Włączenie kwalifikacji rynkowej "Diagnozowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych w organizacji" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 3 listopada 2023 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Diagnozowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych w organizacji" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226 oraz z 2023 r. poz. 2005) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Diagnozowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych w organizacji" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "DIAGNOZOWANIE I ROZWIJANIE KOMPETENCJI CYFROWYCH W ORGANIZACJI" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej
Diagnozowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych w organizacji

2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Certyfikat

3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej i warunki przedłużenia jego ważności

Certyfikat jest ważny 5 lat. Warunkiem przedłużenia ważności certyfikatu jest złożenie, przed upływem terminu ważności, wniosku o przedłużenie ważności certyfikatu wraz:

1) ze sprawozdaniem z działalności edukacyjnej obejmującym opis wsparcia udzielonego organizacjom w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych oraz

2) z dowodami potwierdzającymi posiadanie kompetencji cyfrowych na poziomie zaawansowanym, odpowiadającym

obowiązującej wersji Europejskiej Ramy Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli - DigComp, takimi jak:

- dokumenty, np. certyfikat, dyplom, faktura, rachunek, świadectwo pracy, lub

- próbki prac, np. program komputerowy, aplikacja internetowa, materiał audiowizualny.

Po spełnieniu ww. warunków ważność certyfikatu jest przedłużana o kolejne 5 lat.

W przypadku utraty ważności certyfikatu jest możliwe jego ponowne uzyskanie pod warunkiem ponownego przystąpienia do procesu walidacji.

4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej

5 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową wykazuje kompetencje cyfrowe na zaawansowanym poziomie Europejskiej Ramy Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli - DigComp. W swoich działaniach posługuje się wiedzą na temat ramy kompetencji cyfrowych. Opisuje kompetencje cyfrowe na poszczególnych stanowiskach pracy w organizacji. Wykonuje diagnozę kompetencji cyfrowych pracowników i - w odniesieniu do wyników diagnozy - określa potrzeby infrastrukturalne organizacji. Wskazuje narzędzia walidacji kompetencji cyfrowych oraz możliwości dalszego rozwoju pracowników w zakresie kompetencji cyfrowych. Organizuje i prowadzi szkolenia. Wspiera organizację w procesie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji cyfrowych.

Zestaw 1. Identyfikowanie potrzeb organizacji i pracowników w zakresie kompetencji cyfrowych
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Charakteryzuje ramę kompetencji cyfrowych - omawia strukturę ramy kompetencji cyfrowych (obszary i poziomy),

- podaje przykłady do każdego obszaru odnoszące się do wiedzy, umiejętności i postawy (kompetencji społecznych),

- podaje przykłady dla zastosowań celowych ramy kompetencji cyfrowych.

Określa wymogi dotyczące kompetencji cyfrowych dla stanowisk pracy w organizacji - odczytuje schemat organizacji z wykorzystaniem dostępnych źródeł informacji,

- przypisuje poziom zaawansowania czynności zawodowych do skali funkcjonującej w ramie kompetencji cyfrowych,

- przygotowuje opis kompetencji cyfrowych na danym stanowisku pracy,

- określa wymogi dla danego stanowiska pracy,

- weryfikuje opis kompetencji cyfrowych na danym stanowisku pracy i wprowadza wymagane modyfikacje.

Transponuje umiejętności cyfrowe na stanowiska pracy - analizuje opisy stanowisk pracy pod kątem kompetencji cyfrowych wymaganych na danym stanowisku pracy (m.in. analizuje źródła informacji o stanowisku pracy, przeprowadza wywiad z pracownikiem na określonym stanowisku pracy, obserwuje pracę na danym stanowisku pracy pod kątem realizowanych działań cyfrowych),

- sporządza wykaz kompetencji cyfrowych (odnoszących się do ramy kompetencji cyfrowych) dla danego stanowiska pracy z określeniem poziomu zaawansowania.

Diagnozuje poziom kompetencji cyfrowych pracowników - wskazuje narzędzia walidacji kompetencji cyfrowych,

- dobiera narzędzie umożliwiające sprawdzenie, czy dany pracownik ma umiejętności cyfrowe określone dla danego stanowiska pracy,

- konfiguruje narzędzia walidacji kompetencji cyfrowych,

- diagnozuje poziom kompetencji cyfrowych pracownika w odniesieniu do zestawu umiejętności określonych dla danego stanowiska pracy,

- przygotowuje raport z rekomendacjami w zakresie uzupełnienia luk kompetencyjnych pracownika.

Diagnozuje potrzeby infrastrukturalne organizacji - analizuje opisy stanowisk pracy pod kątem ich wyposażenia,

- określa braki w odniesieniu do niedostosowania wyposażenia do wymagań stanowisk pracy, - wskazuje przeszkody infrastrukturalne w rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników.

Zestaw 2. Usuwanie luk w zakresie kompetencji cyfrowych pracowników
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Charakteryzuje źródła finansowania rozwoju kompetencji cyfrowych i infrastruktury cyfrowej - omawia dostępne źródła finansowania rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników (np. materiałów szkoleniowych, szkoleń),

- omawia źródła finansowania wyposażenia,

- sporządza rekomendację dotyczącą możliwości pozyskania środków z określonych źródeł na sfinansowanie rozwoju kompetencji cyfrowych i wyposażenia.

