Wykaz programów i instrumentów finansowych dotyczących przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 23 listopada 2023 r.
w sprawie wykazu programów i instrumentów finansowych dotyczących przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166 oraz z 2023 r. poz. 1681) ogłasza się:
1) wykaz programów i instrumentów finansowych dotyczących przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego, na których realizację uzyskano środki pochodzące z budżetu państwa, zawarty w załączniku nr 1 do obwieszczenia;

2) wykaz programów i instrumentów finansowych dotyczących przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego, na których realizację uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub środki pochodzące z innych źródeł zagranicznych, zawarty w załączniku nr 2 do obwieszczenia;

3) wykaz programów i instrumentów finansowych dotyczących przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego, na których realizację uzyskano środki pochodzące z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, zawarty w załączniku nr 3 do obwieszczenia;

4) wykaz programów dotyczących przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego,

na których realizację uzyskano środki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z wyłączeniem środków będących równowartością wpływów z opłaty zastępczej, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, zawarty w załączniku nr 4 do obwieszczenia;

5) wykaz programów i instrumentów finansowych dotyczących przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego, na których realizację uzyskano środki pochodzące z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zawarty w załączniku nr 5 do obwieszczenia 2 .

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ PROGRAMÓW I INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ U ODBIORCY KOŃCOWEGO, NA KTÓRYCH REALIZACJĘ UZYSKANO ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Lp. Nazwy programów i instrumentów finansowych
1 Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
2 Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego z Programu TERMO
3 Premia remontowa z Programu TERMO
4 Premia MZG z opcją grantu MZG z Programu TERMO
5 Program "Stop smog" realizowany ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów
6 Ulga termomodernizacyjna1)
7 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
O b j a ś n i e n i e:

1) Ulga wskazana w art. 26h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ PROGRAMÓW I INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ U ODBIORCY KOŃCOWEGO, NA KTÓRYCH REALIZACJĘ UZYSKANO ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) LUB ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

Lp. Nazwy programów i instrumentów finansowych
1 Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Priorytet 2. Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku
2 Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Priorytet 9. Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku
3 Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu
4 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Priorytet 4. Efektywne wykorzystanie energii
5 Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Priorytet 2. Fundusze Europejskie na zielony rozwój Lubuskiego
6 Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla zielonego Łódzkiego
7 Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 9. Fundusze Europejskie dla Łódzkiego w transformacji
8 Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 2. Fundusze europejskie dla środowiska
9 Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 8. Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej
10 Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Priorytet 2. Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych
11 Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony środowiska naturalnego w województwie opolskim
12 Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027. Priorytet 2. Energia i środowisko
13 Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Priorytet 2. Region przyjazny środowisku
14 Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla zielonego Pomorza
15 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Priorytet 2.

Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego

16 Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Priorytet 2. Fundusze Europejskie na zielony rozwój
17 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet 2. Region przyjazny dla środowiska
18 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. Priorytet 2. Środowisko
19 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla zielonej Wielkopolski
20 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Priorytet 10. Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej
21 Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027.

Priorytet 3. Zazielenienie przedsiębiorstw

22 Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Obszary wsparcia: energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne
23 Grant OZE z Programu TERMO
24 Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności. Komponent E - Zielona, inteligenta mobilność

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ PROGRAMÓW I INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ U ODBIORCY KOŃCOWEGO, NA KTÓRYCH REALIZACJĘ UZYSKANO ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp. Nazwy programów i instrumentów finansowych
1 Dofinansowanie lub dotacja celowa dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych i wspólnotach mieszkaniowych polegających na:

1) wymianie źródeł ciepła lub zakupie i montażu nowego źródła ciepła w celu ogrzewania budynku lub ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej w ramach:

a) Programu redukcji niskiej emisji,

b) Programu ograniczenia niskiej emisji,

c) Programu ograniczania emisji,

d) uchwał z zakresu ochrony środowiska

- realizowanych na terenie gminy, miasta lub powiatu;

2) termomodernizacji budynków mieszkalnych w zakresie: docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych, fundamentów i wymiany stolarki zewnętrznej - realizowanych w ramach uchwał z zakresu ochrony środowiska na terenie gminy, miasta lub powiatu

2 Dofinansowanie lub dotacja celowa dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w samorządowych budynkach użyteczności publicznej polegających na:

1) wymianie źródeł ciepła lub zakupie i montażu nowego źródła ciepła w celu ogrzewania budynku lub ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej,

