Włączenie kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie szkolenia trenerskiego w oparciu o metodę umyślnej twórczości" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1
z dnia 16 listopada 2023 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie szkolenia trenerskiego w oparciu o metodę umyślnej twórczości" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226 oraz z 2023 r. poz. 2005) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie szkolenia trenerskiego w oparciu o metodę umyślnej twórczości" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "PROWADZENIE SZKOLENIA TRENERSKIEGO W OPARCIU O METODĘ UMYŚLNEJ TWÓRCZOŚCI" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej
Prowadzenie szkolenia trenerskiego w oparciu o metodę umyślnej twórczości

2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Certyfikat

3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Ważność certyfikatu 3 lata. W celu przedłużenia certyfikatu wymagane jest przedłożenie potwierdzenia zajęć zgodnie z założeniami umyślnej twórczości (minimum 300 godzin).

4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej oraz odniesienie do poziomu Sektorowej Ramy Kwalifikacji'

6 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), 6 poziom Sektorowej Ramy Kwalifikacj Usługi Rozwojowe

5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową "Prowadzenie szkolenia trenerskiego w oparciu o metodę umyślnej twórczości" posługuje się w swojej pracy koncepcją umyślnej twórczości i podczas szkolenia stosuje aktywizujące metody pracy, w szczególności ćwiczenia lub warsztat. Samodzielnie opracowuje program szkolenia, kierując się ideą uczenia się przez całe życie, i pod tym kątem dobiera i przygotowuje materiały potrzebne do przeprowadzenia ćwiczeń lub warsztatów. W tym zakresie projektuje i przeprowadza ćwiczenia lub warsztat według autorskich scenariuszy rozwijających umiejętności twórcze uczestników szkolenia i motywuje do działania w zakresie umyślnej twórczości. Definiuje kompetencje grupowe, etapy współpracy grupowej, zarządza potencjałem grupy. Dokonuje ewaluacji przeprowadzonych ćwiczeń i warsztatów, na podstawie której dokonuje oceny działań własnych. Osoba posiadająca kwalifikację rynkową "Prowadzenie szkolenia trenerskiego w oparciu o metodę umyślnej twórczości" zwiększa własne kompetencje osobowościowe w zakresie świadomości

emocji, ciała, wartości, komunikacji, współpracy, podejmowania decyzji. Przełamuje własne granice i schematy w myśleniu i działaniu, aranżuje sytuacje sprzyjające rozwojowi własnemu i uczestników ćwiczeń lub warsztatu i na ich podstawie definiuje własne potrzeby rozwojowe w obszarze pracy trenerskiej, a także wspiera w tym względzie uczestników szkoleń lub warsztatu. Bierze odpowiedzialność za jakość zaprojektowanych i przeprowadzonych ćwiczeń i warsztatów.

Zestaw 1. Teoria umyślnej twórczości
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Określa rolę umyślnej twórczości w rozwoju podmiotowym człowieka - objaśnia warunki wykorzystania koncepcji umyślnej twórczości w podmiotowym rozwoju człowieka,

- wskazuje różnice między działaniem standardowym, twórczym i umyślnie twórczym.

Posługuje się pojęciami z zakresu umyślnej twórczości - posługuje się pojęciami z zakresu umyślnej twórczości, w szczególności: autonomia, doświadczenie, działanie standardowe, działanie twórcze, działanie umyślnie twórcze, dzieło, eksperyment, ewolucja organizmu, konsumpcja, obserwacja, organizm, podmiot autonomiczny, podmiot heteronomiczny, podmiotowe skutki działania twórczego, projektowanie, repertuar aktywności, metoda techne, twórcze rozwiązywanie problemów, umiejętność wartościowania, wolność, zadanie podmiotowo-twórcze, wytwór,

- wdraża pojęcia z zakresu umyślnej twórczości do przestrzeni kształtowania umyślnej twórczości, przestrzeni życiowych.

