Warunki i zasady sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele.

UCHWAŁA Nr 43/2013
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 5 grudnia 2013 r.
w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 2025) uchwala się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
1. 
Uchwała określa warunki i zasady sprzedaży monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele, zwanych dalej "wartościami kolekcjonerskimi", niezależnie od daty ich wyemitowania przez Narodowy Bank Polski, zwany dalej "NBP".
2. 
Do wartości kolekcjonerskich zalicza się:
1)
złote i srebrne monety kolekcjonerskie;
2)
banknoty kolekcjonerskie;
3)
numizmaty:
a)
banknoty i monety, które nie zostały wprowadzone do obiegu,
b)
banknoty i monety wycofane z obiegu;
4)
zestawy kolekcjonerskie - połączone w jedno opakowanie, według określonych kryteriów, wartości kolekcjonerskie, o których mowa w pkt 1-3;
4a)
pakiety - wartości kolekcjonerskie tego samego tematu lub tematów tej samej serii, o określonym nominale lub nominałach i ustalonej liczbie, niepołączone w jedno opakowanie;
5)
złote monety uncjowe.
3. 
Na podstawie art. 125 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, 1598 i 1852) NBP prowadzi ewidencję sprzedaży złotych monet, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 4-5, spełniających kryteria określone w art. 121 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 wyżej wymienionej ustawy.
4. 
Odbiorcy indywidualni nabywający monety złote, o których mowa w ust. 3, zobowiązani są do podania danych umożliwiających ich identyfikację, tj. w szczególności: imienia, nazwiska, numeru PESEL, a w przypadku osób niebędących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i nieposiadających numeru PESEL - imienia, nazwiska, obywatelstwa oraz numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość tych odbiorców.
5. 
NBP przechowuje dane, o których mowa w ust. 4, na potrzeby realizacji ustawowych obowiązków o charakterze ewidencyjnym.

Rozdział  2

Definicje

§  2. 
Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1)
odbiorca indywidualny - osobę fizyczną nabywającą wartości kolekcjonerskie poza prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą oraz osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
2)
odbiorca instytucjonalny - osobę fizyczną niebędącą odbiorcą indywidualnym, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
3)
Dystrybutor - odbiorcę instytucjonalnego, który nabywa od NBP na podstawie umowy sprzedaży wartości kolekcjonerskie i prowadzi sprzedaż wartości kolekcjonerskich na rzecz odbiorców indywidualnych lub odbiorców instytucjonalnych pod wskazanym w umowie sprzedaży adresem sklepu stacjonarnego lub strony internetowej służącej do prowadzenia handlu elektronicznego;
4)
Techniczny plan emisji wartości kolekcjonerskich - plan emisji wartości kolekcjonerskich, ogłoszony przez NBP w roku poprzedzającym rok emisji wartości kolekcjonerskich, nieokreślający dat dziennych emisji tych wartości, udostępniony Dystrybutorom w sposób i w terminie określonym w umowie sprzedaży;
5)
zapotrzebowanie roczne - zapotrzebowanie na wartości kolekcjonerskie, składane przez Dystrybutora do dnia 31 października roku poprzedzającego rok planowanej emisji, dotyczące wartości kolekcjonerskich ujętych w "Technicznym planie emisji wartości kolekcjonerskich;
6)
umowa sprzedaży - umowę zawartą pomiędzy NBP a Dystrybutorem, dotyczącą sprzedaży przez NBP wartości kolekcjonerskich;
7)
dni - dni kalendarzowe;
8)
dni operacyjne - dni od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy oraz dniami wolnymi od pracy, określonymi na podstawie odrębnych przepisów;
9)
Katalog cech produkcyjnych - specyfikację dopuszczalnych i niedopuszczalnych cech produkcyjnych monet kolekcjonerskich, która jest dostępna do wglądu w oddziałach okręgowych NBP i na stronie internetowej NBP (www.nbp.pl);
10)
cena sprzedaży - cenę, po której wartości kolekcjonerskie oferowane są do sprzedaży przez NBP, ustaloną przez NBP na zasadach określonych w uchwale;
11)
kanał dystrybucyjny NBP:
a)
oddziały okręgowe NBP, punkt sprzedaży w Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka oraz mobilne punkty sprzedaży NBP,
b)
Departament Emisyjno-Skarbcowy NBP, zwany dalej "DES",
c)
sklep internetowy obsługiwany przez NBP zgodnie z "Regulaminem sprzedaży wartości kolekcjonerskich prowadzonej poprzez sklep internetowy" stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały,
d)
Dystrybutorzy;
11a)
mobilny punkt sprzedaży NBP - miejsce będące rzeczą ruchomą, w której prowadzona jest sprzedaż srebrnych monet kolekcjonerskich i banknotów kolekcjonerskich na rzecz odbiorców indywidualnych przez pracowników oddziałów okręgowych NBP, zlokalizowaną poza oddziałem okręgowym NBP i DES;
12)
zagraniczny emitent - bank, który ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inną zagraniczną instytucję emisyjną, mającą prawo do emisji znaków pieniężnych w kraju swojej siedziby, oraz podmiot działający w ich imieniu lub z ich upoważnienia;
13)
zamówienie - zamówienie na wartości kolekcjonerskie, złożone przez Dystrybutora na zasadach i warunkach określonych w odrębnej umowie, przyjęte do realizacji przez NBP;
14)
dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności: imię i nazwisko, numer PESEL, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość;
15)
przetwarzanie danych osobowych - operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
16)
punkt sprzedaży w Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka - miejsce zlokalizowane w Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka, w którym prowadzona jest sprzedaż srebrnych monet kolekcjonerskich i banknotów kolekcjonerskich na rzecz odbiorców indywidualnych przez pracowników Oddziału Okręgowego NBP w Warszawie;
17)
zagraniczny odbiorca instytucjonalny - odbiorcę instytucjonalnego, posiadającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział  3

