Ustalenie wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

UCHWAŁA Nr 60/2024
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 12 lutego 2024 r.
w sprawie ustalenia wzorów informaeji o sposobie glosowania i warunkach ważności glosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 48 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) oraz w z\ 'iązku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. 
1. 
Ustala sic wzory informacji o sposobie glosowania oraz warunkach ważności glosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
2. 
Wzór informacji w wyborach:
1)
do rad gmin liczących do 20 000 mieszkańców - stanowi załącznik nr 1 do uchwały;
2)
do rad gmin liczących powyżej 20 000 mieszkańców - stanowi załącznik nr 2 do uchwały;
3)
do rad dzielnic m.st. Warszawy - stanowi załącznik nr 3 do uchwały;
4)
do rad powiatów - stanowi załącznik nr 4 do uchwały;
5)
do sejmików województw - stanowi załącznik nr 5 do uchwały;
6)
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - stanowi załącznik nr 6 do uchwały;
7)
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, gdy zarejestrowany jest tylko jeden kandydat - stanov i załącznik nr 7 do uchwały;
8)
w gminach i miastach, w których odbędzie się ponowne glosowanie w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast stanowi załącznik nr 8 do uchwały;
9)
w gminach i miastach, w których odbędzie sic ponowne glosowanie w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, gdy zarejestrowany jest tylko jeden kandydat - stanowi załącznik nr 9 do uchwały.
3. 
Informacje umieszcza się w lokalu wyborczym, w tym także w miejscu zapewniającym tajność glosowania.
4. 
Informacje mogą zostać sporządzone w druku czarno-białym.
§  2. 
Traci moc uchwala Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie glosowania oraz warunkach ważności glosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów* mjast (M.P. poz. 879).
§  3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH DO RAD GMIN LICZĄCYCH DO 20 000 MIESZKAŃCÓW

wzór

* głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak "X" (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata

wzór

Przyczyną nieważności głosu jest:

* postawienie znaku "X" w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata

* niepostawienie znaku "X" w żadnej kratce

* postawienie znaku "X" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego przez gminną komisję wyborczą

NIEWAŻNE SĄ KARTY DO GŁOSOWANIA INNE NIŻ URZĘDOWO USTALONE

LUB NIEOPATRZONE PIECZĘCIĄ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH DO RAD GMIN LICZĄCYCH POWYŻEJ 20 000 MIESZKAŃCÓW

wzór

* głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak "X" (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu

wzór

Przyczyną nieważności głosu jest:

* postawienie znaku "X" w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście

* niepostawienie znaku "X" w żadnej kratce

* postawienie znaku "X" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez gminną komisję wyborczą

NIEWAŻNE SĄ KARTY DO GŁOSOWANIA INNE NIŻ URZĘDOWO USTALONE

LUB NIEOPATRZONE PIECZĘCIĄ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH DO RAD DZIELNIC M.ST. WARSZAWY

wzór

* głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak "X" (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu

wzór

Przyczyną nieważności głosu jest:

* postawienie znaku "X" w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście

* niepostawienie znaku "X" w żadnej kratce

* postawienie znaku "X" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez dzielnicową komisję wyborczą

NIEWAŻNE SĄ KARTY DO GŁOSOWANIA INNE NIŻ URZĘDOWO USTALONE

LUB NIEOPATRZONE PIECZĘCIĄ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH DO RAD POWIATÓW

wzór

* głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak "X" (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu

wzór

Przyczyną nieważności głosu jest:

* postawienie znaku "X" w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście

* niepostawienie znaku "X" w żadnej kratce

* postawienie znaku "X" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez powiatową komisję wyborczą

NIEWAŻNE SĄ KARTY DO GŁOSOWANIA INNE NIŻ URZĘDOWO USTALONE

LUB NIEOPATRZONE PIECZĘCIĄ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH DO SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW

wzór

* głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak "X" (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu

wzór

Przyczyną nieważności głosu jest:

* postawienie znaku "X" w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście

* niepostawienie znaku "X" w żadnej kratce

* postawienie znaku "X" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez wojewódzką komisję wyborczą

NIEWAŻNE SĄ KARTY DO GŁOSOWANIA INNE NIŻ URZĘDOWO USTALONE

LUB NIEOPATRZONE PIECZĘCIĄ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST

wzór

* głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak "X" (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata

wzór

Przyczyną nieważności głosu jest:

* postawienie znaku "X" w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata

* niepostawienie znaku "X" w żadnej kratce

* postawienie znaku "X" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego przez gminną komisję wyborczą

NIEWAŻNE SĄ KARTY DO GŁOSOWANIA INNE NIŻ URZĘDOWO USTALONE

LUB NIEOPATRZONE PIECZĘCIĄ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST (1 KANDYDAT)

wzór

* wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak "X" (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębię kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem "TAK" z lewej strony obok nazwiska kandydata

* wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak "X" (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem "NIE" z lewej strony obok nazwiska kandydata

wzór

Przyczyną nieważności głosu jest:

* postawienie znaku "X" w obu kratkach

* niepostawienie znaku "X" w żadnej kratce

NIEWAŻNE SĄ KARTY DO GŁOSOWANIA INNE NIŻ URZĘDOWO USTALONE

LUB NIEOPATRZONE PIECZĘCIĄ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W PONOWNYM GŁOSOWANIU W WYBORACH WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA

wzór

* głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak "X" (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata

wzór

Przyczyną nieważności głosu jest:

* postawienie znaku "X" w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata

* niepostawienie znaku "X" w żadnej kratce

NIEWAŻNE SĄ KARTY DO GŁOSOWANIA INNE NIŻ URZĘDOWO USTALONE

LUB NIEOPATRZONE PIECZĘCIĄ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W PONOWNYM GŁOSOWANIU W WYBORACH WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA (1 KANDYDAT)

wzór

* wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak "X" (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem "TAK" z lewej strony obok nazwiska kandydata

* wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak "X" (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem "NIE" z lewej strony obok nazwiska kandydata

wzór

Przyczyną nieważności głosu jest:

* postawienie znaku "X" w obu kratkach

* niepostawienie znaku "X" w żadnej kratce

NIEWAŻNE SĄ KARTY DO GŁOSOWANIA INNE NIŻ URZĘDOWO USTALONE

LUB NIEOPATRZONE PIECZĘCIĄ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Zmiany w prawie

Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2024.160

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Ustalenie wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Data aktu: 12/02/2024
Data ogłoszenia: 22/02/2024
Data wejścia w życie: 12/02/2024