2) termomodernizacji budynków w zakresie: docieplenia przegród budowlanych,

płyt balkonowych, fundamentów i wymiany stolarki zewnętrznej

- realizowanych w ramach uchwał z zakresu ochrony środowiska na terenie gminy, miasta lub powiatu

3 Dofinansowanie lub dotacja celowa na modernizację lub wymianę oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy, miasta lub powiatu realizowana w ramach uchwał z zakresu ochrony środowiska realizowanych na terenie gminy, miasta lub powiatu

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WYKAZ PROGRAMÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ U ODBIORCY KOŃCOWEGO, NA KTÓRYCH REALIZACJĘ UZYSKANO ŚRODKI POCHODZĄCE Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW BĘDĄCYCH RÓWNOWARTOŚCIĄ WPŁYWÓW Z OPŁATY ZASTĘPCZEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 11 USTAWY Z DNIA 20 MAJA 2016 R. O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Lp. Nazwy programów
1 "Agroenergia". Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii1)
2 "Budownictwo energooszczędne". Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie
3 "Budownictwo energooszczędne". Część 2) PUSZCZYK - Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej
4 "Budownictwo energooszczędne". Część 3) Współfinansowanie pożyczkowe projektów realizowanych w ramach programu priorytetowego "Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie"
5 "Budownictwo energooszczędne". Część 4) Poprawa efektywności energetycznej (w tym OZE) w budynkach oświatowych
6 "Ciepłe Mieszkanie". Część 1) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania2)
7 "Ciepłe Mieszkanie". Część 2) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania2)
8 "Ciepłe Mieszkanie". Część 3) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania2)
9 "Ciepłe Mieszkanie". Część 4) Dla Wspólnot mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych2)
10 "Czyste powietrze". Część 1) Dla beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania3)
11 "Czyste powietrze". Część 2) Dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania3)
12 "Czyste powietrze". Część 3) Dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania3)
13 "Elektroenergetyka - Inteligentna infrastruktura energetyczna"
14 "Energia plus"
15 "Klimatyczne uzdrowiska". Część 2) Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych
16 "Moje Ciepło"
17 "Mój prąd". Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021-2023
18 "Polska geotermia plus". Część 1) Geotermia głęboka
19 "Polska geotermia plus". Część 2) Wdrożenie geotermii niskotemperaturowej w gminach uzdrowiskowych - pilotaż na terenie gmin Krynica-Zdrój i Rabka-Zdrój
20 "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - pilotaż na terenie województwa zachodniopomorskiego". Część 1) Dla osób fizycznych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania4)
21 "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - pilotaż na terenie województwa zachodniopomorskiego". Część 2) Dla osób fizycznych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania4)
22 "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - pilotaż na terenie województwa zachodniopomorskiego". Część 3) Dla wspólnot mieszkaniowych4)
23 "Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach - pilotaż". Część 1) Dla osób fizycznych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania5)
24 "Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach - pilotaż". Część 2) Dla osób fizycznych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania5)
25 "Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach - pilotaż". Część 3) Dla wspólnot mieszkaniowych5)
26 "Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach - pilotaż". Część 4) Dla gmin współpracujących przy wdrażaniu pilotażu Programu lub tworzeniu warunków do tego wdrażania5)
27 "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego". Część 1) Dla osób fizycznych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania6)
28 "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego". Część 2) Dla osób fizycznych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania6)
29 "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego". Część 3) Dla wspólnot mieszkaniowych6)
30 "Przemysł energochłonny - poprawa efektywności energetycznej"
31 "Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus"
32 "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"
O b j a ś n i e n i a:

1) Środki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zostały udostępnione wszystkim 16 wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).

2) Środki pochodzące z NFOŚiGW zostały udostępnione wszystkim 16 WFOŚiGW. Zobowiązania będą podejmowane do dnia 30 czerwca 2024 r., a środki będą wydatkowane do dnia 31 grudnia 2026 r.

3) Środki pochodzące z NFOŚiGW zostały udostępnione wszystkim realizującym ten program na poziomie lokalnym 16 WFOŚiGW. Zobowiązania (umowy z beneficjentami) będą podejmowane do dnia 31 grudnia 2027 r., a środki będą wydatkowane do dnia 30 września 2029 r.