Sprzedaż złotych i srebrnych monet kolekcjonerskich, banknotów kolekcjonerskich, zestawów kolekcjonerskich i pakietów 

§  3. 
1. 
NBP może prowadzić sprzedaż wartości kolekcjonerskich, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 4a:
1)
poprzez kanały dystrybucyjne NBP;
2)
na podstawie i zgodnie z warunkami ustalonymi z zagranicznym emitentem.
1a. 
Stosownie do sprawowanego nadzoru nad DES, Prezes NBP, wiceprezes NBP albo upoważniony przez Prezesa NBP członek Zarządu NBP może podjąć, na wniosek Dyrektora DES, decyzję o rezygnacji ze sprzedaży określonych wartości kolekcjonerskich poprzez kanał lub kanały dystrybucyjne NBP.
2. 
Oddziały okręgowe NBP i DES prowadzą sprzedaż wartości kolekcjonerskich, o których mowa w ust. 1, odbiorcom instytucjonalnym i indywidualnym. Klient przy zakupie w oddziale okręgowym NBP deklaruje, czy dokonuje zakupu na rzecz odbiorcy instytucjonalnego, czy jako odbiorca indywidualny.
3. 
Sprzedaż wartości kolekcjonerskich, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 4a, odbiorcom instytucjonalnym dokonywana jest:,
3a. 
Sprzedaż wartości kolekcjonerskich, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 4a, zagranicznym odbiorcom instytucjonalnym prowadzona jest na podstawie złożonego zamówienia, potwierdzonego przez DES.
4. 
Sprzedaż wartości kolekcjonerskich, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 4a, odbiorcom indywidualnym prowadzona jest:,
5. 
Stosownie do sprawowanego nadzoru nad DES, Prezes NBP, wiceprezes NBP albo upoważniony przez Prezesa NBP członek Zarządu NBP podejmuje decyzję w sprawie sprzedaży części wartości kolekcjonerskich:
1)
z przeznaczeniem na:
a)
cele reprezentacyjne organów władzy publicznej,
b)
potrzeby własne instytucji, których zakres działania związany jest z tematyką danej emisji;
2)
w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
6. 
NBP może przeznaczyć na własne potrzeby:
1)
do 6% z nakładu każdej emisji srebrnych monet kolekcjonerskich;
2)
do 5% z nakładu każdej emisji banknotów kolekcjonerskich;
3)
do 1% z nakładu każdej emisji złotych monet kolekcjonerskich.
7. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, stosownie do sprawowanego nadzoru nad DES, Prezes NBP, wiceprezes NBP albo upoważniony przez Prezesa NBP członek Zarządu NBP może podjąć na wniosek Dyrektora DES decyzję o zmianie wysokości stawki procentowej określonej w ust. 6.
§  4. 
1. 
Sprzedaż wartości kolekcjonerskich, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, następuje po cenie sprzedaży ustalonej zgodnie z ust. 2, 3 i 5.
2. 
Stosownie do sprawowanego nadzoru nad DES, Prezes NBP, wiceprezes NBP albo upoważniony przez Prezesa NBP członek Zarządu NBP akceptuje określoną przez DES cenę sprzedaży.
3. 
Cena sprzedaży złotych i srebrnych monet kolekcjonerskich oraz banknotów kolekcjonerskich określana jest z uwzględnieniem kosztów bezpośrednio i pośrednio związanych z ich produkcją i sprzedażą, kosztów ich przygotowania do sprzedaży, a w przypadku banknotów - również ich wartości nominalnej, oraz marży NBP. Cena ta zawiera także należny podatek VAT.
4. 
Cena sprzedaży zestawu kolekcjonerskiego stanowi sumę cen sprzedaży netto wartości kolekcjonerskich wchodzących w jego skład, ustalonych w sposób określony w ust. 3 lub w § 12 ust. 2, powiększoną o koszt opakowania. Cena sprzedaży zestawu kolekcjonerskiego zawiera również należny podatek VAT.
4a. 
Cena sprzedaży pakietu stanowi sumę cen sprzedaży wartości kolekcjonerskich wchodzących w skład pakietu z zastosowaniem opustu cenowego. Cena sprzedaży pakietu zawiera marżę NBP oraz należny podatek VAT.
4b. 
Stosownie do sprawowanego nadzoru nad DES, Prezes NBP, wiceprezes NBP albo upoważniony przez Prezesa NBP członek Zarządu NBP, na wniosek DES, akceptuje wartości kolekcjonerskie wchodzące w skład pakietu, o którym mowa w ust. 4a, oraz marżę NBP.
4c. 
Ustalona przez NBP cena sprzedaży pakietu, o której mowa w ust. 4a, jest podawana do publicznej wiadomości.
5. 
NBP może ponownie ustalić cenę sprzedaży złotych monet kolekcjonerskich udostępnionych do sprzedaży, w przypadku gdy:
1)
na skutek wzrostu cen kruszcu iloraz wartości ceny sprzedaży monety, ustalonej zgodnie z ust. 3, i wartości złota w monecie, ustalonej według ceny określonej na podstawie średniego, miesięcznego notowania złota na giełdzie londyńskiej, spadnie poniżej wartości 1,05 lub
2)
na skutek spadku cen złota iloraz wartości ceny sprzedaży monety, ustalonej zgodnie z ust. 3, i wartości złota w monecie, ustalonej według ceny określonej na podstawie średniego, miesięcznego notowania złota na giełdzie londyńskiej, przekroczy wartość 1,25, przy czym nowa cena sprzedaży monety nie może być niższa niż wartość złota użytego do jej produkcji, określona w kalkulacji ceny emisyjnej.
6. 
(uchylony).
§  5. 
1. 
Oddziały okręgowe NBP i DES prowadzą sprzedaż wartości kolekcjonerskich, wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 4, z zastosowaniem opustów cenowych, o których mowa w ust. 2 pkt 4-7, wyłącznie Dystrybutorom, na podstawie zawartych z nimi umów sprzedaży.
2. 
Przy zawieraniu umów sprzedaży z Dystrybutorami uwzględnia się następujące założenia:
1)
Dystrybutorzy składają zapotrzebowanie roczne na wartości kolekcjonerskie, ujęte w "Technicznym planie emisji wartości kolekcjonerskich";
2)
(uchylony);
3)
w przypadku wprowadzenia do "Technicznego planu emisji wartości kolekcjonerskich" dodatkowego rodzaju wartości kolekcjonerskich, zapotrzebowania na te wartości przyjmowane są do realizacji w terminie 10 dni od dnia wysłania do Dystrybutorów informacji;
4)
przy sprzedaży poszczególnych rodzajów złotych monet kolekcjonerskich oraz zestawów kolekcjonerskich składających się ze złotych monet kolekcjonerskich, wyemitowanych w roku, do którego odnosi się zapotrzebowanie roczne, Dystrybutorom, którzy złożyli zapotrzebowanie roczne do dnia 31 października roku poprzedzającego emisję, udziela się opustów cenowych w wysokości:
a)
5,0% ceny sprzedaży netto danego rodzaju złotych monet kolekcjonerskich lub zestawów kolekcjonerskich składających się ze złotych monet kolekcjonerskich - przy zakupie od 1,0% do 1,99% wielkości ich nakładu,
b)
10,0% ceny sprzedaży netto danego rodzaju złotych monet kolekcjonerskich lub zestawów kolekcjonerskich składających się ze złotych monet kolekcjonerskich - przy zakupie co najmniej 2,0% wielkości ich nakładu;
5)
przy sprzedaży wartości kolekcjonerskich, z wyłączeniem wartości, o których mowa w pkt 4, wyemitowanych w roku, do którego odnosi się zapotrzebowanie roczne, Dystrybutorom, którzy złożyli zapotrzebowanie roczne do dnia 31 października roku poprzedzającego emisję, udziela się opustów cenowych w wysokości:
a)
5,0% ceny sprzedaży netto danego rodzaju wartości kolekcjonerskich - przy zakupie od 2,0% do 4,99% wielkości ich nakładu,
b)
10,0% ceny sprzedaży netto danego rodzaju wartości kolekcjonerskich - przy zakupie od 5,0% do 7,99% wielkości ich nakładu,
c)
15,0% ceny sprzedaży netto danego rodzaju wartości kolekcjonerskich - przy zakupie co najmniej 8,0% wielkości ich nakładu;
6)
Dystrybutorom, którzy złożą dodatkowe zapotrzebowanie roczne na wartości kolekcjonerskie ujęte w "Technicznym planie emisji wartości kolekcjonerskich" po dniu 31 października roku poprzedzającego emisję, udziela się opustów cenowych, o których mowa w pkt 4 i 5, pomniejszonych o 30%, z zastrzeżeniem pkt 3. Dodatkowe zapotrzebowania roczne będą realizowane zgodnie z kolejnością ich składania;
7)
przy sprzedaży monet, banknotów i zestawów kolekcjonerskich, pozostających w zapasie NBP, dla których w dniu składania zamówienia upłynął co najmniej miesiąc od dnia ich emisji, udziela się opustów cenowych w wysokości:
a)
2,0% ceny sprzedaży netto danego rodzaju złotych monet kolekcjonerskich oraz zestawów kolekcjonerskich składających się ze złotych monet kolekcjonerskich - przy łącznym zakupie co najmniej 30 sztuk poszczególnych tematów danej wartości kolekcjonerskiej,
b)
7,0% ceny sprzedaży netto danego rodzaju wartości kolekcjonerskich, z wyłączeniem wartości, o których mowa w lit. a i c, przy łącznym zakupie co najmniej 150 sztuk poszczególnych tematów danej wartości kolekcjonerskiej,
c)
25,0% ceny sprzedaży netto danego rodzaju zestawu kolekcjonerskiego składającego się ze srebrnych monet kolekcjonerskich, przy łącznym zakupie co najmniej 50 sztuk poszczególnego tematu danej wartości kolekcjonerskiej;
8)
w przypadku gdy popyt na wartości ujęte w "Technicznym planie emisji wartości kolekcjonerskich" przekroczy dostępną dla Dystrybutorów liczbę wartości kolekcjonerskich, zapotrzebowania roczne będą podlegały redukcji zgodnie z następującym algorytmem:

gdzie:

Li - oznacza liczbę danych wartości kolekcjonerskich przyznanych i-temu Dystrybutorowi po redukcji, z zaokrągleniem w dół do części całkowitych,

ni - oznacza liczbę danych wartości kolekcjonerskich, na które i-ty Dystrybutor złożył zapotrzebowanie,

H - oznacza liczbę Dystrybutorów, którzy złożyli zapotrzebowania na zakup danych wartości kolekcjonerskich,

oznacza sumaryczną liczbę danych wartości kolekcjonerskich, na które wszyscy Dystrybutorzy złożyli zapotrzebowania,

Ni - oznacza transzę danych wartości kolekcjonerskich, przeznaczoną do sprzedaży dla Dystrybutorów;

9)
umowy sprzedaży będą zawierały odpowiednie postanowienia, zabezpieczające NBP na wypadek naruszenia zobowiązań przez Dystrybutorów.
§  6. 
1. 
W stosunku do wszystkich monet kolekcjonerskich, emitowanych przez NBP, wprowadza się 36-miesięczny okres sprzedaży, począwszy od dnia ich emisji. Po tym terminie wartości kolekcjonerskie, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, będą wycofane ze sprzedaży.
2. 
Sprzedaż wartości kolekcjonerskich, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2-5, jest prowadzona do wyczerpania zapasów.
3. 
Stosownie do sprawowanego nadzoru nad DES, w szczególnych przypadkach, na wniosek Dyrektora DES, Prezes NBP, wiceprezes NBP albo upoważniony przez Prezesa NBP członek Zarządu NBP może podjąć decyzję o prowadzeniu sprzedaży wartości kolekcjonerskich, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, pomimo upływu 36 miesięcy od daty ich emisji.
§  7. 
Wydanie monet i banknotów kolekcjonerskich odbiorcom instytucjonalnym i indywidualnym następuje od dnia wprowadzenia ich do obiegu.

