Wzory legitymacji senatorskiej.

ZARZĄDZENIE Nr 2
MARSZAŁKA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 lutego 2024 r.
w sprawie wzoru legitymacji senatorskiej

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2022 r. poz. 1339 oraz z 2023 r. poz. 1234) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Legitymacja senatorska ma postać:
1)
karty identyfikacyjnej, wykonanej z tworzywa sztucznego, o wymiarach 85,60 x 53,98 mm, zwanej dalej "legitymacją senatorską";
2)
dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234), zwanego dalej "mLegitymacją senatorską".
§  2. 
1. 
Na awersie legitymacji senatorskiej znajdują się:
1)
godło Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
napis "SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ";
3)
fotografia senatora;
4)
imię (imiona) i nazwisko senatora;
5)
napis "SENATOR RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ... KADENCJI" oraz numer kadencji w miejscu wykropkowanym.
2. 
Na rewersie legitymacji senatorskiej znajdują się:
1)
orzeł senacki (stylizowana sylwetka Orła Zygmuntowskiego);
2)
napis "SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ";
3)
napis "LEGITYMACJA SENATORSKA";
4)
numer i data wydania legitymacji;
5)
imię (imiona) i nazwisko senatora;
6)
napis "JEST SENATOREM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ";
7)
hologram;
8)
napis "Senator" i podpis senatora;
9)
napis "Marszałek Senatu" i podpis Marszałka Senatu.
3. 
Wzór legitymacji senatorskiej określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  3. 
Opis oraz wizualizację mLegitymacji senatorskiej określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  4. 
Traci moc zarządzenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wzoru legitymacji senatorskiej (M.P. poz. 979).
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2024 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR LEGITYMACJI SENATORSKIEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OPIS ORAZ WIZUALIZACJA mLEGITYMACJI SENATORSKIEJ

I. 

Opis

1. Elementy mLegitymacji senatorskiej widoczne na ekranie urządzenia mobilnego, w aplikacji mObywatel:

1) nagłówek aplikacji mObywatel zawierający napis "Legitymacja senatorska", napis "Senat Rzeczypospolitej Polskiej .. kadencji" oraz numer kadencji w miejscu wykropkowanym;

2) wizualizacja graficzna dokumentu - obszar danych mLegitymacji senatorskiej zawierający:

a) animowaną flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej,

b) hologram, stanowiący wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, w którym kolory zmieniają się pod wpływem zmiany położenia żyroskopu urządzenia mobilnego,

c) gilosz stanowiący tło mLegitymacji senatorskiej, zawierający logo Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zmieniający kolorystykę pod wpływem zmiany położenia żyroskopu urządzenia mobilnego,

d) obszar danych senatora zawierający:

- fotografię,

- imię lub imiona,

- nazwisko,

- numer PESEL,

- numer legitymacji,

e) obszar informujący o statusie mLegitymacji senatorskiej zawierający:

- symbol "✓ " oraz napis "Dokument ważny" albo symbol "X" oraz napis "Dokument nieważny", odpowiednio w przypadku ważnej albo nieważnej mLegitymacji senatorskiej,

- element aplikacji mObywatel - umieszczony na niebieskim tle przycisk "Aktualizuj" pozwalający na pobranie danych do mLegitymacji senatorskiej oraz data ostatniej aktualizacji,

- element aplikacji mObywatel - napis "Potwierdź swoje dane",

- napis informujący o dacie wydania legitymacji senatorskiej;

3) element aplikacji mObywatel - informację z aktualną datą oraz odmierzanymi w czasie rzeczywistym: godziną, minutą i sekundą.

2. Ikony, etykiety, stopka dokumentu, elementy nagłówka aplikacji mObywatel, elementy nawigacji i menu aplikacji mObywatel oraz ich funkcjonalność mogą się różnić - zależnie od wersji aplikacji - pod względem ilości, wyglądu, kolorystyki i rozmiarów, a tekst etykiet oraz stopki - pod względem treści oraz rodzaju, wielkości i koloru czcionki.

II. 

Wizualizacja

1. Wizualizacja ważnej mLegitymacji senatorskiej na ekranie urządzenia mobilnego:

wzór

2. Wizualizacja nieważnej mLegitymacji senatorskiej na ekranie urządzenia mobilnego:

wzór

Zmiany w prawie

Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024
Jak zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych

Nie wszyscy wyborcy będą mogli udać się osobiście 7 kwietnia, aby oddać głos w obwodowych komisjach wyborczych. Dla nich ustawodawca wprowadził instytucję głosowania korespondencyjnego jako jednej z tzw. alternatywnych procedur głosowania. Przypominamy zasady, terminy i procedurę tego udogodnienia dla wyborców z niepełnosprawnością, seniorów i osób w obowiązkowej kwarantannie.

Artur Pytel 09.03.2024