Regulaminy terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

UCHWAŁA Nr 43/2024
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 7 lutego 2024 r.
w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 160 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) oraz w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. 
Ustala się regulaminy terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, stanowiące załączniki nr 1 i 2 do uchwały.
§  2. 
Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. poz. 928).
§  3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

REGULAMIN TERYTORIALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH

§  1. 
Terytorialna komisja wyborcza: wojewódzka, powiatowa, gminna (miejska), dzielnicowa, zwana dalej "komisją", wykonuje swoje zadania określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), zwanej dalej "Kodeksem wyborczym", stosując się do wytycznych i innych uchwał oraz wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej, a także wyjaśnień komisarza wyborczego.
§  2. 
1. 
Pracami komisji kieruje przewodniczący, który w szczególności:
1)
czuwa nad wykonywaniem zadań komisji;
2)
reprezentuje komisję na zewnątrz;
3)
ustala projekt porządku obrad komisji, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy;
4)
podpisuje w imieniu komisji uchwały podjęte na posiedzeniach, w których uczestniczył, oraz pisma i inne dokumenty związane z działalnością komisji, z zastrzeżeniem spraw wymienionych w § 10.
2. 
W razie nieobecności przewodniczącego jego obowiązki pełni zastępca przewodniczącego komisji.
§  3. 
1. 
Komisja niezwłocznie po jej powołaniu zbiera się na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje właściwy komisarz wyborczy, a organizuje odpowiednio marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz, prezydent miasta.
2. 
Na pierwszym posiedzeniu komisja:
1)
wybiera ze swego składu przewodniczącego komisji, z wyłączeniem komisji, w których zgodnie z art. 178 § 6 Kodeksu wyborczego funkcję przewodniczącego pełni osoba wskazana przez komisarza wyborczego;
2)
wybiera zastępcę przewodniczącego komisji;
3)
omawia zadania i ustala tryb swojej pracy oraz obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład;
4)
ustala sposób niezwłocznego podania do publicznej wiadomości informacji o swoim składzie oraz o siedzibie i pełnionych dyżurach;
5)
ustala działania związane z przyjmowaniem do zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów na radnych, a w przypadku gminnych (miejskich) komisji również kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
3. 
Wybory przewodniczącego komisji i oddzielnie jego zastępcy odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że członek komisji zażąda przeprowadzenia głosowania tajnego. W razie równej liczby głosów ponawia się głosowanie.
4. 
Do czasu wyboru przewodniczącego pierwszemu posiedzeniu przewodniczy najstarszy wiekiem członek komisji uczestniczący w posiedzeniu, z wyłączeniem komisji, w których funkcję przewodniczącego pełni osoba wskazana przez komisarza wyborczego.
§  4. 
1. 
Komisja zapoznaje się z Kodeksem wyborczym, wytycznymi i innymi uchwałami oraz wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącymi wykonywania jej zadań oraz na tej podstawie sporządza plan pracy.
2. 
Członkowie komisji mają obowiązek uczestniczenia w szkoleniach oraz posiedzeniach i innych pracach komisji, w szczególności związanych z rejestracją list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta, a także ustalaniem wyników głosowania i wyników wyborów do rady oraz wyborów wójta, burmistrza, prezydenta miasta i ogłoszeniem ich w trybie określonym w Kodeksie wyborczym.
§  5. 
1. 
Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
2. 
Komisja podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
3. 
Rozstrzygnięcia komisji mogą mieć formę odrębnych uchwał bądź wpisów do protokołu.
§  6. 
Komisja może przydzielić do wykonania określone czynności, wynikające z jej zadań, przewodniczącemu, zastępcy przewodniczącego, członkom komisji lub zespołom powoływanym w tym celu z jej składu.
§  7. 
1. 
Członkowie komisji uczestniczą w posiedzeniach i innych pracach komisji.
2. 
W razie niemożności wzięcia udziału w pracach komisji jej członek jest obowiązany powiadomić o tym, w miarę możliwości jeszcze przed posiedzeniem, przewodniczącego lub jego zastępcę.
3. 
Nieusprawiedliwione nieobecności stanowią podstawę do odwołania ze składu komisji, jako przypadki niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków członka komisji.
§  8. 
1. 
W posiedzeniach może uczestniczyć komisarz wyborczy, dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego bądź wyznaczony przez niego pracownik, pracownicy urzędu obsługującego komisję, a także osoby zaproszone przez przewodniczącego komisji.
2. 
Na wniosek członka komisji komisja może postanowić, że posiedzenie lub jego część odbywa się wyłącznie z udziałem członków komisji.
§  9. 
1. 
Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, w którym podaje się:
1)
porządek obrad;
2)
imiona i nazwiska uczestników;
3)
zwięzłą treść wystąpień;
4)
podjęte rozstrzygnięcia i ustalenia.
2. 
Do protokołu dołącza się podjęte uchwały oraz inne dokumenty.
3. 
Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia.
§  10. 
1. 
Wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu podpisują:
1)
uchwały komisji podjęte w sprawach:
a)
odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów na radnych oraz odmowy rejestracji zgłoszenia listy z powodu nieuzyskania ustawowo wymaganego poparcia wyborców (art. 430 w związku z art. 450 i art. 459 § 1 Kodeksu wyborczego),
b)
wady zgłoszenia i odmowy rejestracji zgłoszenia listy kandydatów na radnych z powodu nieusunięcia wady zgłoszenia (art. 431 w związku z art. 450 i art. 459 § 1 Kodeksu wyborczego),
c)
skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy, uzupełnienia listy oraz unieważnienia rejestracji listy (art. 436 § 1-3 i 6 w związku z art. 450 i art. 459 § 1 Kodeksu wyborczego);
2)
inne dokumenty:
a)
protokoły rejestracji list kandydatów na radnych (art. 433 § 1 w związku z art. 450 i art. 459 § 1 Kodeksu wyborczego),
b)
zestawienia wyników głosowania w okręgu wyborczym na poszczególne listy kandydatów na radnych oraz dokonany na ich podstawie podział mandatów w okręgach wyborczych (art. 442 § 1, art. 444 § 1 w związku z art. 450 i art. 459 § 1 Kodeksu wyborczego),
c)
protokoły z wyborów do sejmików województw na obszarze powiatu (art. 468 § 1 Kodeksu wyborczego),
d)
protokoły z wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy (art. 445 § 1 w związku z art. 450 i art. 459 § 1 Kodeksu wyborczego).
2. 
Członkowie gminnej (miejskiej) komisji obecni na posiedzeniu ponadto podpisują:
1)
uchwały komisji podjęte w sprawach:
a)
przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów (art. 410 § 7 Kodeksu wyborczego),
b)
odmowy przyjęcia zgłoszenia kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz odmowy rejestracji kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta z powodu nieuzyskania ustawowo wymaganego poparcia wyborców, w przypadku wyborów przedterminowych, w których wybiera się tylko wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (art. 430 w związku z art. 470 i art. 478 § 4 Kodeksu wyborczego),
c)
wady zgłoszenia i odmowy rejestracji zgłoszenia kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta z powodu nieusunięcia wady zgłoszenia (art. 431 w związku z art. 470 Kodeksu wyborczego),
d)
skreślenia kandydata z listy kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz uzupełnienia listy kandydatów (art. 483 Kodeksu wyborczego);
2)
inne dokumenty:
a)
protokoły rejestracji kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta (art. 480 § 2 Kodeksu wyborczego),
b)
protokoły wyników głosowania i wyniku wyborów wójta, burmistrza, prezydenta miasta (art. 488 § 2 Kodeksu wyborczego).
§  11. 
Uchwały komisji i dokumenty, o których mowa w § 10, oraz - stosownie do decyzji przewodniczącego komisji - inne wydawane przez komisję dokumenty opatrywane są pieczęcią komisji.
§  12. 
Komisja niezwłocznie bada każdą skargę na działalność obwodowej komisji wyborczej, występuje o usunięcie stwierdzonych uchybień oraz zawiadamia pisemnie skarżącego, i w miarę potrzeby komisarza wyborczego, o rozstrzygnięciu i czynnościach podjętych w związku ze skargą.
§  13. 
1. 
Komisja współdziała z komisarzem wyborczym oraz dyrektorem delegatury Krajowego Biura Wyborczego przy ustalaniu zasad i sposobu wykonywania zadań wyborczych oraz zapewnieniu obsługi administracyjnej komisji odpowiednio przez marszałka województwa, starostę, wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
2. 
Komisja współdziała w wykonywaniu zadań wyborczych z urzędnikiem wyborczym oraz odpowiednio z marszałkiem województwa, starostą, wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta.
§  14. 
1. 
Na żądanie Państwowej Komisji Wyborczej lub komisarza wyborczego oraz osób upoważnionych przez te organy wyborcze komisja udziela informacji o wykonywaniu swoich zadań i udostępnia dokumenty oraz materiały w tym zakresie.
2. 
Komisja może zwracać się do komisarza wyborczego lub, za jego pośrednictwem, do Państwowej Komisji Wyborczej o udzielenie wyjaśnień.
§  15. 
W przypadku konieczności zmiany w składzie komisji jej przewodniczący niezwłocznie powiadamia o tym komisarza wyborczego.
§  16. 
W przypadku konieczności dokonania zmiany przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego komisji § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio. W komisji, w której funkcję przewodniczącego pełni osoba wskazana przez komisarza wyborczego, zmiany przewodniczącego dokonuje komisarz wyborczy.
§  17. 
Przewodniczący komisji wydaje jej członkom, na ich wniosek, zaświadczenia usprawiedliwiające ich nieobecność w pracy w związku z wykonywaniem zadań w komisji. Zaświadczenie może być wydane przed, jak i w dniu wyborów, z uwzględnieniem terminów określonych w art. 154 § 4a Kodeksu wyborczego.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