Rozdział  4

Sprzedaż złotych monet uncjowych

§  8. 
1. 
Sprzedaż złotych monet uncjowych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4a i 5, prowadzona jest w kasach oddziałów okręgowych NBP.
2. 
Odbiorcy instytucjonalni mogą nabywać złote monety uncjowe w oddziałach okręgowych NBP, na podstawie złożonych i potwierdzonych przez oddział okręgowy NBP zamówień lub bezpośrednio w wyznaczonych kasach.
3. 
Sprzedaż złotych monet uncjowych odbiorcom indywidualnym odbywa się w oddziałach okręgowych NBP, wyłącznie w wyznaczonych kasach, przez przyjęcie zapłaty i bezpośrednie ich wydanie.
§  9. 
Ceną sprzedaży złotych monet uncjowych jest cena obowiązująca w dniu złożenia zamówienia.
§  10. 
1. 
Ceny netto złotych monet uncjowych są ustalane z uwzględnieniem:
1)
wartości zawartego w nich kruszcu, wyliczonej na podstawie codziennego popołudniowego notowania złota na giełdzie londyńskiej w dniu poprzedzającym sprzedaż tych monet w NBP oraz kursu średniego USD według tabeli kursów NBP wyliczonych w dniu poprzedzającym sprzedaż tych monet, a w przypadku braku kursu z dnia poprzedniego - ostatniego kursu ustalonego przed tym dniem;
2)
narzutu, który pokrywa koszty związane z produkcją i przygotowaniem do sprzedaży złotych monet uncjowych oraz zysk.
2. 
Ceny sprzedaży złotych monet uncjowych są ustalane, zgodnie z ust. 1, dla każdego nominału złotej monety uncjowej oraz dla każdego pakietu składającego się z 5 sztuk jednego nominału złotej monety uncjowej.
3. 
Stosownie do sprawowanego nadzoru nad DES Prezes NBP, wiceprezes NBP albo upoważniony przez Prezesa NBP członek Zarządu NBP, na wniosek DES, akceptuje wysokość narzutu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dla każdego nominału złotej monety uncjowej oraz pakietu, o którym mowa w ust. 2.
4. 
Ustalone przez NBP ceny sprzedaży, o których mowa w ust. 2, są podawane do publicznej wiadomości.
§  11. 
Wydanie złotych monet uncjowych odbiorcom instytucjonalnym następuje po dokonaniu wpłaty na wskazany rachunek bankowy NBP kwoty wynikającej z potwierdzonego zamówienia, nie później jednak niż w kolejnym dniu operacyjnym po dniu otrzymania potwierdzenia zamówienia.

Rozdział  5

Sprzedaż numizmatów

§  12. 
1. 
Do sprzedaży numizmatów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, stosuje się odpowiednio przepisy § 3 i 4 oraz § 5 ust. 2 pkt 7.
2. 
Ustalone przez NBP ceny sprzedaży są podawane do publicznej wiadomości.

Rozdział  6

Reklamacje

§  13. 
1. 
W razie stwierdzenia przez odbiorcę instytucjonalnego lub odbiorcę indywidualnego, zwanych dalej "klientami", że nabyte wartości kolekcjonerskie posiadają wady jakościowe (w przypadku monet kolekcjonerskich - niedopuszczalne cechy produkcyjne, wymienione w Katalogu cech produkcyjnych), klient składa reklamację w miejscu ich wydania, wraz z wartościami kolekcjonerskimi, będącymi przedmiotem reklamacji, z paragonem fiskalnym albo fakturą VAT, stanowiącymi dowód zakupu, z pisemnym uzasadnieniem reklamacji oraz z informacją zawierającą dane do korespondencji.
2. 
Rozpatrzenie przez DES zasadności reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do NBP.
3. 
W przypadku uznania reklamacji:
1)
NBP wymienia wartości kolekcjonerskie, będące przedmiotem reklamacji, na taką samą liczbę wartości kolekcjonerskich tego samego rodzaju, wolnych od wad, w terminie i miejscu określonych w zawiadomieniu o uznaniu reklamacji, albo
2)
jeżeli brak jest możliwości przekazania określonych wartości kolekcjonerskich wolnych od wad - NBP przekazuje należność za wartości kolekcjonerskie, będące przedmiotem reklamacji, na wskazany przez klienta rachunek bankowy, w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji.
4. 
W celu rozpatrzenia reklamacji wartości kolekcjonerskich zakupionych wysyłkowo poprzez sklep internetowy lub poprzez mobilne punkty sprzedaży NBP reklamowane wartości powinny być dostarczone na adres: Narodowy Bank Polski, Departament Emisyjno-Skarbcowy, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, z dopiskiem "Sklep internetowy/reklamacja" lub "Mobilny punkt sprzedaży NBP/reklamacja", wraz z protokołem, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały, i paragonem fiskalnym albo kopią faktury VAT, stanowiącymi dowód zakupu. W przypadku uznania reklamacji:
1)
NBP wymienia wartości kolekcjonerskie, będące przedmiotem reklamacji, na taką samą liczbę wartości kolekcjonerskich tego samego rodzaju, wolnych od wad, w terminie określonym w zawiadomieniu o uznaniu reklamacji, przy czym ich ponowne doręczenie następuje na koszt NBP, albo
2)
jeżeli brak jest możliwości przekazania określonych wartości kolekcjonerskich wolnych od wad - NBP przekazuje równowartość zapłaconej ceny, wraz z ewentualnymi kosztami wysyłki i w przypadku wystawienia faktury VAT, z fakturą korygującą; należność zostanie przekazana na wskazany przez klienta rachunek bankowy, w terminie 14 dni operacyjnych od dnia uznania reklamacji za uzasadnioną, faktura korygująca, w przypadku wystawienia faktury VAT, zostanie wysłana w wyżej wymienionym terminie na podany w protokole reklamacyjnym adres korespondencyjny.
5. 
Reklamacje wartości kolekcjonerskich noszących ślady fizycznych uszkodzeń, powstałych w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z nimi przez klientów, nie będą uwzględniane.
6. 
Przepisy ust. 1-4 nie naruszają uprawnień klientów z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy, wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.

