Włączenie kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji w oświacie" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 21 listopada 2023 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji w oświacie" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226 oraz z 2023 r. poz. 2005) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji w oświacie" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "PROWADZENIE MEDIACJI W OŚWIACIE" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej
Prowadzenie mediacji w oświacie

2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Certyfikat

3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej i warunki przedłużenia jego ważności

Certyfikat jest ważny 10 lat.

Warunkiem przedłużenia ważności certyfikatu o kolejne 10 lat jest złożenie, nie później niż na 30 dni przed upływem okresu ważności certyfikatu, wniosku o przedłużenie ważności certyfikatu wraz z:

1) dokumentami potwierdzającymi przeprowadzenie, w okresie od dnia nadania kwalifikacji rynkowej do dnia złożenie tego wniosku, co najmniej 30 mediacji w oświacie, wydanymi przez podmioty prowadzące statutową działalność w obszarze mediacji lub dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, lub umowami o przeprowadzenie tych mediacji oraz

2) zaświadczeniami o uczestnictwie w co najmniej 20 sesjach superwizji mediacji, wydanymi przez podmioty prowadzące statutową działalność w obszarze mediacji lub superwizji, lub superwizora.

4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej

6 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową "Prowadzenie mediacji w oświacie" jest przygotowana do samodzielnego planowania i prowadzenia pełnego procesu mediacji w oświacie, ij. mediacji rówieśniczych, szkolnych i oświatowych, oraz do prowadzenia klubów mediatorów rówieśniczych. Diagnozuje sytuację konfliktową, omawiają i wspiera strony w poszukiwaniu rozwiązań sprzyjających pojednaniu się. Komunikuje się ze stronami, z uwzględnieniem ich potrzeb i emocji. Przygotowuje uczniów, rodziców i nauczycieli do rozumienia i tworzenia relacji opartych na porozumieniu, akceptacji i szacunku. Zapewnia dostępność dla wszystkich członków społeczności szkolnej, w tym, w razie potrzeby, zapewnia wsparcie specjalistów stosownie do zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i ich rodziców. Wyjaśnia i uzasadnia różnice w mediacjach rówieśniczych, szkolnych i oświatowych. Wspiera członków danej społeczności (np. grupy, klasy, szkoły) w budowaniu pozytywnego klimatu opartego na wzajemnej akceptacji i współpracy.

Analizuje i zarządza procesami grupowymi, planuje i koordynuje pracę klubu mediatorów rówieśniczych, kształtuje u uczniów umiejętności prowadzenia mediacji rówieśniczych. Identyfikuje rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem technik mediacyjnych jako jedną z najważniejszych umiejętności, która jest rozwijana w ramach kształcenia ogólnego. Przygotowuje dokumentację związaną z prowadzeniem mediacji i funkcjonowaniem klubu mediatorów rówieśniczych, z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych. Przestrzega zasad etyki zawodowej. Jest przygotowana do działania w warunkach o różnym poziomie złożoności sytuacji i zróżnicowanych potrzebach uczestników mediacji. Aktualizuje i doskonali swoją wiedzę oraz umiejętności z zakresu mediacji i prawa oświatowego. W celu podniesienia kompetencji korzysta z superwizji i konsultacji.

Zestaw 1. Posługiwanie się wiedzą i umiejętnościami z zakresu komunikacji i pracy z grupą
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Posługuje się wiedzą z zakresu komunikacji interpersonalnej - omawia znaczenie umiejętności komunikacyjnych mediatora w pracy z dziećmi i dorosłymi,

- omawia, na przykładach, rodzaje komunikacji (np. komunikacja werbalna i niewerbalna) oraz bariery komunikacyjne,

- omawia techniki komunikacyjne (np. parafraza, klaryfikacja, przeformułowanie i zadawanie pytań),

- podaj e możliwe skutki stosowania technik komunikacyjnych.

Stosuje techniki komunikacji interpersonalnej - stosuje techniki aktywnego słuchania (np. parafraza, klaryfikacja i podsumowanie),

- posługuje się technikami komunikacyjnymi (np. komunikat, .ja" i odzwierciedlenie),

- dostosowuje komunikację do możliwości odbiorcy,

- zadaje pytania zgodnie z procedurą mediacji.