Zestaw 2. Tworzenie autorskich scenariuszy ćwiczeń - według koncepcji umyślnej twórczości
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Posługuje się strukturą ćwiczenia treningowego - omawia strukturę ćwiczenia treningowego (polecenie otwarte, spróbuj inaczej, konfrontacja, formułowanie pytań),

- monitoruje i omawia przebieg ćwiczenia treningowego.

Projektuje autorskie scenariusze ćwiczeń zgodne z koncepcją umyślnej twórczości - projektuje 6 autorskich scenariuszy ćwiczeń według struktury ćwiczenia treningowego (każdy scenariusz według tej samej struktury ćwiczenia treningowego),

- formułuje polecenia, pytania, wyznacza cele ćwiczeń.

Zestaw 3. Przygotowanie i prowadzenie autorskich ćwiczeń lub warsztatu według koncepcji umyślnej twórczości
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Prowadzi zajęcia zgodne ze strukturą warsztatu oraz pojedyncze ćwiczenia zgodnie ze strukturą ćwiczenia treningowego - przygotowuje zajęcia zgodnie ze strukturą warsztatu według koncepcji umyślnej twórczości,

- przeprowadza zajęcia zgodnie ze strukturą warsztatu oraz pojedyncze ćwiczenia zgodnie ze strukturą ćwiczenia treningowego,

- przeprowadza zajęcia zgodnie z założonymi celami i w określonych ramach czasowych.

Zarządza procesem grupowym w trakcie realizacji ćwiczeń lub warsztatu - dopasowuje formy ćwiczeń lub warsztatu do potrzeb grupy,

- zawiera kontrakt z uczestnikami zajęć,

- nawiązuje i utrzymuje kontakt z uczestnikami zajęć,

- aktywizuje uczestników, stosując zasadę przemienności form aktywizacji uczestników zajęć,

- stwarza warunki do rozwoju i do przekraczania własnych barier,

- przestrzega zasad wymiany informacji w zespole.

Zestaw 4. Ewaluacja zajęć przeprowadzonych zgodnie z koncepcją umyślnej twórczości
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Projektuje narzędzia ewaluacji ćwiczeń lub warsztatu - projektuje narzędzia ewaluacji ćwiczeń lub warsztatu dostosowane do grupy odbiorców i zastosowanych metod pracy,

- uzasadnia dobór narzędzia ewaluacji.

Przeprowadza ewaluację ćwiczeń lub warsztatu - prezentuje narzędzia do ewaluacji ćwiczeń lub warsztatu,

- weryfikuje skuteczność zastosowanych form, metod, narzędzi i ich adekwatność do realizowanych celów.

Zestaw 5. Rozwój własny i doskonalenie
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Dokonuje samooceny zgodnie z koncepcją umyślnej twórczości w zakresie prowadzenia ćwiczeń lub warsztatu - przedstawia wnioski z ewaluacji dotyczące własnych kompetencji oparte na informacjach zwrotnych uzyskanych od uczestników szkoleń lub i warsztatu,

- wskazuje sposób wykorzystania wniosków z ewaluacji w swojej dalszej praktyce trenerskiej zgodnie z koncepcją umyślnej twórczości.

Określa własne potrzeby rozwojowe w obszarze pracy trenerskiej - identyfikuje obszary i wyzwania w zakresie ogólnego rozwoju własnych umiejętności interpersonalnych i trenerskich,

- przedstawia projekt własnego planu rozwoju trenerskiego na najbliższy rok.

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację

1. Metody walidacji

Na etapie weryfikacji efektów uczenia się stosuje się następujące metody w odniesieniu do poszczególnych zestawów efektów uczenia się:

Zestaw 1. Teoria umyślnej twórczości - metoda walidacji: wywiad swobodny lub ustrukturyzowany (rozmowa) z zakresu teorii umyślnej twórczości. Po wywiadzie swobodnym lub ustrukturyzowanym osoba przystępująca do walidacji otrzymuje pisemne potwierdzenie znajomości teorii umyślnej twórczości.