Rozdział  6a 

Przetwarzanie danych osobowych

§  13a. 
1. 
Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z:
1)
prowadzeniem ewidencji, o której mowa w § 1 ust. 3;
2)
realizacją zamówień ze sklepu internetowego;
3)
zakupem wartości kolekcjonerskich, dokumentowanych fakturą VAT;
4)
realizacją reklamacji.
2. 
Administratorem danych osobowych jest NBP, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 11/21, 00-919 Warszawa.
3. 
NBP zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w NBP za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@nbp.pl lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące inspektora ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej www.nbp.pl/RODO oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie NBP.
4. 
Podanie swoich danych osobowych przez odbiorcę indywidualnego jest dobrowolne, ale jest warunkiem realizacji celów, o których mowa w § 1 ust. 3.
5. 
NBP nie wykorzystuje podanych przez klientów danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.
6. 
Odbiorca indywidualny odpowiada za prawidłowość przekazanych danych osobowych, o których mowa w ust. 1, w tym danych osobowych osób uprawnionych do odbioru za zamawiającego.
7. 
Odbiorca indywidualny ma prawo do:
1)
żądania dostępu do swoich danych osobowych;
2)
modyfikacji danych osobowych, w tym ich sprostowania;
3)
usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania przez NBP danych osobowych;
4)
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez NBP swoich danych osobowych;
5)
żądania przekazania mu przez NBP udostępnionych NBP swoich danych osobowych w celu ich przeniesienia do innego usługodawcy;
6)
wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez NBP.
8. 
Odbiorca indywidualny ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. 
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do usunięcia danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
10. 
Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są przechowywane przez NBP przez okres 5 lat, licząc od roku następnego po roku, w którym je zebrano.
11. 
Uprawnienia, o których mowa w ust. 7, odbiorca indywidualny realizuje u inspektora ochrony danych, o którym mowa w ust. 3.
12. 
Przepisy ust. 1-11 nie naruszają uprawnień klientów z tytułu odpowiedzialności NBP za ochronę danych osobowych odbiorców indywidualnych, wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.
13. 
Dane osobowe mogą zostać przekazane upoważnionym organom publicznym, na podstawie przepisów prawa.

Rozdział  7

Przepisy przejściowe i końcowe

§  14. 
Do dnia 31 grudnia 2014 r. NBP będzie wycofywał ze sprzedaży monety kolekcjonerskie wyemitowane przed dniem 1 stycznia 2013 r., dla których upłynął 24-miesięczny okres sprzedaży, począwszy od dnia ich emisji.
§  15. 
W związku ze zmianą systemu sprzedaży w 2014 r., termin złożenia zamówienia rocznego przez Dystrybutorów na rok 2014 ustala się do dnia 20 grudnia 2013 r.
§  16. 
Traci moc uchwała nr 73/2009 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 października 2009 r. w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele (M.P. poz. 897, z późn. zm.), z wyjątkiem:
1)
w załączniku nr 1 do uchwały - § 8 ust. 5, 7-7b i 10 oraz § 9 ust. 6 i 7,
2)
w załączniku nr 2 do uchwały - § 5 ust. 7 pkt 2

- które tracą moc z dniem 30 kwietnia 2014 r.

§  17. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2014 r., z wyjątkiem § 5 ust. 2 i § 15, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia 1 .

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

REGULAMIN SPRZEDAŻY WARTOŚCI KOLEKCJONERSKICH, PROWADZONEJ POPRZEZ SKLEP INTERNETOWY

§  1. 
Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady postępowania oraz prawa i obowiązki uczestników transakcji zawieranych w sklepie internetowym, działającym pod adresem https://kolekcjoner.nbp.pl.

