Regulamin Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

UCHWAŁA Nr 2/2023
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2023 r.
w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 2025) uchwala się, co następuje:
§  1. 
Ustala się regulamin Zarządu Narodowego Banku Polskiego, stanowiący załącznik do uchwały.
§  2. 
Traci moc uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarądu Narodowego Banku Polskiego(M.P. z 2022 r. poz. 234, 383 i 1242).
§  3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

§  1. 
Regulamin okreś la szczegółowy tryb działania Zarządu Narodowego Banku Polskiego, zwanego dalej "Zarządem".
§  2. 
1. 
Członek Zarządu realizuje politykę ustaloną przez Zarząd.
2. 
Członek Zarządu reprezentuje w swoich wystąpieniach stanowisko zgodne z ustaleniami przyjętymi przez Zarząd.
3. 
Członkowie Zarządu otrzymują z właściwych departamentów i jednostek organizacyjnych wszystkie istotne materiły, opracowania i informacje.
§  3. 
1. 
Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, zgodnie z przyjętym przez Zarząd harmonogramem posiedzeń.
2. 
Harmonogram posiedzeń Zarządu jest ustalany z uwzględnieniem terminów posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej.
§  4. 
1. 
Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Przewodniczący Zarządu zgodnie z przyjętym harmonogramem.
2. 
W razie nieobecności Przewodnicącego Zarządu zastępuje go wiceprezes NBP - pierwszy zastępca Prezesa NBP, a w razie ich nieobecności - wiceprezes NBP.
3. 
Posiedzenia Zarządu są zwoływane także w trybie nadzwyczajnym:
1)
z inicjatywy Przewodniczącego Zarządu;
2)
na pisemny wniosek co najmniej trzech członków Zarządu, przekazany Przewodniczącemu Zarządu. Wniosek okreś la przedmiot posiedzenia Zarządu.
4. 
Przewodniczący Zarządu zwołuje posiedzenia w trybie określonym w st. 3 pkt 2, nie później niż w ciągu trzech dni od dnia otrzymania wniosku.
5. 
Do posiedzeń zwołanych w trybie określonym w st. 3:
1)
stosuje się, w miarę możliwości, § 13 ust. 1;
2)
nie stosuje się terminów, o których mowa w § 14 i § 15 ust. 1.
§  5. 
1. 
Posiedzenia Zarządu odbywają się w obecności co najmniej płowy składu Zarządu.
2. 
Członkowie Zarządu przy głosowaniu za przyjęciem uchwały mogą głosować "za" albo "przeciw".
§  6. 
1. 
W posiedzeniach Zarządu uczestniczą:
1)
dyrektor Departamentu Generalnego;
2)
dyrektor departamentu lub dyrektor jednostki organizacyjnej, który opracował materiał rozpatrywany na posiedzeniu;
3)
dyrektor departamentu lub dyrektor jednostki organizacyjnej, który zgłosił w toku uzgodnienia rozbieżne stanowisko do materiału rozpatrywanego na posiedzeniu;
4)
dyrektor Departamentu Prawnego;
5)
dyrektor Departamentu Komunikacji;
6)
dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego.
2. 
W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Zarząd lub Przewodniczącego Zarządu.
§  7. 
Za zgodą Przewodniczącego Zarządu udział w posiedzeniu Zarządu może odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia sę na odległość, na zasadach określonyc w odrębnych przepisach.
§  8. 
1. 
Obrady Zarządu są prowadzone w trybie jawnym.
2. 
Przewodniczący Zarządu zarządza prowadzenie obrad nad poszczególnymi punktami porządku lub całoścą obrad w trybie niejawnym, jeżeli prowadzenie obrad w tym trybie wynika z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1933), zwanej dalej "ustawą o ochronie informacji niejawnych".
3. 
W posiedzeniach lub części posiedzń Zarządu, o których mowa w ust. 2, mogą uczestniczyć wyłącznie osoby uprawnione do dostępu do informacji niejawnych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych.
4. 
Przewodniczący Zarządu może zarządzić prowadzenie obrad Zarządu przy wykorzystaniu ś rodków bezpoś redniego porozumienia się na odległość, na zasadach określonych w odębnych przepisach.
§  9. 
1. 
Zarząd rozpoczyna posiedzenie od przyjęcia porządku obrad zaproponowanego przez Przewodniczącego Zarządu.
2. 
Przewodniczący Zarządu może w trakcie posiedzenia wprowadzić do porządku obrad sprawy nieprzewidziane w porządku obrad.
§  10. 
1. 
Z posiedzenia Zarządu Departament Generalny sporządza projekt protokołu w terminie umożliwiającym jego przyjęcie na następnym posiedzeniu.
2. 
W uzasadnionych przypadkach termin wskazany w ust. 1 może być przedłużony za zgodą Przewodniczącego Zarządu.
3. 
Departament Generalny przedstawia Przewodniczącemu Zarządu protokół do podpisania niezwłocznie po przyjęciu go przez Zarząd.
4. 
Sporządzanie, przyjmowanie i podpisywanie protokołów oznaczonych klauzulami tajności jest dokonywane z zachowaniem zasad określonych odębnymi przepisami.
§  11. 
Protokół zawiera w szczególności:
1)
datę posiedzenia;
2)
imiona i nazwiska osób biorących udział w posiedzeniu oraz dyskusji;
3)
porządek obrad;
4)
informacje o sprawach będących przedmiotem posiedzenia;
5)
podjęte przez Zarząd:
a)
uchwały normatywne i nienormatywne, jako załączniki do protokołu,
b)
nienormatywne uchwały zarządcze