Proponuje sposoby rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników - omawia możliwości związane z podnoszeniem kompetencji cyfrowych (np. szkolenia, konferencje),

- przygotowuje rekomendacje dotyczące potrzeby rozwijania kompetencji cyfrowych pracowników (np. przygotowuje indywidualny plan rozwoju cyfrowego).

Prowadzi szkolenie - określa cele szkolenia,

- przygotowuje materiały szkoleniowe,

- dobiera i stosuje metody szkoleniowe,

- stosuje techniki skutecznej komunikacji,

- przeprowadza szkolenie zgodnie z przyjętymi celami szkolenia, - przeprowadza ewaluację szkolenia.

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację

1. Etap weryfikacji

1.1. Metody walidacji

W czasie walidacji jest dopuszczalne stosowanie następujących metod:

- test teoretyczny, w tym studium przypadku,

- analiza dowodów i deklaracji.

1.2. Zasoby kadrowe

W etapie weryfikacji biorą udział:

1) operator platformy walidacyjnej, który nadzoruje przebieg testu teoretycznego oraz sprawdza tożsamość osób przystępujących do walidacji;

2) komisja walidacyjna składająca się z minimum 3 asesorów łącznie spełniających następujące warunki:

- posiadanie kompetencji cyfrowych na poziomie zaawansowanym odpowiadającym obowiązującej wersji Europejskiej Ramy Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli - DigComp,

- posiadanie kompetencji dydaktycznych oraz co najmniej 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkoleń, zajęć lub lekcji,

- posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia związanego z prowadzeniem procesów rekrutacji pracowników lub z wykonywaniem zadań związanych z doradztwem zawodowym,

- posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia związanego z pozyskiwaniem środków finansowych na realizację inwestycji.

Każdy z asesorów spełnia minimum jeden z ww. warunków.

Komisja walidacyjna ocenia test teoretyczny w części studium przypadku, o ile zawiera odpowiedzi swobodne.

Operator platformy walidacyjnej posiada:

- znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi platformy walidacyjnej i zainstalowanych aplikacji,

- umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą walidacyjną.

Operator platformy walidacyjnej może być jednocześnie członkiem komisji walidacyjnej.

Do zadań członków komisji walidacyjnej należy stosowanie:

- kryteriów weryfikacji przypisanych do efektów uczenia się dla opisywanej kwalifikacji rynkowej oraz kryteriów oceny formalnej i merytorycznej dowodów na posiadanie efektów uczenia się właściwych dla opisywanej kwalifikacji

rynkowej,

- zasad prowadzenia weryfikacji, a także różnych metod weryfikacji efektów uczenia się, zgodnie z celami walidacji

i zasadami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Jeżeli instytucja certyfikująca prowadzi kształcenie w obszarze wnioskowanej kwalifikacji rynkowej, stosuje rozwiązania zapewniające rozdzielenie procesów kształcenia od walidacji. W szczególności jest istotne zapewnienie bezstronności osób przeprowadzających walidację, m.in. poprzez rozdział osobowy mający na celu zapobieganie konfliktowi interesów osób przeprowadzających walidację. Osoby te nie mogą weryfikować efektów uczenia się osób, które były przez nie przygotowywane do uzyskania kwalifikacji rynkowej "Diagnozowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych w organizacji".

1.3. Sposób przeprowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne

Wszystkie metody walidacji są realizowane za pomocą platformy walidacyjnej dostępnej on-line.

Test teoretyczny:

- jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią,

- każde pytanie ma od 3 do 5 możliwych odpowiedzi,

- jeżeli test teoretyczny zawiera studium przypadku, wówczas za pośrednictwem platformy walidacyjnej są udostępniane

treści oraz niezbędne zasoby, np. narzędzia umożliwiające przeprowadzenie analizy oraz wizualizacji danych. Odpowiedź osoby przystępującej do walidacji jest oceniana przez komisję walidacyjną w terminie do 3 dni roboczych,

a następnie umieszczana na platformie walidacyjnej.

Analiza dowodów i deklaracji

Osoba przystępująca do walidacji, za pomocą formularza, umieszcza na platformie walidacyjnej dowody w formie elektronicznej:

- dokumenty, np. deklarację, certyfikat, dyplom, fakturę, rachunek, świadectwo pracy, lub

- próbki prac, np. program komputerowy, aplikację internetową, materiał audiowizualny.

Komisja walidacyjna dokonuje oceny dowodów w terminie do 3 dni roboczych i umieszcza wynik na platformie walidacyjnej.

Nie określa się minimalnej oraz maksymalnej liczby pytań w teście teoretycznym. Liczba pytań powinna być dobrana

w taki sposób, aby sprawdzić wszystkie kryteria weryfikacji ich osiągnięcia przypisane do danych efektów uczenia się.

Norma zaliczenia dla każdego zestawu: 50% możliwych do uzyskania punktów.

2. Etap identyfikowania i dokumentowania

Nie określa się wymogów dla tego etapu.

7. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji

Warunkiem przystąpienia do walidacji jest przedstawienie dowodów na posiadanie kompetencji cyfrowych na poziomie zaawansowanym odpowiadającym obowiązującej wersji Europejskiej Ramy Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli - DigComp.

8. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji rynkowej

Nie rzadziej niż raz na 10 lat
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 792).

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2023.1372

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Włączenie kwalifikacji rynkowej "Diagnozowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych w organizacji" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Data aktu: 03/11/2023
Data ogłoszenia: 11/12/2023
Data wejścia w życie: 11/12/2023