Zestaw 2. Opracowanie autorskich scenariuszy ćwiczeń według koncepcji umyślnej twórczości - metoda walidacji: analiza dowodów, prezentacja (przedłożenie 6 autorskich scenariuszy ćwiczeń).

Zestaw 3. Prowadzenie autorskich ćwiczeń według koncepcji umyślnej twórczości - metoda walidacji: analiza dowodów (przedłożenie autorskiego scenariusza ćwiczeń oraz 6-godzinnego nagrania tych ćwiczeń, obserwacja w warunkach rzeczywistych) uzupełniona wywiadem swobodnym (rozmową z komisją).

Zestaw 4. Ewaluacja zajęć przeprowadzonych według koncepcji umyślnej twórczości - metoda walidacji: analiza dowodów (opinie zebrane od uczestników) uzupełniona wywiadem swobodnym (rozmową z komisją) dotyczącym wniosków po przeprowadzeniu zajęć.

Zestaw 5. Rozwój własny i doskonalenie w pracy trenerskiej - metoda walidacji: przedstawienie projektu własnego planu rozwoju trenerskiego na najbliższy rok.

Weryfikacja efektów uczenia się odbywa się zgodnie z powyższą kolejnością. Potwierdzenie umiejętności z zestawu 1 jest warunkiem podejścia do weryfikacji umiejętności z kolejnych zestawów efektów uczenia się. Dokumenty potrzebne do spełnienia wymogów walidacji:

- scenariusze 6 autorskich ćwiczeń,

- scenariusz warsztatu zgodnie z koncepcją umyślnej twórczości,

- nagranie ćwiczeń lub warsztatu prowadzonego zgodnie z koncepcją umyślnej twórczości w wymiarze 6 godzin,

- własny plan rozwoju w pracy trenera zgodnie z koncepcją umyślnej twórczości na najbliższy rok.

Dopuszczalne jest potwierdzenie wszystkich efektów uczenia się dla tej kwalifikacji przez analizę dowodów i deklaracji, na podstawie dokumentu poświadczającego weryfikację posiadania wskazanych w kwalifikacji umiejętności.

2. Zasoby kadrowe

W skład komisji walidacyjnej wchodzą minimum dwie osoby. Asesorzy przeprowadzający walidację muszą spełniać następujące warunki:

- posiadać wykształcenie wyższe z minimum 6 poziomem PRK,

- przedstawić dokumenty potwierdzające aktualną aktywność trenerską (osoba prowadząca zajęcia zgodnie z założeniami umyślnej twórczości),

- przedstawić dokumenty potwierdzające przeprowadzenie 300 godzin zajęć z zakresu umyślnej twórczości (obejmujące trzy ostatnie lata jej działalności).

3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne

Osoba przystępująca do walidacji może przystąpić do każdej z części walidacji zdalnie. Wymagania sprzętowe - komputer z kamerą i mikrofonem. Czas prowadzenia weryfikacji wszystkich efektów uczenia się dla jednego uczestnika to maksymalnie 6 miesięcy.

4. Etapy identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się

Nie określa się wymagań do tych etapów.

7. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji

- posiadanie kwalifikacji pełnej z 6 poziomem PRK,

- posiadanie dokumentów potwierdzających przeprowadzenie warsztatu z grupami w obszarze rozwoju kompetencji społecznych (np. komunikacja, współpraca, kreatywność, rozwiązywanie konfliktów, praca w grupie) w wymiarze 200 godzin dydaktycznych, zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat.

8. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji

Nie rzadziej niż raz na 10 lat
1 Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2023.1340

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Włączenie kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie szkolenia trenerskiego w oparciu o metodę umyślnej twórczości" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Data aktu: 16/11/2023
Data ogłoszenia: 06/12/2023
Data wejścia w życie: 06/12/2023