- wraz z wynikami głosowań;

6)
zgłoszone do uchwał i sporządzone przez zgłaszającego zdanie odrębne, zgodne z treścą tego zdania przedstawioną w trakcie posiedzenia, jako załącznik do protokołu;
7)
informacje o uchwałach Zarządu podjętych w trybie obiegowym do daty posiedzenia, z którego sporządzono protokół;
8)
informacje o prowadzeniu obrad Zarządu w sposób, o którym mowa w § 8 ust. 4;
9)
imiona i nazwiska osób biorących udział w posiedzeniu Zarządu prowadzonym w sposób, o którym mowa w § 7.
§  12. 
1. 
Oryginały protokołów przechowuje Departament Generalny, z wyjątkiem oznaczonych klauzulami "poufne", "tajne" lub "ściśle tajn", przechowywanych w kancelarii tajnej oraz udostępnianych z zachowaniem zasad określonych w odębnych przepisach.
2. 
Protokoły jawne lub oznaczone klauzulą "zastrzeżone" otrzymują:
1)
Przewodniczący Zarządu,
2)
członkowie Zarządu,
3)
członkowie Rady Polityki Pieniężnej, w zakresie dotyczącym projektów uchwał i innych materiałów, o których mowa w § 16 ust. 1,
4)
dyrektorzy departamentów,
5)
dyrektorzy jednostek organizacyjnych

- z zachowaniem zasad określonych w odębnych przepisach w odniesieniu do protokołów oznaczonych klauzulą "zastrzeżone".