REGULAMIN OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

§  1. 
Obwodowa komisja wyborcza zwana dalej "komisją", wykonuje swoje zadania określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), zwanej dalej "Kodeksem wyborczym", stosując się do wytycznych i innych uchwał oraz wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej, komisarza wyborczego. W razie wątpliwości komisja może się zwracać o dodatkowe wyjaśnienia do komisarza wyborczego.
§  2. 
1. 
Pracami komisji kieruje, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy przewodniczący komisji.
2. 
W razie nieobecności przewodniczącego jego obowiązki pełni zastępca przewodniczącego komisji.
§  3. 
1. 
Komisja niezwłocznie po jej powołaniu zbiera się na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje właściwy komisarz wyborczy, a organizuje urzędnik wyborczy przy pomocy właściwego urzędu gminy.
2. 
Na pierwszym posiedzeniu komisja:
1)
wybiera ze swego składu przewodniczącego komisji oraz jego zastępcę;
2)
omawia swoje zadania i tryb pracy, a także obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład.
3. 
Wybory przewodniczącego komisji i oddzielnie jego zastępcy odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że członek komisji zażąda przeprowadzenia głosowania tajnego. W razie równej liczby głosów ponawia się głosowanie.
4. 
Do czasu wyboru przewodniczącego pierwszemu posiedzeniu komisji przewodniczy najstarszy wiekiem członek komisji uczestniczący w posiedzeniu.
5. 
Komisja zapoznaje się z Kodeksem wyborczym, wytycznymi i innymi uchwałami oraz wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącymi przeprowadzenia głosowania i ustalenia jego wyników oraz na tej podstawie sporządza plan pracy.
6. 
Komisja ustala zadania do dnia wyborów, w tym związane z przygotowaniem lokalu wyborczego, odbiorem i zabezpieczeniem kart do głosowania, formularzy protokołów, spisu wyborców, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych materiałów. Zadania te komisja wykonuje we współdziałaniu z urzędnikiem wyborczym oraz urzędem gminy.
§  4. 
1. 
Komisja wyborcza podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
2. 
Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia w lokalu wyborczym muszą być równocześnie obecni członkowie komisji w liczbie stanowiącej co najmniej 1/2 jej pełnego składu, w tym przewodniczący komisji lub jego zastępca. Po zakończeniu głosowania wszystkie czynności komisji wykonywane są wspólnie przez członków komisji w obecności co najmniej 2/3 jej pełnego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
3. 
Rozstrzygnięcia komisji mogą mieć formę odrębnych uchwał bądź wpisów do protokołu.
4. 
Uchwały podpisuje przewodniczący posiedzenia.
§  5. 
Komisja podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
§  6. 
1. 
Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, w którym podaje się:
1)
porządek obrad;
2)
imiona i nazwiska uczestników;
3)
podjęte rozstrzygnięcia i ustalenia.
2. 
Do protokołu dołącza się podjęte uchwały.
3. 
Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia.
§  7. 
1. 
Protokół głosowania w obwodzie oraz kopie protokołu głosowania w obwodzie podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji, obecne przy ich sporządzaniu.
2. 
Uchwały komisji lub zarządzenia jej przewodniczącego, dotyczące ustalenia wyników głosowania, wpisuje się do protokołu głosowania w obwodzie. W razie braku miejsca na formularzu protokołu dołącza się je jako załączniki do protokołu.
3. 
Uchwały, protokoły głosowania i inne dokumenty komisji oraz wydawane karty do głosowania opatrywane są pieczęcią komisji.
§  8. 
Komisja udziela informacji o wykonywaniu swoich zadań i udostępnia dokumentację członkom Państwowej Komisji Wyborczej oraz komisarzowi wyborczemu, a także osobom przez nie upoważnionym.
§  9. 
1. 
Członkowie komisji mają obowiązek uczestniczenia w szkoleniach oraz posiedzeniach i innych pracach komisji, w szczególności w przeprowadzeniu głosowania i ustaleniu jego wyników.
2. 
W razie niemożności wzięcia udziału w pracach komisji, zwłaszcza w dniu wyborów, członek komisji powinien jak najwcześniej zawiadomić o tym przewodniczącego komisji.
§  10. 
Komisja współdziała w wykonywaniu swoich zadań odpowiednio z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) oraz urzędnikiem wyborczym.
§  11. 
W przypadku konieczności dokonania zmiany w składzie komisji jej przewodniczący niezwłocznie powiadamia o tym komisarza wyborczego za pośrednictwem urzędnika wyborczego, a gdy nie jest to możliwe - bezpośrednio.
§  12. 
W przypadku konieczności dokonania zmiany przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego komisji § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§  13. 
Przewodniczący komisji wydaje jej członkom, na ich wniosek, zaświadczenia usprawiedliwiające ich nieobecność w pracy w związku z wykonywaniem zadań w komisji. Zaświadczenie może być wydane przed, jak i w dniu wyborów, z uwzględnieniem terminów określonych w art. 154 § 4a Kodeksu wyborczego.

Zmiany w prawie

Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2024.170

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Regulaminy terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Data aktu: 07/02/2024
Data ogłoszenia: 28/02/2024
Data wejścia w życie: 07/02/2024