4) Środki pochodzące z NFOŚiGW są wydatkowane przez WFOŚiGW w Szczecinie. Zobowiązania były podejmowane do dnia 31 marca 2022 r., a środki będą wydatkowane do dnia 31 marca 2024 r.

5) Środki pochodzące z NFOŚiGW są wydatkowane przez WFOŚiGW w Katowicach - pilotaż na terenie gminy Pszczyna. Zobowiązania były podejmowane do dnia 31 marca 2022 r., a środki będą wydatkowane do dnia 31 marca 2024 r.

6) Środki pochodzące z NFOŚiGW są wydatkowane przez WFOŚiGW we Wrocławiu. Zobowiązania były podejmowane do dnia 30 września 2022 r., a środki będą wydatkowane do dnia 30 września 2024 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WYKAZ PROGRAMÓW I INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ U ODBIORCY KOŃCOWEGO, NA KTÓRYCH REALIZACJĘ UZYSKANO ŚRODKI POCHODZĄCE Z WOJEWÓDZKICH FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Lp. Nazwy programów i instrumentów finansowych
1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Dziedzina "Ochrona Atmosfery". Priorytet "Poprawa efektywności energetycznej"
2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. "Brodziec - adaptacja do zmian klimatu"
3 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Priorytet II. "Transformacja energetyczna i ochrona powietrza"
4 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Obszar priorytetowy "Ochrona atmosfery". Przedsięwzięcia priorytetowe:

1.1. Wdrażanie projektów nowoczesnych, efektywnych i przyjaznych środowisku układów technologicznych oraz systemów wytwarzania, przesyłu lub użytkowania energii;

1.2. Budowa lub zmiana systemu ogrzewania na bardziej efektywny ekologicznie i energetycznie;

1.4. Wdrażanie obszarowych programów ograniczenia emisji pyłowo-gazowych;

1.5. Termoizolacja budynków w zakresie wynikającym z audytu energetycznego;

1.7. Wymiana autobusów komunikacji miejskiej na autobusy zeroemisyjne oraz pojazdów używanych jako pojazdy uprzywilejowane lub pojazdów służących przeprowadzaniu kontroli bezpieczeństwa, z wprowadzeniem do eksploatacji pojazdów z napędem hybrydowym lub elektrycznym;

1.9. Budowa infrastruktury ładowania drogowego transportu samochodowego oraz wymiana przez osoby prawne pojazdów samochodowych na pojazdy elektryczne

5 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Program "Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych"
6 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Priorytet dziedzinowy "Ochrona atmosfery oraz ochrona przed hałasem". Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref, dla których zachodzi taka konieczność, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz realizacja zadań ujętych w tych programach oraz opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej, planów działań na rzecz zrównoważonej energii oraz realizacja zadań ujętych w tych programach
7 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Program "Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza dla podmiotów będących właścicielami, zarządcami budynków użyteczności publicznej oraz podmiotów świadczących usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej" dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2023 r.
8 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Finansowanie zadań z zakresu ochrony powietrza ze środków własnych tego Funduszu na podstawie obowiązujących "Zasad finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie" w ramach naborów wniosków w trybie ciągłym:

1) likwidacja kotłowni węglowych i indywidualnych palenisk;

2) instalacje odpylające, odsiarczanie spalin, odazotowanie spalin;

3) wymiana kotłowni bez zmiany paliwa;

4) termomodernizacja;

5) modernizacja oświetlenia w budynkach i oświetlenia ulicznego;

6) likwidacja piecyków gazowych oraz przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;

7) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, w tym geotermii;

8) inne zadania służące ochronie środowiska (wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska)

9 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Program "Małopolskie Remizy". Finansowanie zadań z zakresu ochrony powietrza w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego (termomodernizacja, modernizacja kotłowni i modernizacja oświetlenia) ze środków własnych tego Funduszu na podstawie obowiązujących "Zasad finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie" oraz tego Programu w ramach naboru konkursowego
10 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Program "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS". Finansowanie zadań z zakresu ochrony powietrza w ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, niekubaturowych obiektach sportowo-rekreacyjnych na otwartym powietrzu, z terenu województwa małopolskiego (modernizacja oświetlenia) ze środków własnych Funduszu na podstawie obowiązujących "Zasad finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie" oraz Programu w ramach naboru konkursowego
11 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Instrument zwrotny - w formie pożyczek na termomodernizację budynków, modernizację kotłowni i wymianę oświetlenia
12 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Instrument bezzwrotny - dofinansowania w formie dotacji i przekazania środków dla państwowych jednostek budżetowych na termomodernizację budynków i modernizację kotłowni