3. 
Protokoły jawne są udostępniane w sposób określony przez Departament Generalny.
§  13. 
1. 
Materiały przygotowane do rozpatrzenia przez Zarząd przed złożeniem w Departamencie Generalnym wymagają uzgodnienia z zainteresowanymi departamentami i jednostkami organizacyjnymi. Istotne rozbieżności stanowisk złoszonych w toku uzgodnienia należy przedstawić w notatce dołączonej do materiałów.
2. 
Projekt porządku obrad oraz materiały na posiedzenie Zarządu Departament Generalny przedkłada do akceptacji Przewodniczącemu Zarządu.
3. 
Materiały na posiedzenie Zarządu są przygotowywane w trybie niejawnym, jeżeli wynika to z przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych, zgodnie z zasadami określonymi w odębnych przepisach.
4. 
Materiały przygotowane do rozpatrzenia przez Zarząd wymagają zatwierdzenia stosownie do sprawowanego nadzoru przez Prezesa NBP, wiceprezesa NBP albo upoważnionego przez Prezesa NBP członka Zarządu.
§  14. 
Materiały przygotowane do rozpatrzenia przez Zarząd, sporządzone na nośniku papierowym w liczbie egzemplarzy usalonej w porozumieniu z Departamentem Generalnym, powinny być złożone najpóźniej na cztery dni przed terminem posiedzenia:
1)
w Departamencie Generalnym:
a)
jawne wraz z wersją elektroniczną przekazaną za pośrednictwem wewętrznej poczty elektronicznej,
b)
oznaczone klauzulą "zastrzeżone", z zachowaniem zasad określonych w odębnych przepisach;
2)
w kancelarii tajnej oznaczone klauzulami "poufne", "tajne" lub "ściśle tajn", z zachowaniem zasad określonych w odębnych przepisach.
§  15. 
1. 
Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu wraz z porządkiem obrad i pisemnymi materiałami w sprawach przewidzianych do rozpatrzenia powinno być doręczone przez Departament Generalny, z zastrzeżeniem ust. 2, członkom Zarządu oraz podmiotom wskazanym w § 6, najpóźniej na trzy dni przed jego terminem.
2. 
Materiały, o których mowa w ust. 1, oraz projekty protokołu, oznaczone klauzulami "poufne", "tajne" lub "ściśle tajn", dostarcza kancelaria tajna, zgodnie z zasadami określonymi w odębnych przepisach.
§  16. 
1. 
Projekty uchwał i innych materiałów na posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej są rozpatrywane uprzednio przez Zarząd.
2. 
Opinię Zarządu, w sprawach wymienionych w ust. 1, przedstawia na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej Przewodniczący Zarządu lub każdorazowo wskazany przez niego członek Zarządu.
§  17. 
1. 
Przewodniczący Zarządu może podjąć decyzję o rozpatrzeniu przez Zarząd projektu uchwały w drodze korespondencyjnego uzgodnienia (tryb obiegowy), określając termin zajęcia stanowiska, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. 
Projekt uchwały może być rozpatrzony w trybie obiegowym, jeżeli został uzgodniony ze wszystkimi opiniującymi departamentami.
3. 
Do rozpatrywania projektów uchwał w szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z obiektywnych okoliczności zewętrznych przepisu ust. 2 nie stosuje się.
§  18. 
1. 
Dyrektor Departamentu Generalnego niezwłocznie, po podjęciu decyzji o zastosowaniu trybu obiegowego, przedstawia członkom Zarządu projekt uchwały w celu zajęcia stanowiska na piśmie (łosowanie).
2. 
Każdy z członków Zarządu uczestniczących w głosowaniu w trybie obiegowym otrzymuje własną kartę do głosowania. Karty do głosowania są sporządzane w formie tabeli opatrzonej datą oraz oznaczonej tytułem projektu uchwały podlegającego głosowaniu. Do głosowania za przyjęciem uchwały w trybie obiegowym przepis § 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
3. 
Rozpatrzenie uchwały w trybie obiegowym jest skuteczne, jeżeli w terminie wyznaczonym dla zajęcia stanowiska głos oddała co najmniej połowa członków Zarządu.
§  19. 
Ustalone przez Radę Polityki Pieniężnej zadania dla NBP Zarząd przekazuje do wykonania właściwym departamentom i jednostkom organizacyjnym.
§  20. 
Zadania departamentów i jednostek organizacyjnych wynikające z uchwał Zarządu podlegają wykonaniu bez odrębnego powiadamiania o ich treści.
§  21. 
1. 
Przy Zarządzie mogą działać organy opiniodawczo-doradcze.
2. 
Organy opiniodawczo-doradcze powołuje Zarząd w drodze uchwały, która określa sład oraz zadania organu.
§  22. 
1. 
Zarząd może powoływać zespoły robocze dla przygotowania koncepcji ważnych działań lub prac, wymagających podjęcia w NBP.
2. 
W skład zespołów mogą wchodzić pracownicy NBP oraz eksperci zewnętrzni.
§  23. 
1. 
Departament Generalny sprawuje kontrolę terminowości realizacji przez departamenty i jednostki organizacyjne zadń wynikających z uchwał Zarządu.
2. 
Departamenty i jednostki organizacyjne, które realizują zadania wynikające z uchwał Zarządu, zawiadamiają Departament Generalny o sposobie ich wykonania niezwłocznie po zrealizowaniu.
3. 
Dwa razy do roku Departament Generalny przedstawia Zarządowi sprawozdanie z wykonania zadań wynikających z uchwał Zarządu.
§  24. 
Obsługę kancelaryjno-organizacyjną Zarządu sprawuje Departament Generalny.

Zmiany w prawie

Transakcje dotyczące gazu, energii i uprawnień do emisji CO2 od kwietnia z odwrotnym obciążeniem VAT

Polska wprowadza czasowe odwrotne obciążenie podatkiem gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Nowe regulacje obowiązują od 1 kwietnia 2023 roku do 28 lutego 2025 roku. W założeniu ma to zwiększyć konkurencyjność polskiego systemu giełdowego.

Krzysztof Koślicki 01.04.2023
Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023