§  2. 
Definicje

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

1)
administrator danych osobowych - NBP;
2)
cena sprzedaży - cenę, po której wartości kolekcjonerskie oferowane są do sprzedaży w sklepie internetowym, zawierającą należny podatek VAT;
3)
DES - Departament Emisyjno-Skarbcowy w NBP;
4)
dni - dni kalendarzowe;
5)
dni operacyjne - dni od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy oraz dniami wolnymi od pracy, określonymi na podstawie odrębnych przepisów;
6)
dokument tożsamości - dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość właściciela, w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej zawierający numer PESEL;
6a)
instrument płatniczy - instrument płatniczy w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2360 i 2640 oraz z 2023 r. poz. 1394 i 1723), umożliwiający odbiorcom indywidualnym i instytucjonalnym dokonywanie płatności: w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie przy wykorzystaniu karty płatniczej lub BLIKA zbliżeniowego, w sklepie internetowym - przy wykorzystaniu karty płatniczej, przelewu, przelewu natychmiastowego lub BLIKA;
7)
karta płatnicza - kartę płatniczą w rozumieniu art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
8)
katalog cech produkcyjnych - specyfikację dopuszczalnych i niedopuszczalnych cech produkcyjnych monet kolekcjonerskich, która jest dostępna do wglądu w oddziałach okręgowych NBP i na stronie internetowej NBP (www.nbp.pl);
9)
klient - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji i za pomocą utworzonego konta uzyskała dostęp do sklepu internetowego;
10)
konto - zbiór zasobów i uprawnień w ramach sklepu internetowego, przypisanych konkretnemu klientowi, posiadający unikalną nazwę (login) i hasło, pozwalający na składanie zamówień na wartości kolekcjonerskie;
11)
NBP - Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21;
12)
odbiorca indywidualny - osobę fizyczną nabywającą wartości kolekcjonerskie poza prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą oraz osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
13)
odbiorca instytucjonalny - osobę fizyczną niebędącą odbiorcą indywidualnym, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
14)
opakowanie bezpieczne - kopertę bezpieczną, umożliwiającą obejrzenie zakupionej wartości kolekcjonerskiej bez konieczności jej otwierania, wyposażoną w taśmę zawierającą indykator mechaniczny, termiczny i wilgotnościowy;
15)
osoba upoważniona - osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych, która została upoważniona przez klienta do odbioru zamówionych wartości kolekcjonerskich w sklepie internetowym;
16)
(uchylony);
17)
płatność w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie - płatność gotówkową lub płatność wykonaną przy wykorzystaniu karty płatniczej lub BLIKA zbliżeniowego;
18)
rejestracja - procedurę zakładania konta;
19)
sklep internetowy - system informatyczny służący do zawierania umów sprzedaży pomiędzy NBP a klientami w zakresie zamawianych wartości kolekcjonerskich;
20)
strona internetowa sklepu internetowego - stronę https://kolekcjoner.nbp.pl, obsługiwaną przez Narodowy Bank Polski;
21)
uchwała - uchwałę nr 43/2013 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele (M.P. z 2018 r. poz. 877);
22)
(uchylony).
§  3. 
Rejestracja
1. 
Warunkiem dokonywania zakupów w sklepie internetowym jest dokonanie rejestracji, w wyniku której nastąpi aktywacja konta.
2. 
Klienci dokonują rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, znajdującego się na stronie internetowej sklepu internetowego.
3. 
Korzystanie ze sklepu internetowego wymaga złożenia oświadczenia o akceptacji regulaminu sprzedaży wartości kolekcjonerskich, dostępnego na stronie internetowej sklepu internetowego oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wprowadzonych podczas rejestracji danych osobowych, w celu obsługi transakcji zawieranych w sklepie internetowym.
4. 
Klient dokonujący rejestracji może wyrazić zgodę na przesyłanie jemu materiałów informacyjnych i promocyjnych na adres e-mail, podany w trakcie rejestracji.
§  4. 
Konto klienta
1. 
Klient uzyskuje dostęp do swojego konta w sklepie internetowym po wprowadzeniu loginu i hasła.
2. 
Konto zawiera dane wprowadzone przez klienta podczas rejestracji. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian w zakresie tych danych klient zobowiązany jest do ich aktualizacji, korzystając z formularzy "Moje konto" oraz "Dane adresowe" dostępnych po zalogowaniu.
3. 
W przypadku utraty hasła klient może je odzyskać, korzystając z opcji "Nie pamiętasz hasła?", dostępnej na stronie internetowej sklepu internetowego.
§  5. 
Składanie i realizacja zamówień
1. 
NBP gwarantuje, że wszystkie wartości kolekcjonerskie, oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe oraz wolne od nieakceptowalnych wad fizycznych i prawnych.
2. 
W przypadku dostarczenia klientowi wartości kolekcjonerskich przesyłką kurierską do ceny sprzedaży doliczany jest koszt wysyłki, obejmujący jej ubezpieczenie. Aktualny koszt wysyłki dostępny jest na stronie internetowej sklepu internetowego. Przesyłką kurierską dostarczane są wartości kolekcjonerskie, objęte zamówieniami, których wartość nie przekracza 25 000 zł brutto, z zastrzeżeniem ust. 2a.
2a. 
W uzasadnionych przypadkach NBP może odstąpić od realizacji zamówień w drodze przesyłki kurierskiej dla zamówień o wartości nieprzekraczającej 25 000 zł brutto. Informacja o realizacji zamówień wartości kolekcjonerskich, wyłącznie w formie odbioru osobistego w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie, umieszczana jest na stronie internetowej sklepu internetowego w terminie co najmniej dwóch tygodni przed datą emisji wartości kolekcjonerskiej wyłączonej z wysyłki przesyłką kurierską.
3. 
Zamówienie złożone przez klienta poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Składając zamówienie, klient wybiera sposób płatności i odbioru (przesyłka kurierska / odbiór w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie). W przypadku odbioru w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie, informacja o terminie odbioru zostanie wysłana nie później niż w terminie 10 dni od dnia złożenia zamówienia lub od dnia wpływu należności za zamówione wartości na rachunek NBP. Klient ma możliwość sprawdzenia statusu zamówienia po zalogowaniu na konto.
4. 
Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Potwierdzenie wysyłane jest automatycznie w ciągu 24 godzin i zawiera informacje dotyczące numeru zamówienia, wartości zamówienia oraz sposobu płatności i odbioru przedmiotu zamówienia. Dane te dostępne są również po zalogowaniu na konto.