13 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Program priorytetowy "Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery"
14 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Program priorytetowy "EkoRemiza - Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery"
15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Program priorytetowy "EKO Latarnia - Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego"
16 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Program dotacyjny "Jakość powietrza - Mała termomodernizacja"
17 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Obszar Priorytetowy 1. "Transformacja energetyczna gospodarki". Przedsięwzięcia priorytetowe:

1) Budowa, rozbudowa i modernizacja źródeł wysokosprawnej kogeneracji;

2) Podniesienie efektywności gospodarowania energią m.in. poprzez ograniczenie strat w procesie przesyłania i dystrybucji energii

18 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Obszar Priorytetowy 2. "Jakość powietrza". Przedsięwzięcia priorytetowe:

1) Budownictwo energooszczędne;

2) Poprawa efektywności energetycznej, w tym oświetlenie LED;

3) Ograniczenie lub likwidacja niskiej emisji

19 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Pożyczki, dotacje lub dedykowane programy w ramach Priorytetu I "Ochrona atmosfery" przeznaczone na realizację przedsięwzięć związanych z oszczędnością energii finalnej
20 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Pożyczki lub dotacje w ramach Priorytetu III "Efektywność energetyczna i ochrona powietrza" przeznaczone na realizację przedsięwzięć w zakresie:

1) efektywności energetycznej i ochrony powietrza;

2) OZE i elektromobilności;

3) ochrony powietrza wspierających działalność straży pożarnych;

4) ochrony powietrza wspieraj ących działalność państwowych j ednostek budżetowych;

5) ochrony powietrza na potrzeby obiektów pomocy społecznej

21 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Instrument zwrotny - w formie pożyczek z częściowym umorzeniem przedsięwzięć wpisujących się w listę przedsięwzięć priorytetowych: Priorytet III. "Efektywność energetyczna i ochrona powietrza" w ramach naborów wniosków w trybie ciągłym
22 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Obszar priorytetowy "Poprawa jakości powietrza". Przedsięwzięcia priorytetowe:

1) ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i wzrost efektywności energetycznej budynków;

2) zwiększanie stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii

23 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Obszar priorytetowy "Transformacja energetyczna gospodarki". Przedsięwzięcia priorytetowe:

1) niskoemisyjna gospodarka efektywnie korzystająca z odnawialnych źródeł energii;

2) wykorzystanie odpadów na cele energetyczne;

3) ekoinnowacje

24 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. "Program pożyczek dla osób fizycznych" - pożyczki dla osób fizycznych na działania z zakresu ograniczenia emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów oraz zwiększenia efektywności energetycznej przez budowę, przebudowę i modernizację indywidualnych źródeł ciepła, zakup pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych oraz kompleksowe działania termomodernizacyjne
25 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Pożyczki i dotacje dla podmiotów. Priorytety dziedzinowe: "Ochrona powietrza" i "Odnawialne źródła energii"
26 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Program "Remiza"
27 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Program "Ekoklimat - woda, powietrze, ziemia"
28 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Program "EkoStrażak 2023"
29 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Program "Zadania z zakresu ochrony powietrza"
30 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Program "Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych"
31 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Program "Modernizacja oświetlenia oraz wymiana źródeł ciepła"
32 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Pożyczki lub dotacje na działania związane z poprawą efektywności energetycznej wpisujące się w listę przedsięwzięć priorytetowych na dany rok obejmujące np. następujące przedsięwzięcia: termomodernizacja budynków, modernizacja lub wymiana oświetlenia wewnętrznego lub zewnętrznego, lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła, podniesienie efektywności gospodarowania energią m.in. przez ograniczanie strat podczas przesyłania i dystrybucji energii
33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Przedsięwzięcia z zakresu priorytetu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych
34 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Program priorytetowy "Eko Gmina - Poprawa efektywności energetycznej oraz likwidacja niskiej emisji"
35 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. "Nowoczesna Remiza"
36 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Priorytet dziedzinowy "Ochrona atmosfery"
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu programów i instrumentów finansowych dotyczących przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego (M.P. poz. 1244).

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2023.1302

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Wykaz programów i instrumentów finansowych dotyczących przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego.
Data aktu: 23/11/2023
Data ogłoszenia: 29/11/2023
Data wejścia w życie: 29/11/2023