Włączenie kwalifikacji rynkowej "Organizowanie i realizowanie wystaw fotograficznych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 22 listopada 2023 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Organizowanie i realizowanie wystaw fotograficznych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226 oraz z 2023 r. poz. 2005) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Organizowanie i realizowanie wystaw fotograficznych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "ORGANIZOWANIE I REALIZOWANIE WYSTAW FOTOGRAFICZNYCH" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej
Organizowanie i realizowanie wystaw fotograficznych

2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Certyfikat

3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej

4 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Osoba posiadająca kwalifikację "Organizowanie i realizowanie wystaw fotograficznych" identyfikuje zakres tematyczny wystawy i aranżuje wystawę fotograficzną, organizuje wystawę i koordynuje ją pod względem technicznym. Posiadacz kwalifikacji identyfikuje zakres tematyczny wystawy: wyszukuje informacje o autorach, temacie i kontekście prac, kompletuje i opracowuje materiały pomocnicze potrzebne do realizacji wystawy. Zna i stosuje w praktyce wystawienniczej podstawowe rodzaje aranżacji, projektuje spójny i zamknięty tematycznie układ prac (wystawowych), konsultuje aranżację z dysponentem prac, dobiera odpowiednie do tematu tło estetyczne, adaptuje aranżację do warunków lokalowych. Opracowuje harmonogram działań, podejmuje typowe czynności prawno-administracyjne, stosuje podstawowe przepisy prawne, związane z prawem autorskim i prawem cywilnym, w zakresie udostępnienia i prezentacji prac, dyskutuje warunki wystawienia prac z ich dysponentem i przygotowuje umowę z dysponentem prac. Organizuje transport prac i koordynuje ich oprawę. Koordynuje zaplecze techniczne na czas wystawy oraz przygotowanie materiałów reklamowych i informacyjnych, planuje i realizuje wernisaż. Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do organizowania i realizowania prezentacji fotograficznych o charakterze wystawienniczym w obszarze pożytku publicznego zarówno w ramach podejmowanego zatrudnienia, jak i własnej działalności gospodarczej.

Zestaw 1. Opracowywanie tematu i aranżowanie wystawy fotograficznej
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Analizuje przestrzeń wystawienniczą oraz sposób prezentacji prac 1) omawia rodzaje aranżacji przestrzeni wystawienniczych;

2) projektuje spójny i zamknięty tematycznie układ prac wystawowych.

Aranżuje wystawę fotograficzną 1) konsultuje aranżację z dysponentem prac;

2) dobiera odpowiednie do tematu tło estetyczne;

3) adaptuje aranżację do zastanych warunków.

Identyfikuje zakres tematyczny 1) wyszukuje informacje o autorach prac, temacie i kontekście wystaw;

2) kompletuje i opracowuje materiały pomocnicze;

3) prezentuje zgromadzone materiały pomocnicze.

Zestaw 2. Organizowanie prezentacji fotograficznych

Poszczególne efekty x. .... ..... ..

.. Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia uczenia się

Koordynuje przygotowanie materiałów reklamowych i informacyjnych 1) omawia materiały informacyjne i reklamowe;

2) przygotowuje zamówienie ("brief") wymaganych tematem materiałów informacyjnych i reklamowych;

3) ocenia przedstawione materiały informacyjne i reklamowe.

Negocjuje z dysponentem prac, koordynuje zawarcie umów 1) omawia przepisy związane z prawem autorskim i prawem cywilnym w zakresie udostępnienia i prezentacji prac;

2) wyjaśnia zapisy umowy z dysponentem prac;

3) uzgadnia warunki wystawienia prac z ich dysponentem.

Planuje wernisaż 1) uzgadnia listę gości;

2) dobiera miejsce organizacji wernisażu;

3) sporządza scenariusz wernisażu;

4) sporządza zamówienie cateringu.

Ustala harmonogram działań prawno - administracyjnych 1) wyjaśnia czynności prawno-administracyjne wykonywane w trakcie podejmowanych działań organizacyjnych;

2) tworzy harmonogram działań.

Zestaw 3. Koordynowanie prac technicznych
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Koordynowanie prac technicznych 1) omawia sposoby oprawy prac;

2) planuje oprawę prac, uwzględniając umowę, typ prac, aranżację i budżet;

3) weryfikuje jakość wykonania opraw;

4) demonstruje proste sposoby oprawy prac (np. passe-partout).

Koordynuje zaplecze techniczne na czas wystawy 1) omawia zagadnienia związane z organizacją zaplecza technicznego;

2) planuje przygotowanie zaplecza technicznego, uwzględniając warunki lokalowe i eksploatacyjne;

3) omawia zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i dozoru technicznego podczas trwania wystawy.