Stosuje metody pracy z grupą w oparciu o wiedzę dotyczącą procesów kierowania grupą i budowania zespołu - omawia fazy rozwojowe grupy np. faza zależności i orientacji, faza kryzysu, konfliktu i buntu, faza spójności i współpracy,

- omawia role grupowe (formalne i nieformalne),

- stosuje metody i techniki pracy z grupą (np. symulacja, gry dydaktyczne i "burza mózgów").

Zestaw 2. Diagnozowanie konfliktu na rzecz prowadzenia postępowania mediacyjnego w oświacie
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Diagnozuje konflikt i kwalifikuje sprawy do mediacji - definiuje konflikt w zakresie jego poziomów (poziom strukturalny, psychologiczny, działania),

- omawia rodzaje konfliktów ze względu na ich przyczyny (konflikt rzeczowy, konflikt wartości, konflikt strukturalny, konflikt danych (informacyjny), konflikt relacji, konflikt interesów),

- wymienia możliwe strony konfliktów w oświacie,

- wymienia cele diagnozy konfliktu,

- wyjaśnia pojęcia: problem, konflikt i kryzys, wskazując różnice między nimi,

- dokonuje selekcji spraw do mediacji rówieśniczych, szkolnych i oświatowych.

Charakteryzuje mechanizmy powstawania konfliktów i strategie ich rozwiązywania z zastosowaniem procedur mediacyjnych - przedstawia model eskalacji konfliktu (spirala konfliktu),

- omawia sposoby rozwiązywania konfliktów w zależności od wybranej strategii (mediacje, negocjacje, arbitraż), - wymienia osoby i instytucje, które mogą udzielić wsparcia w sytuacji konfliktowej.

Zestaw 3. Prowadzenie mediacji
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Charakteryzuje zagadnienia ogólne dotyczące mediacji - wskazuje cele mediacji,

- omawia rolę mediatora w procesie mediacji, zasady mediacji, przebieg mediacji i możliwe rezultaty mediacji,

- omawia elementy umowy o mediację (między stronami) i umowy o przeprowadzenie mediacji (strony z mediatorem), - wymienia przypadki spraw z udziałem uczniów, które wymagają udziału rodziców w postępowaniu mediacyjnym, - omawia rolę rodziców w postępowaniu mediacyjnym.

Nawiązuje kontakt ze stronami konfliktu - nawiązuje kontakt ze stronami konfliktu,

- informuje strony konfliktu o zasadach i przebiegu mediacji.

Otwiera mediacje, umożliwia stronom prezentację stanowisk oraz osiągnięcie satysfakcji psychologicznej - wygłasza monolog mediatora,

- ustala kolejność prezentacji stanowisk,

- zadaje pytania adekwatne do etapu mediacji,

- przestrzega zasad mediacji,

- współpracuje ze stronami, analizując ich niezaspokojone potrzeby i ustalając sposoby ich zaspokojenia,

- przeprowadza etap porządkowania faktów i oddzielenia emocji od racjonalnych decyzji oraz umożliwia odreagowanie stresów.

Prowadzi rozmowy indywidualne ze stronami - zbiera propozycje rozwiązania konfliktu,

- testuje, oddzielnie z każdą ze stron, możliwość realizacji przedstawionych propozycji rozwiązania konfliktu,

- podsumowuje etap rozmów indywidualnych (oddzielnie z każdą ze stron).

Wspiera strony w procesie mediacji i konstruuje porozumienie (ugodę) - zestawia propozycje rozwiązania konfliktu,

- weryfikuje wykonalność wypracowanego porozumienia,

- sporządza pisemną dokumentację opisującą sposób rozwiązania konfliktu (porozumienie, ugoda) w oparciu o wynik negocjacji,

- sporządza protokół z mediacji,

- zamyka mediację.

Zestaw 4. Posługiwanie się przepisami regulującymi mediację
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Posługuje się przepisami regulującymi mediację - identyfikuje przepisy regulujące mediację, w szczególności w ramach przepisów o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich,

- wskazuje najważniejsze akty wewnętrzne obowiązujące w przedszkolu, szkole lub placówce, które potencjalnie mogłyby zawierać regulacje z zakresu mediacji (np. statut, program wychowawczo-profilaktyczny, regulamin, zarządzenie dyrektora).

