Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu i Środowiska.

ZARZĄDZENIE Nr 19
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 lutego 2024 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu i Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 178 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu i Środowiska (M.P. z 2022 r. poz. 790) w załączniku:
1)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Adaptacji do Zmian Klimatu i Polityki Miejskiej;

2) Departament Budżetu;

3) Departament Edukacji i Komunikacji;

4) Departament Elektroenergetyki i Gazu;

5) Departament Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej;

6) Departament Energii Jądrowej;

7) Departament Funduszy Europejskich;

8) Departament Geologii;

9) Departament Gospodarki Odpadami;

10) Departament Informatyzacji;

11) Departament Instrumentów Środowiskowych;

12) Departament Leśnictwa i Łowiectwa;

13) Departament Ochrony Powietrza i Negocjacji Klimatycznych;

14) Departament Ochrony Przyrody;

15) Departament Odnawialnych Źródeł Energii;

16) Departament Prawny;

17) Departament Ropy i Paliw Transportowych;

18) Departament Spraw Międzynarodowych;

19) Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa;

20) Departament Strategii i Analiz;

21) Departament Transformacji Ciepłowniczej i Efektywności Energetycznej;

22) Biuro Dyrektora Generalnego;

23) Biuro Finansowe;

24) Biuro Kontroli i Audytu;

25) Biuro Ministra;

26) Biuro Zarządzania Kapitałem Ludzkim.";

2)
w § 3:
a)
uchyla się pkt 1,
b)
w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) Departament Transformacji Ciepłowniczej i Efektywności Energetycznej.";

3)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - klimat zapewniają w szczególności:

1) Departament Adaptacji do Zmian Klimatu i Polityki Miejskiej;

2) Departament Gospodarki Odpadami;

3) Departament Instrumentów Środowiskowych;

4) Departament Ochrony Powietrza i Negocjacji Klimatycznych;

5) Departament Odnawialnych Źródeł Energii.";

4)
w § 6:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Departament Geologii;",

b)
uchyla się pkt 3;
5)
dodaje się § 7 w brzmieniu:

"§ 7. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024