Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w ogólnopolskim multipleksie telewizyjnym MUX-8.

OGŁOSZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 14 marca 2024 r.
o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w ogólnopolskim multipleksie telewizyjnym MUX-8

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1722 oraz z 2024 r. poz. 96) ogłaszam informację o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie MUX-8 programu telewizyjnego.
I. Ogłoszenie stanowi podstawę do składania wniosków o udzielenie koncesji, na okres 10 lat, na rozpowszechnianie w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie MUX-8 programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym, tj. w którym nie mniej niż 70 % czasu nadawania programu w ciągu miesiąca, w godzinach 6.00-23.00, stanowić będą audycje i inne przekazy realizujące przyjętą specjalizację programu.

Liczba przewidzianych w ogłoszeniu koncesji do udzielenia wynosi: 2.

Programy będą rozpowszechniane codziennie przez 24 godziny na dobę i oznaczane nazwą określoną w koncesji.

Programy będą rozpowszechniane z zachowaniem poniższych warunków:

1. Dla potrzeb rozpowszechniania programów użyte zostaną kanały telewizyjne o szerokości 7 MHz w standardzie DVB-T (standard EN 300 744 V1.6.1 Europejskiego Instytutu Standardów Telekomunikacyjnych - ETSI), w ósmym ogólnopolskim multipleksie, wymienione i szczegółowo określone w załączniku do zarządzenia nr 5 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 174-230 MHz (Dz. Urz. UKE poz. 20), zmienionego zarządzeniem nr 1 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 14 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. UKE poz. 1).

2. Stacje nadawcze przeznaczone do rozpowszechniania programów będą zlokalizowane na poszczególnych obszarach wykorzystania częstotliwości wskazanych w powyższym planie zagospodarowania częstotliwości lub poza tymi obszarami w odległości nie większej niż 25 km od granicy obszarów. Wartości parametrów technicznych stacji nadawczych, w tym mocy promieniowanej, będą zawierały się w takich granicach, aby dopuszczalny sumaryczny poziom natężenia pola sygnałów zakłócających, wyznaczony zgodnie z obowiązującymi zaleceniami Sektora Radiokomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego - ITU-R i porozumienia Genewa 2006 (Porozumienie Regionalne w sprawie planowania naziemnej radiodyfuzji cyfrowej w Regionie 1 /w części Regionu 1 położonej na zachód od południka 170°E i na północ od równoleżnika 40°S, z wyłączeniem terytorium Mongolii/ oraz Islamskiej Republice Iranu w pasmach częstotliwości 174-230 MHz oraz 470-862 MHz - Genewa 2006), tzn. obliczony metodą ITU R.P1546 dla 1 % czasu, 50 % miejsc, na wysokości 10 m n.p.t., nie przekraczał na granicy wspólnoblokowego lub wspólnokanałowego (określonego w planie zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 174-230 MHz dla obszarów polskich) obszaru wykorzystania częstotliwości wartości 45 dB1) V/m (dla obszaru T-DAB) lub 38 dB1) V/m (dla obszaru DVB-T) oraz nie przekraczał na granicy wspólnoblokowego lub wspólnokanałowego (określonego w Planie Genewa 2006 dla obszarów w krajach sąsiednich) obszaru wykorzystania częstotliwości wartości (w dB1) V/m):

Kraj DVB-T 1) T-DAB DVB-T 1) DVB-T
Niemcy 45 38
Szwecja 45 38
Dania 45 38
Litwa 45 38
Łotwa 45 38
Rosja 45 38
Białoruś 43 35
Ukraina 45 38
Słowacja 43 35
Czechy 43 35

3. Multipleks MUX-8 tworzyć będzie nie więcej niż 7 programów telewizyjnych, przy czym:

a) składowa wizji sygnału telewizyjnego nadawana będzie z wykorzystaniem algorytmu kompresji H264/AVC (zgodnie z Zaleceniem Sektora Telekomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego ITU-T H.264 Zaawansowane kodowanie wizji dla źródłowych usług audiowizualnych) zdolny do kodowania strumienia MP@L3 dla telewizji o standardowej rozdzielczości (SDTV) i HP@L4 dla telewizji o wysokiej rozdzielczości (HDTV),

b) składowa fonii sygnału telewizyjnego nadawana będzie z wykorzystaniem algorytmu kompresji E-AC-3 (Dolby Digital +), zgodnie z normą ETSI TS 102 366 V 1.1.1 z późn. zm. - Standard cyfrowej kompresji fonii /AC-3, Enhanced AC-3/.

4. Multipleks MUX-8, poza programami, których nadawcy w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania uzyskają uprawnienie do żądania dostępu do MUX-8, będą tworzyć następujące programy: "Metro", "Zoom TV", "Nowa TV", "WP", "CTV9".

5. Uporządkowanie audiowizualnych składników multipleksu MUX-8 będzie następujące: w kolejności odpowiadającej dacie udzielenia koncesji przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

6. Średnia przepływność strumienia danych przypadająca na jeden program będzie wynosić nie więcej niż 1/7 przepływności całkowitego strumienia danych powstałego z kodowania wszystkich treści, który po procesie modulacji będzie tworzył sygnał multipleksu MUX-8.

7. Programy będą niekodowane i udostępniane odbiorcom bezpłatnie.

8. Programy będą rozpowszechniane w sygnale ogólnopolskiego multipleksu MUX-8 w standardzie DVB-T w systemie standardowej rozdzielczości.

II. Elementem decyzji koncesyjnej w zakresie określania warunków programowych będzie odesłanie do zadeklarowanych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie koncesji informacji programowych i związanych z tym załączników, do których przestrzegania po uzyskaniu decyzji w sprawie udzielenia koncesji wnioskodawca się zobowiąże. Rażące odstąpienie od zadeklarowanych warunków programowych po udzieleniu koncesji będzie stanowić przesłankę cofnięcia koncesji w trybie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

Elementem decyzji koncesyjnej w zakresie określenia warunków technicznych będzie ustalenie parametrów sygnalizacyjnych - identyfikatorów ID.

III. W postępowaniu stosuje się formularze wniosków, które można uzyskać w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie przy Skwerze kard. Stefana Wyszyńskiego 9 w dni robocze w godzinach 10.00-15.00. Formularze dostępne są także na stronie internetowej www.krrit.gov.pl.

Wnioski można nadsyłać pocztą lub składać w kancelarii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - pokój A1. Kancelaria przyjmuje wnioski w dni robocze w godzinach 10.00-15.00. Wnioski można składać również drogą elektroniczną przez ePUAP. Wnioski należy składać w jednym egzemplarzu.

Informacje dotyczące postępowania można uzyskać pod numerem telefonu 22-597-30-89.

IV. Wnioski mogą być składane w ciągu 45 dni od dnia opublikowania ogłoszenia.

V. Wnioski niezgodne z warunkami określonymi w pkt 1 w zakresie przedmiotu postępowania, określenia charakteru programu lub warunków technicznych, a także wnioski złożone po terminie określonym w pkt IV będą pozostawiane bez rozpoznania.

VI. Niezwłocznie po wszczęciu postępowania lista wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu opublikowana zostanie w Internecie na stronie www.krrit.gov.pl oraz wywieszona w siedzibie Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Zmiany w prawie

Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024