Charakteryzuje zagadnienia prawne dotyczące mediacji z uwzględnieniem przepisów o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich - omawia przepisy, na podstawie których można wszcząć mediację,

- wskazuje skutki prawne zawarcia ugody,

- wskazuje standardy postępowania mediacyjnego opracowane przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości,

- omawia zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych w zakresie prowadzenia mediacji w oświacie, w tym mediacji rówieśniczych,

- omawia środki oddziaływania wychowawczego i środki wychowawcze określone w przepisach o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich,

- omawia regulacje prawne dotyczące postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich określone w przepisach o wspieraniu i resocjalizacji nie letnich.

Zestaw 5. Wdrażanie mediacji w przedszkolu, szkole lub placówce
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Omawia etapy wprowadzania i prowadzenia mediacji w przedszkolu, szkole lub placówce - wymienia etapy systemowego wprowadzania i prowadzenia mediacji w przedszkolu, szkole lub placówce zgodnie ze standardami prowadzenia mediacji i postępowania mediatora, opracowanymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości,

- podaje przykłady regulacji wewnętrznych obowiązujących w przedszkolu, szkole lub placówce z zakresu mediacji,

- rozróżnia mediacje: rówieśnicze, szkolne i oświatowe,

- omawia sposoby budowania sieci współpracy mediatorów szkolnych i rówieśniczych.

Prowadzi spotkania informacyjno - edukacyjne i działania dotyczące mediacji w przedszkolu, szkole lub placówce - przygotowuje scenariusze spotkań informacyjnych dla nauczycieli, rodziców i pracowników niepedagogicznych oraz omawia przebieg tych spotkań,

- opracowuje scenariusze i prowadzi zajęcia z dziećmi i uczniami na temat mediacji, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i uczniów w przedszkolu, szkole lub placówce,

- podaje przykłady uwzględniania zróżnicowanych potrzeb rozwojowych w procesie wdrażania mediacji w szkole lub placówce,

- wskazuje obszary współpracy w zakresie mediacji ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu, szkole lub placówce oraz instytucjami wspierającymi pracę przedszkola, szkoły lub placówki,

- podaje przykłady współpracy ze specjalistami (m.in. z tłumaczem języka migowego, nauczycielem współorganizującym kształcenie specjalne, pracownikiem poradni psychologiczno-pedagogicznej).

Charakteryzuje rolę mediatora i mediacji w budowaniu pozytywnego klimatu w przedszkolu, szkole lub placówce - omawia znaczenie wprowadzenia mediacji w przedszkolu, szkole lub placówce w tworzeniu kultury rozwiązywania konfliktów,

- prowadzi zajęcia z uczniami na temat rozwiązywania konfliktów oraz komunikacji, w tym podaje przykłady wykorzystania technik porozumienia bez przemocy,

- wskazuje sposoby wspierania uczniów, nauczycieli i rodziców w doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych,

- omawia i wskazuje przykłady współpracy w zakresie mediacji z podmiotami działającymi w przedszkolu, szkole lub placówce (np. samorządem uczniowskim, szkolnym kołem wolontariatu, szkolnym klubem sportowym) oraz poza przedszkolem, szkołą lub placówką (np. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, jednostkami samorządu terytorialnego),

- podaje przykłady działań wychowawczo-profilaktycznych w zakresie podnoszenia jakości relacji społecznych w przedszkolu, szkole lub placówce.

Zestaw 6. Organizowanie i koordynowanie pracy klubu mediatorów rówieśniczych
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Charakteryzuje mediacje rówieśnicze - wskazuje różnice między mediacją dorosłych a mediacją rówieśniczą, - przedstawia procedury dotyczące przebiegu mediacji rówieśniczych, - określa obszary zastosowania mediacji w konfliktach rówieśniczych.
Charakteryzuje działalność klubu mediatorów rówieśniczych - omawia dokumenty regulujące funkcjonowanie i pracę klubu mediatorów rówieśniczych (np. regulamin klubu mediatorów rówieśniczych, plan pracy, karta mediacji, karta zgłoszenia do mediacji, porozumienie),

- omawia zasady i standardy pracy klubu mediatorów rówieśniczych, w tym rekomendowane przez Rzecznika Praw Dziecka,

- przedstawia główne założenia programu zajęć kształcących mediatorów rówieśniczych,

- wskazuje możliwe sposoby kreowania wizerunku klubu mediatorów rówieśniczych,

- omawia zasady organizacji i sposób przeprowadzenia wyborów mediatorów rówieśniczych w szkole lub placówce,

- omawia zadania szkolnego opiekuna klubu mediatorów rówieśniczych,

- omawia cele i sposoby organizowania sieci współpracy klubów mediatorów rówieśniczych oraz podaj e przykłady.