Organizuje transport prac 1) omawia zasady ubezpieczenia prac;

2) wymienia sposoby transportu prac;

3) planuje transport prac, uwzględniając postanowienia umowy i typ prac;

4) weryfikuje stan prac po transporcie.

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację

Weryfikacja
1. Metody wykorzystywane podczas weryfikacji:
1) test teoretyczny;
2) prezentacja;
3) ocena dzieła.
2. Zasoby kadrowe
Weryfikację przeprowadza co najmniej trzyosobowa komisja złożona z trzech asesorów, w skład której wchodzą przewodniczący komisji i członkowie komisji.
Asesorzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) co najmniej dwóch asesorów musi udokumentować co najmniej 3 lata aktywności zawodowej w roli właścicieli lub pracowników galerii mających w swoim zakresie obo-
wiązków przygotowywanie wystaw lub udokumentować 5 lat doświadczenia przy realizacji wystaw w instytucjach przygotowujących wystawy (np. bibliotekach) oraz
posiadać kwalifikacje potwierdzające efekty uczenia wymagane w tej kwalifikacji;
2) co najmniej jeden asesor musi posiadać 5 lat doświadczenia edukacyjnego lub szkoleniowego, doświadczenie egzaminacyjne oraz wykształcenie wyższe (7 poziom Pol-
skiej Ramy Kwalifikacji);
3) co najmniej jeden asesor wykazuje się znajomością Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne
Sposób organizacji walidacji.
Walidacja składa się z trzech części następujących po sobie. Warunkiem przystąpienia do kolejnej części jest pozytywna weryfikacja poprzedniej. Cały proces walidacji nie może
trwać dłużej niż 6 miesięcy.
Część 1. Test teoretyczny sprawdzający efekty uczenia się opisane we wszystkich zestawach.
Część 2. Prezentacja przygotowanej przez kandydata dokumentacji wystawy fotograficznej (prezentacja i ocena dzieła). Sprawdza efekty uczenia się opisane w zestawach 1 i 2.
Część 3. Aranżacja wystawy - ocena dzieła. Kandydat musi zaaranżować wystawę we wskazanej przestrzeni zgodnie z przygotowaną dokumentacją. Ta część sprawdza efekty
uczenia opisane we wszystkich zestawach. Kandydat otrzyma z wyprzedzeniem niezbędne informacje, materiały i wgląd w fotografie, które podczas egzaminu będzie wystawiał,
a także spis wymagań dotyczących przygotowanej dokumentacji.
Instytucja certyfikująca zapewnia:
1) warunki i sprzęt do przeprowadzenia testu teoretycznego (w formie pisemnej lub elektronicznej);
2) miejsce, w którym kandydat będzie aranżować wystawę (przestrzeń wystawienniczą z odpowiednimi do prac systemami zawieszania);
3) oprawione fotografie.
Po uzgodnieniu z komisją, kandydaci mogą zdawać egzamin (z wyjątkiem części 1 - testu), korzystając z dostarczonych przez siebie prac i we wskazanej przez siebie przestrzeni
wystawienniczej.
Instytucja certyfikująca określi wymagania dla prac i przestrzeni wystawienniczej.
Wymagania dotyczące instytucji certyfikującej.
Instytucja certyfikująca musi zapewnić bezstronną i niezależną procedurę odwoławczą, w ramach której osoby uczestniczące w procesie walidacji mają możliwość odwołania się
od decyzji dotyczących spełnienia wymogów formalnych, przeprowadzenia etapów weryfikacji, a także decyzji kończącej walidację. W przypadku negatywnego wyniku wery-
fikacji, instytucja certyfikująca jest zobowiązana przedstawić uzasadnienie decyzji. Instytucja certyfikująca weźmie pod uwagę szczególne uwarunkowania osób niepełnosprawnych
i, w granicach rozwiązań, które nie wpływają na rzetelność weryfikacji, dostosuje przestrzeń wystawienniczą do szczególnych wymagań. Identyfikowanie i dokumentowanie.
Doradca walidacyjny, wspólnie z kandydatem, dokona przeglądu pod kątem wspólnych efektów uczenia się, kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
a uzyskanych wcześniej przez kandydata. Brak innych, szczególnych wymagań.

7. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji

Brak

8. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji

Nie rzadziej niż raz na 10 lat
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1262).

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2023.1322

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Włączenie kwalifikacji rynkowej "Organizowanie i realizowanie wystaw fotograficznych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Data aktu: 22/11/2023
Data ogłoszenia: 30/11/2023
Data wejścia w życie: 30/11/2023