Zmiana zarządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 lutego 2024 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 2 pkt 1, art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 i art. 471 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1917) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 232) załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego, określone w załączniku do zarządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem, mają zastosowanie do ustalania wynagrodzenia zasadniczego pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia 2024 r.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podpisania.

ZAŁĄCZNIK

TABELA STANOWISK, WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH ORAZ MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW KANCELARII

Grupa stanowisk Stanowisko Wymagane kwalifikacje Miesięczna stawka wynagrodzenia zasadniczego
wykształcenie okres doświadczenia zawodowego* - w latach
Stanowiska kierownicze dyrektor generalny wyższe magisterskie 6, w tym co najmniej trzyletni staż pracy** na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych 12 000 - 17 500
dyrektor 3, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych 11 000 - 16 000
zastępca dyrektora 10 000 - 15 000
główny księgowy według odrębnych przepisów 10 000 - 14 000
kierownik zespołu wyższe magisterskie 3 9000 - 13 000
Stanowiska doradcze doradca Prezydenta - - 9000 - 15 000
doradca Szefa Kancelarii 8500 - 14 500
Stanowiska samodzielne ekspert wyższe magisterskie 5 8000 - 15 000
główny specjalista ds. legislacji wyższe prawnicze oraz aplikacja legislacyjna lub studia podyplomowe z zakresu legislacji 5 8000 - 14 000
radca prawny według odrębnych przepisów 8000 - 14 000
audytor wewnętrzny według odrębnych przepisów 7500 - 13 000
główny specjalista wyższe 4 7000 - 13 000
kierownik kancelarii tajnej 7000 - 13 000
główny specjalista ds. bhp według odrębnych przepisów 5 7000 - 12 000
Stanowiska wspomagające starszy specjalista wyższe 3 6500 - 11 500
starszy specjalista ds. bhp według odrębnych przepisów 6000 - 11 000
specjalista wyższe 1 6000 - 10 500
specjalista ds. bhp według odrębnych przepisów 6000 - 9500
starszy radca średnie 1 5500 - 8500
radca - 5000 - 7500
* Okres doświadczenia zawodowego obejmuje okresy: stażu pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, świadczenia pracy na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym świadczenia pracy na podstawie umów cywilnoprawnych.

** Staż pracy to okres, w którym pracownik pozostawał w stosunku pracy, czyli wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Zmiany w prawie

Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024