5. 
Klient wybierający przesyłkę kurierską jako sposób odbioru wartości kolekcjonerskich zobowiązany jest dokonać, przy wykorzystaniu instrumentu płatniczego, płatności za zamówienie, wraz z kosztami wysyłki, w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu wpływu należności za zamówione wartości na rachunek NBP.
6. 
Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny albo faktura VAT. Dokument ten NBP dołącza do sprzedawanych wartości kolekcjonerskich.
7. 
Zamówione wartości kolekcjonerskie wydawane są:
1)
w drodze przesyłki kurierskiej, w opakowaniu bezpiecznym, na adres podany przez klienta w formularzu zamówienia, w terminie 7 dni operacyjnych od dnia otrzymania wpłaty. Przesyłka doręczana jest wyłącznie na terytorium Polski;
2)
w kasie Oddziału Okręgowego NBP w Warszawie, we wskazanym terminie, po podaniu numeru zamówienia i okazaniu dokumentu tożsamości;
3)
(uchylony).
8. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, klient może podać dane osoby upoważnionej do odbioru zamówienia w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie. Upoważnienie jest skuteczne po wprowadzeniu imienia i nazwiska oraz numeru dokumentu tożsamości tej osoby na formularzu "Osoba upoważniona", dostępnym po zalogowaniu na konto.
9. 
Warunkiem odbioru zamówienia przez osobę upoważnioną jest podpisanie podczas odbioru wartości kolekcjonerskich oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu.
10. 
W przypadku gdy, po przyjęciu zamówienia, z przyczyn niezależnych od NBP realizacja zamówienia w całości lub w części nie będzie możliwa, NBP zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, niezwłocznie przekazując klientowi informację o zaistnieniu takiej sytuacji. W przypadku uprzedniego wpłacenia należności NBP zwraca klientowi należną kwotę.
11. 
Brak wpływu należności za zamówione wartości kolekcjonerskie, w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia. Nieodebranie wartości kolekcjonerskich w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie, w terminie 7 dni operacyjnych od dnia potwierdzenia możliwości odbioru, spowoduje anulowanie zamówienia i zwrot wpłaconych przez klienta środków pieniężnych na rachunek, z którego płatność została dokonana, lub na rachunek karty płatniczej, którą dokonano płatności; zwrot ten nastąpi w terminie 14 dni od dnia upływu terminu odbioru.
12. 
NBP zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku, gdy dane podane przez klienta będą niepełne, nieprawidłowe lub okażą się nieprawdziwe.
13. 
Wszelkie uwagi, żądania i pytania, dotyczące funkcjonowania sklepu internetowego, przetwarzania danych osobowych oraz dotyczące realizacji składanych zamówień, powinny być kierowane drogą elektroniczną lub telefonicznie na adres lub numer podany na stronie internetowej sklepu internetowego.
§  6. 
Przetwarzanie danych osobowych odbiorców indywidualnych
1. 
Administratorem danych osobowych jest NBP, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 11/21, 00-919 Warszawa.
2. 
NBP zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych w NBP za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@nbp.pl lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące inspektora ochrony danych znajdują się na stronie internetowej www.nbp.pl/RODO oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie NBP.
3. 
Dane osobowe są przetwarzane przez NBP w celu:
1)
prowadzenia ewidencji sprzedaży monet złotych, o której mowa w § 1 ust. 3 uchwały;
2)
zakupu wartości kolekcjonerskich dokumentowanych fakturą VAT;
3)
umożliwienia realizacji składanych przez odbiorcę indywidualnego zamówień;
4)
realizacji reklamacji.
4. 
Podanie danych osobowych jest nieobowiązkowe. Dane są niezbędne do uzyskania indywidualnego konta w sklepie internetowym, umożliwiającego złożenie zamówienia i zakup w NBP wartości kolekcjonerskich oferowanych poprzez sklep internetowy.
5. 
NBP nie wykorzystuje podanych przez klientów danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.
6. 
Klient odpowiada za prawidłowość podanych danych osobowych, w tym danych osobowych osoby upoważnionej.
7. 
Odbiorca indywidualny ma prawo do:
1)
żądania dostępu do swoich danych osobowych;
2)
modyfikacji danych osobowych, w tym ich sprostowania;
3)
usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania przez NBP danych osobowych;
4)
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez NBP danych osobowych;
5)
żądania przekazania jemu przez NBP udostępnionych NBP jego własnych danych osobowych, w tym w celu ich przeniesienia do innego usługodawcy;
6)
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez NBP.
8. 
Odbiorca indywidualny ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. 
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do usunięcia danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowane jest na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.
10. 
Prawo żądania od administratora usunięcia danych osobowych powinno być zrealizowane bez zbędnej zwłoki, o ile zachodzą okoliczności wskazane w RODO.
11. 
Dane, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 2 i 4, są przechowywane przez NBP przez okres 5 lat, licząc od roku następnego po roku, w którym je zebrano.
12. 
Dane, o których mowa w ust. 3 pkt 3, są przetwarzane przez okres utrzymywania przez klienta aktywnego konta w sklepie internetowym, a w przypadku usunięcia konta nie dłużej niż przez okres 5 lat, licząc od roku następnego po roku, w którym konto zostało usunięte.
13. 
Uprawnienia, o których mowa w ust. 7, odbiorca indywidualny realizuje u inspektora ochrony danych, o którym mowa w ust. 2.
14. 
Przepisy ust. 1-12 nie naruszają uprawnień klientów z tytułu odpowiedzialności NBP za ochronę danych osobowych odbiorców indywidualnych, wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.
§  7. 
Przetwarzanie danych osobowych osoby upoważnionej przez klienta
1. 
Administratorem danych osobowych osób upoważnionych przez klienta jest NBP, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 11/21, 00-919 Warszawa.
2. 
NBP zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych w NBP za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@nbp.pl lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące inspektora ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej www.nbp.pl/RODO oraz w siedzibie NBP w miejscu powszechnie dostępnym.
3. 
