Nadanie statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

ZARZĄDZENIE Nr 14
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 lutego 2024 r.
w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, zwana dalej "Kancelarią", zapewnia obsługę merytoryczną, prawną, organizacyjną, techniczną i kancelaryjno-biurową Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesów Rady Ministrów, Ministrów - Członków Rady Ministrów, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych oraz Szefa Służby Cywilnej.
2. 
Kancelaria zapewnia również obsługę pełnomocników Rządu, komitetów, komisji wspólnych, rad, zespołów oraz innych kolegialnych organów pomocniczych, doradczych i opiniodawczo-doradczych, jeżeli tak stanowią przepisy o ich utworzeniu.
§  2. 
1. 
Kancelaria działa zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Prezesa Rady Ministrów.
2. 
Kancelaria wykonuje powierzone zadania pod kierownictwem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zwanego dalej "Szefem Kancelarii".
§  3. 
Kancelarią kieruje Szef Kancelarii przy pomocy: Sekretarza Rady Ministrów, sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu w Kancelarii, Dyrektora Generalnego Kancelarii oraz dyrektorów komórek organizacyjnych Kancelarii.
§  4. 
1. 
Szef Kancelarii wyznacza swojego zastępcę lub zastępców i określa ich zadania.
2. 
Zastępcy Szefa Kancelarii wykonują zadania Szefa Kancelarii podczas jego nieobecności oraz w razie nieobsadzenia stanowiska Szefa Kancelarii, do czasu jego obsadzenia.
§  5. 
Szef Kancelarii może tworzyć i znosić zespoły doradcze i opiniodawcze do opracowania spraw zleconych przez Radę Ministrów i PrezesaRadyMinistrów, określając: składosobowytychzespołów, zakresi tryb ich działania oraz zasady ich obsługi.
§  6. 
Szef Kancelarii może imiennie upoważnić osoby wymienione w § 3 oraz inne osoby będące pracownikami Kancelarii do:
1)
załatwiania w jego imieniu spraw należących do jego kompetencji;
2)
wykonywania w jego imieniu zadań powierzonych przez Prezesa Rady Ministrów.
§  7. 
1. 
W Kancelarii działa Gabinet Polityczny Prezesa Rady Ministrów.
2. 
Szczegółowy zakres zadań i kompetencji osoby kierującej gabinetem politycznym, o którym mowa w ust. 1, określa Prezes Rady Ministrów.
§  8. 
1. 
W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)
Biuro Prezesa Rady Ministrów;
2)
Biuro Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
3)
Biuro Sekretariatu Europejskiego;
4)
Centrum Informacyjne Rządu;
5)
Departament Bezpieczeństwa Narodowego;
6)
Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej;
7)
Departament Instrumentów Rozwojowych;
8)
Departament Komitetu do Spraw Europejskich;
9)
Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego;
10)
Departament Nadzoru i Kontroli;
11)
Departament Oceny Skutków Regulacji i Analiz;
12)
Departament Polityk Publicznych i Programowania Prac Rządu;
13)
Departament Polityki Senioralnej;
14)
Departament Prawa Unii Europejskiej;
15)
Departament Prawny;
16)
Departament Przygotowania i Sprawowania Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej;
17)
Departament Służby Cywilnej;
18)
Departament Społeczeństwa Obywatelskiego;
19)
Departament Spraw Parlamentarnych;
20)
Departament do spraw Równego Traktowania;
21)
Departament Spraw Zagranicznych;
22)
Departament Wniosków, Petycji i Skarg;
23)
Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą;
24)
Biuro Budżetowo-Finansowe część 16 i 23;
25)
Biuro Dyrektora Generalnego;
26)
Biuro Informatyki;
27)
Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego;
28)
Biuro Ochrony.
2. 
Biuro Sekretariatu Europejskiego, Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej, Departament Komitetu do Spraw Europejskich, Departament Prawa Unii Europejskiej oraz Departament Przygotowania i Sprawowania Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej tworzą Sekretariat Europejski.
§  9. 
Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Kancelarii oraz tryb ich pracy określa regulamin organizacyjny nadany przez Szefa Kancelarii na wniosek Dyrektora Generalnego Kancelarii.
§  10. 
Traci moc zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. z 2023 r. poz. 3, z późn. zm. 1 ).
§  11. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2023 r. poz. 223, 462, 611, 663, 1014 i 1345.

Zmiany w prawie

Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024
Jak zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych

Nie wszyscy wyborcy będą mogli udać się osobiście 7 kwietnia, aby oddać głos w obwodowych komisjach wyborczych. Dla nich ustawodawca wprowadził instytucję głosowania korespondencyjnego jako jednej z tzw. alternatywnych procedur głosowania. Przypominamy zasady, terminy i procedurę tego udogodnienia dla wyborców z niepełnosprawnością, seniorów i osób w obowiązkowej kwarantannie.

Artur Pytel 09.03.2024