Zmiana Regulaminu Senatu.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Art.  1. 

W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu (M.P. z 2018 r. poz. 846, z późn. zm. 1 ) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 15 w ust. 1:
a)
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) Edukacji;",

b)
po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu:

"2b) Klimatu i Środowiska;",

c)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Nauki;",

d)
po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) Petycji;",

e)
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) Praw Człowieka i Praworządności;",

f)
po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

"10a) Sportu;",

g)
po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

"12a) Spraw Unii Europejskiej;",

h)
pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) Spraw Zagranicznych;",

i)
uchyla się pkt 14;
2)
użyte w art. 34 w ust. 2a, w art. 54 w ust. 4a, w art. 68 w ust. 1a, w art. 75a w ust. 1-3, w art. 75b w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2, w art. 75c w ust. 2, w art. 75d w ust. 2, w art. 75e w ust. 2 oraz w art. 75f w ust. 1, w różnym przypadku, wyrazy "Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Komisja Spraw Unii Europejskiej";
3)
art. 50 otrzymuje brzmienie:

"Art. 50. 1. Marszałek Senatu udziela głosu Prezydentowi, Marszałkowi Sejmu, Prezesowi Rady Ministrów i Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli, poza kolejnością mówców, ilekroć tego zażądają.

2. Marszałek udziela głosu członkom Rady Ministrów, Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, Rzecznikowi Praw Obywatelskich i przedstawicielom innych organów państwowych - w sprawie objętej zakresem działania danego organu i będącej przedmiotem obrad Senatu, z wyjątkiem sprawy wyboru lub powołania na określone w Regulaminie Senatu stanowisko - poza kolejnością mówców. Marszałek może udzielić głosu w takiej sprawie także zaproszonym gościom.

3. Wystąpienie osoby zabierającej głos poza kolejnością mówców, z wyjątkiem osób wymienionych w ust. 1, nie może trwać dłużej niż 30 minut; Marszałek może przedłużyć czas wystąpienia.";

4)
w art. 58 uchyla się ust. 4;
5)
użyte w art. 90a, w art. 90b w ust. 1 i 3, w art. 90c, w art. 90d w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 90e, w art. 90f oraz w art. 90g w ust. 1, w różnym przypadku, wyrazy "Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Komisja Petycji";
6)
w art. 92 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.";

7)
w art. 93 w ust. 1a wyrazy "ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15" zastępuje się wyrazami "ustawy o Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15";
8)
w art. 96b w ust. 1 wyrazy "Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji" zastępuje się wyrazami "Komisji Praw Człowieka i Praworządności";
9)
w art. 96f w ust. 1 wyrazy "Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji" zastępuje się wyrazami "Komisję Praw Człowieka i Praworządności";
10)
w załączniku do uchwały:
a)
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) Komisji Edukacji - system kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży, doskonalenie zawodowe nauczycieli, poradnictwo zawodowe dla młodzieży, organizacja instytucji oświatowych;",

b)
po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu:

"2b) Komisji Klimatu i Środowiska - ochrona i kształtowanie środowiska, ochrona zasobów naturalnych, gospodarka wodna, geologia, leśnictwo i gospodarka leśna, łowiectwo, edukacja ekologiczna, gospodarka finansowa państwa w zakresie ochrony środowiska, atomistyka i ochrona radiologiczna, działanie na rzecz neutralności klimatycznej, adaptacja do zmian klimatu, gospodarka odpadami, gospodarka w obiegu zamkniętym, inteligentny i zrównoważony transport, bioróżnorodność, transformacja energetyczna, ochrona powietrza, edukacja klimatyczna, społeczne i ekonomiczne aspekty transformacji klimatycznej, współpraca z zagranicą w zakresie klimatu, środowiska i ekologii;",

c)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Komisji Nauki - organizacja i rozwój badań naukowych, szkolnictwo wyższe, doskonalenie zawodowe kadry naukowej, przygotowanie absolwentów szkół wyższych do zatrudnienia, organizacja instytucji naukowych, współpraca naukowa z zagranicą;",

d)
po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) Komisji Petycji - rozpatrywanie petycji kierowanych do Senatu i jego organów;",

e)
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) Komisji Praw Człowieka i Praworządnościprawa i wolności obywatelskie i ich instytucjonalne gwarancje, sprawy związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicznego, przestrzeganie prawa, przestrzeganie praw człowieka, instytucje społeczeństwa obywatelskiego i organizacje pozarządowe;",

f)
po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

"10a) Komisji Sportu - kultura fizyczna i sport;",

g)
po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

"12a) Komisji Spraw Unii Europejskiej - funkcjonowanie Unii Europejskiej oraz członkostwo w niej Rzeczypospolitej Polskiej, opiniowanie dokumentów przedkładanych Marszałkowi Senatu w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, rozpatrywanie inicjatyw uchwałodawczych Senatu w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska, Europejska Wspólnota Energii Atomowej lub ich państwa członkowskie, oraz planów pracy Rady Unii Europejskiej i rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej, rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów oraz organy Unii Europejskiej;",

h)
pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) Komisji Spraw Zagranicznych - polityka zagraniczna państwa, kontakty międzyparlamentarne i międzynarodowe stosunki gospodarcze;",

i)
uchyla się pkt 14.
Art.  2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w M.P. z 2020 r. poz. 306, 499, 500 i 1129, z 2022 r. poz. 65 oraz z 2023 r. poz. 1241.

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2023.1333

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Zmiana Regulaminu Senatu.
Data aktu: 29/11/2023
Data ogłoszenia: 04/12/2023
Data wejścia w życie: 29/11/2023