Likwidacja Instytutu De Republica.

ZARZĄDZENIE Nr 21
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 1 marca 2024 r.
w sprawie likwidacji Instytutu De Republica

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Z dniem wejścia w życie zarządzenia stawia się w stan likwidacji państwową jednostkę budżetową Instytut De Republica utworzoną zarządzeniem nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia Instytutu De Republica (M.P. z 2023 r. poz. 406 i 1370).
2. 
Termin zakończenia likwidacji wyznacza się na dzień 30 czerwca 2024 r.
3. 
Do dnia zakończenia likwidacji Instytut prowadzi dotychczasową działalność.
4. 
W okresie likwidacji Instytut działa pod jego dotychczasową nazwą, z dodaniem oznaczenia "w likwidacji".
§  2. 
1. 
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w imieniu Prezesa Rady Ministrów, wyznacza likwidatora Instytutu i nadzoruje czynności likwidacyjne.
2. 
Likwidator Instytutu reprezentuje Instytut w likwidacji i dokonuje czynności likwidacyjnych.
3. 
Obsługę likwidatora zapewnia Instytut w likwidacji.
§  3. 
1. 
W ramach wykonywanych czynności likwidacyjnych likwidator działa zgodnie z zatwierdzonym przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów harmonogramem likwidacji.
2. 
Likwidator w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia przedkłada Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do zatwierdzenia harmonogram czynności likwidacyjnych.
3. 
Likwidator jest obowiązany do podejmowania wszelkich niezbędnych czynności w ramach prowadzonej likwidacji Instytutu.
4. 
Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
1)
otwarcie ksiąg rachunkowych zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598);
2)
sporządzenie planu finansowego likwidacji na dzień otwarcia likwidacji, w tym oszacowanie kosztów likwidacji;
3)
przeprowadzenie inwentaryzacji majątku Instytutu, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym składników majątkowych ruchomych i nieruchomych, składników niematerialnych i prawnych oraz wierzytelności i zobowiązań;
4)
dokonanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Instytutu;
5)
zawiadomienie instytucji i podmiotów współpracujących z Instytutem o jego likwidacji;
6)
zawiadomienie banku prowadzącego obsługę rachunku bankowego Instytutu o jego likwidacji;
7)
sporządzenie wykazu umów cywilnoprawnych, których stroną jest Instytut;
8)
ściągnięcie należności i wykonanie zobowiązań wymagalnych do dnia zakończenia likwidacji oraz zapewnienie ze środków pozostałych na rachunku bankowym Instytutu odpowiednich kwot na pokrycie zobowiązań niewymagalnych lub spornych;
9)
rozwiązanie umów cywilnoprawnych, których stroną jest Instytut, i dokonanie ostatecznego rozliczenia zobowiązań, należności lub uprawnień wynikających z tych umów;
10)
sporządzenie do dnia zakończenia likwidacji wykazów:
a)
spraw niezakończonych, a następnie przekazanie tych spraw wraz z dokumentacją do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
b)
spraw zakończonych - archiwizacji dokumentów dokonuje Instytut w likwidacji i przekazuje dokumenty do archiwum Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo do właściwego archiwum państwowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
11)
dokonanie zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień zakończania likwidacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
12)
dokonanie niezbędnych czynności urzędowych związanych z zakończeniem działalności Instytutu, w szczególności związanych z wykreśleniem Instytutu z:
a)
Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej - REGON,
b)
ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
c)
rejestru płatników składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
13)
zamknięcie rachunków bankowych.
§  4. 
1. 
Likwidator sporządza i przekazuje Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji w terminie 30 dni od dnia zakończenia likwidacji.
2. 
Z upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, likwidator kończy działalność.
§  5. 
1. 
Mienie znajdujące się w zarządzie Instytutu w dniu rozpoczęcia likwidacji przejmuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Przejęcie następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. 
Pozostałe po likwidacji należności i zobowiązania Instytutu przejmuje Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
§  6. 
Traci moc zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia Instytutu De Republica (M.P. z 2023 r. poz. 406 i 1370).
§  7. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 6, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Zmiany w prawie

Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024