałych obwodach głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców;

2) okresowe kontrole prawidłowości aktualizowania danych w Centralnym Rejestrze Wyborców;

3) kontrole prawidłowości sporządzania spisów wyborców;

4) kontrole dokonywane w związku ze skargami oraz informacjami o nieprawidłowościach w aktualizowaniu danych w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz sporządzaniu spisów wyborców.

3. Czynności kontrolne wynikające z nadzoru Komisja wykonuje przy pomocy Krajowego Biura Wyborczego, które:

1) kontroluje prawidłowość aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz sporządzania spisów wyborców i przekazuje w tym zakresie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wyjaśnienia oraz wnioski dotyczące stwierdzonych uchybień;

2) może żądać informacji o stanie aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Wyborców;

3) może występować z urzędu do wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) o wykreślenie z obwodu głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców bądź spisu wyborców osób, które z naruszeniem prawa zostały ujęte w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców lub w spisie wyborców, a także o sprostowanie niewłaściwych danych wyborcy;

4) przekazuje wojewodom oceny i uwagi dotyczące stanu ewidencji ludności w związku z aktualizacją danych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

4. Kontrole, o których mowa w ust. 3 pkt 1, wykonują pracownicy Krajowego Biura Wyborczego na podstawie pisemnych upoważnień udzielonych przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego albo przez dyrektora właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

5. Krajowe Biuro Wyborcze:

1) gromadzi i analizuje kwartalne informacje o liczbie mieszkańców gmin oraz liczbie wyborców ujętych w stałych obwodach głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców w poszczególnych gminach;

2) niezwłocznie po upływie terminu sporządzenia spisów wyborców gromadzi informacje o liczbie mieszkańców gmin oraz o liczbie wyborców wpisanych do spisów wyborców według stanu na dzień ich sporządzenia;

3) gromadzi informacje, o których mowa w pkt 2, według stanu na 3 dni przed dniem głosowania oraz dodatkowo informacje o:

a) liczbie wyborców, którzy zmienili miejsce głosowania,

b) liczbie wyborców skreślonych ze spisu wyborców,

c) liczbie zaświadczeń o prawie do głosowania wydanych wyborcom, jeżeli w wyborach przewidziane jest ich wydawanie,

d) liczbie wyborców, którzy ustanowili pełnomocnika do głosowania,

e) liczbie wyborców, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego, jeżeli głosowanie takie jest w wyborach przewidziane;

4) podaje do publicznej wiadomości informacje, o których mowa w pkt 1-3.

6. Szef Krajowego Biura Wyborczego przedkłada Komisji - w terminach przez nią ustalonych - ocenę stanu prawidłowości aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz sporządzania spisów wyborców.

7. Dla wykonania czynności wynikających z nadzoru Komisji osoby upoważnione przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego i dyrektorów delegatur Krajowego Biura Wyborczego mają prawo wglądu do dokumentacji dotyczącej aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz sporządzania spisów wyborców.";

4)
w § 23 w ust. 1:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) korzystając z dostępu do Centralnego Rejestru Wyborców;",

b)
uchyla się pkt 2.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zmiany w prawie

Rząd nie dołoży gminom pieniędzy na obsługę wygaszanego dodatku osłonowego

Na obsługę dodatku osłonowego samorządy dostają 2 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie. Rząd nie zwiększy wsparcia uzasadniając, że koszt został odpowiednio skalkulowany – wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ponadto dodatek osłonowy jest wygaszany i gminy kończą realizację tego zdania.

Robert Horbaczewski 23.05.2024
Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2024.276

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Zmiana uchwały w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej.
Data aktu: 12/02/2024
Data ogłoszenia: 05/04/2024
Data wejścia w życie: 12/02/2024