Dane osobowe osoby upoważnionej przez klienta, tj. imię, nazwisko, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, są przetwarzane przez NBP w celu umożliwienia odbioru złożonego przez klienta zamówienia. Podanie danych osobowych jest nieobowiązkowe, ale ich niepodanie skutkuje koniecznością odbioru zamówienia przez klienta.
4. 
NBP nie wykorzystuje podanych przez klientów danych osobowych osób upoważnionych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.
5. 
Osoba upoważniona ma prawo do:
1)
żądania dostępu do swoich danych osobowych;
2)
modyfikacji danych osobowych, w tym ich sprostowania;
3)
usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania przez NBP swoich danych osobowych;
4)
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez NBP swoich danych osobowych;
5)
żądania przekazania przez NBP udostępnionych NBP jego własnych danych osobowych;
6)
wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez NBP.
6. 
Osoba upoważniona ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. 
Wycofanie zgody oraz prawo do usunięcia danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowane jest na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.
8. 
Dane, o których mowa w ust. 3, są przechowywane przez NBP przez okres 5 lat, licząc od roku następnego po roku, w którym je zebrano.
9. 
Uprawnienia, o których mowa w ust. 5, osoba upoważniona realizuje u inspektora ochrony danych osobowych, o którym mowa w ust. 2.
10. 
NBP podaje informacje, o których mowa w ust. 1-9, osobie upoważnionej w momencie odbioru przez osobę upoważnioną zamówienia ze sklepu internetowego w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie lub w momencie zlecenia przez klienta dostarczenia osobie upoważnionej przez klienta wartości kolekcjonerskich przesyłką kurierską.
11. 
Przepisy ust. 1-10 nie naruszają uprawnień klientów z tytułu odpowiedzialności NBP za ochronę danych osób upoważnionych, wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.
§  8. 
Zwrot zakupionych wartości kolekcjonerskich
1. 
Odbiorca indywidualny może dokonać zwrotu wartości kolekcjonerskich, zakupionych w sklepie internetowym, w terminie 14 dni od dnia ich dostarczenia przesyłką kurierską lub odbioru w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie.
2. 
Zwrot wartości kolekcjonerskich następuje na koszt odbiorcy indywidualnego na adres: Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, z dopiskiem "Sklep internetowy", w drodze przesyłki pocztowej lub kurierskiej; NBP zwraca koszt przesyłki zgodnie z ust. 3 i 4.
3. 
Zwrot wartości kolekcjonerskich dostarczonych w drodze przesyłki kurierskiej następuje w nienaruszonych, oryginalnych opakowaniach bezpiecznych wraz z paragonem fiskalnym. NBP, w terminie 14 dni operacyjnych, od dnia dostarczenia wartości kolekcjonerskich na adres podany w ust. 2:
1)
zwróci równowartość należnej kwoty wraz z kosztami przesyłki:
a)
przelewem bankowym na rachunek bankowy, z którego wpłynęła zapłata, lub
b)
na rachunek karty płatniczej, którą dokonano płatności;
2)
prześle na wskazany przez klienta adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej fakturę korygującą w przypadku, gdy dokumentem potwierdzającym zakup jest faktura VAT.
4. 
Zwrot wartości kolekcjonerskich odebranych w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie następuje wraz z paragonem fiskalnym. NBP, w terminie 14 dni operacyjnych od dnia odbioru wartości kolekcjonerskich:
1)
zwróci równowartość należnej kwoty:
a)
przelewem bankowym na rachunek bankowy, z którego wpłynęła zapłata, lub
b)
na rachunek karty płatniczej, którą dokonano płatności, lub.
c)
w formie gotówki w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie;
2)
prześle na wskazany przez klienta adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej fakturę korygującą w przypadku, gdy dokumentem potwierdzającym zakup jest faktura VAT.
§  9. 
Reklamacje
1. 
W celu rozpatrzenia reklamacji wartości kolekcjonerskich zakupionych wysyłkowo poprzez sklep internetowy, reklamowane wartości powinny być dostarczone na adres: Narodowy Bank Polski, Departament Emisyjno-Skarbcowy, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, z dopiskiem "Sklep internetowy/reklamacja", wraz z protokołem, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały, i paragonem fiskalnym albo kopią faktury VAT, stanowiącymi dowód zakupu.
2. 
Rozpatrzenie przez DES zasadności reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do NBP.
3. 
W przypadku uznania reklamacji:
1)
NBP wymieni wartości kolekcjonerskie, będące przedmiotem reklamacji, na taką samą liczbę wartości kolekcjonerskich tego samego rodzaju, wolnych od wad, przy czym w przypadku skorzystania z wysyłkowej formy zakupu ich ponowne doręczenie nastąpi na koszt NBP, albo
2)
klient otrzyma równowartość zapłaconej ceny, wraz z ewentualnymi kosztami wysyłki; należność zostanie przekazana na wskazany przez klienta rachunek bankowy, w terminie 14 dni operacyjnych od dnia uznania reklamacji za uzasadnioną, w przypadku wystawienia faktury VAT, faktura korygująca zostanie wysłana w wyżej wymienionym terminie na podany w protokole reklamacyjnym adres korespondencyjny.
4. 
Reklamacje wartości kolekcjonerskich noszących ślady fizycznych uszkodzeń, powstałych w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z nimi przez klientów, nie będą uwzględniane.
§  10. 
Postanowienia końcowe
1. 
Zmiana regulaminu sklepu internetowego może być dokonana jednostronnie przez NBP w każdym czasie. Klient zostanie powiadomiony o tych zmianach przy pierwszym logowaniu po ich wprowadzeniu. Brak akceptacji zmienionego regulaminu skutkuje brakiem możliwości składania zamówień.
2. 
Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez NBP. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian prowadzone są na zasadach dotychczasowych.
3. 
Autorskie prawa majątkowe do sklepu internetowego oraz do wszelkich utworów w nim zawartych, m.in. do logotypu sklepu internetowego oraz do znaków towarowych przysługują NBP.
4. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązujące.

Załącznik

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: pozyskanych w inny sposób niż bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY NR ......

wzór

1 Uchwała została ogłoszona w dniu 13 grudnia 2013 r.

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2023.1336 t.j.

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Warunki i zasady sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele.
Data aktu: 05/12/2013
Data ogłoszenia: 05/12/2023
Data wejścia w życie: 13/12/2013, 01/03/2014