Organizuje zajęcia lub warsztaty dla dzieci i uczniów - mediatorów rówieśniczych - prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie komunikacji i rozwiązywania sytuacji trudnych,

- prowadzi warsztaty dla uczniów z zakresu komunikacji interpersonalnej, w tym rozwijające umiejętności porozumiewania się,

- realizuje warsztaty dla uczniów przygotowujące ich do pełnienia roli mediatora rówieśniczego (warsztaty mediacyjne, symulacje mediacji rówieśniczych),

- prowadzi i nadzoruje działania mediacyjne w szkole lub placówce oraz wspiera mediatorów rówieśniczych i szkolnych przez superwizję.

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację

1. Metody walidacji

Weryfikacja efektów uczenia się składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

W części teoretycznej stosuje się metodę testu teoretycznego.

Warunkiem przystąpienia do części praktycznej jest pozytywny wynik z testu teoretycznego.

W części praktycznej stosuje się następujące metody walidacji:

- obserwacja w warunkach symulowanych,

- analiza dowodów i deklaracji,

- wywiad swobodny (rozmowa z komisją walidacyjną z możliwością przedstawienia dokumentacji pracy własnej).

Obserwacja w warunkach symulowanych polega na wykonaniu zadania praktycznego (symulacji mediacji) na podstawie przygotowanego przez komisję walidacyjną opisu przypadku konfliktu w oświacie. Komisja walidacyjna pozyskuje informacje o doświadczeniu osoby przystępującej do walidacji i jej autorefleksji ze zrealizowanych działań.

Wywiad swobodny polega na omówieniu dowodów i deklaracji poddanych analizie oraz dokonaniu oceny wykonanego zadania praktycznego, które są poprzedzone samooceną kandydata. Aby móc przeprowadzić analizę dowodów i deklaracji, instytucja certyfikująca, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, zwana dalej "instytucją certyfikującą", określa i podaje kandydatom do wiadomości rodzaje dopuszczalnych dowodów, w jakiej formie powinny być przedstawione oraz jakie dodatkowe kryteria powinny spełniać.

2. Zasoby kadrowe

Komisja walidacyjna składa się z co najmniej 2 członków. Członkowie komisji walidacyjnej posiadają:

- co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny oraz stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,

- co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu mediacji, w tym co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu mediacji w oświacie,

- udokumentowane przeprowadzenie co najmniej 30 mediacji, w tym co najmniej połowa zakończona porozumieniem (ugodą), potwierdzone przez podmioty prowadzące statutową działalność w obszarze mediacji lub dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, lub umowami o przeprowadzenie tych mediacji,

- udokumentowane uczestniczenie w co najmniej 5 sesjach superwizji mediacji, potwierdzone przez podmioty prowadzące statutową działalność w obszarze mediacji lub super-

wizji, lub superwizora,

- doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 5 szkoleń przygotowujących do roli mediatora udokumentowanych referencjami lub umowami lub co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu klubu mediatorów rówieśniczych.

3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne

Instytucja certyfikująca zapewnia: salę do przeprowadzenia prezentacji multimedialnej z dostępem do komputera, projektora lub rzutnika oraz ekranu. Walidacja może być, w części teoretycznej, prowadzona zdalnie (on-line), pod warunkiem stosowania przez instytucję certyfikującą narzędzi on-line zapewniających wiarygodne sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie kwalifikacji rynkowej osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się. Narzędzia i metody stosowane w walidacji w części teoretycznej prowadzonej zdalnie (on-line) umożliwiają w szczególności identyfikację osoby przystępującej do walidacji, samodzielność pracy tej osoby i zabezpieczenie przebiegu

walidacji przed ingerencją osób trzecich.

4. Etapy identyfikowania i dokumentowania

Instytucja certyfikująca:

- stosuje rozwiązania zapewniające rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji,

- zapewnia bezstronność osób przeprowadzających walidację,

- zapewnia warunki do przeprowadzenia części teoretycznej i części praktycznej walidacji,

- opracowuje oraz zapewnia bezstronną i niezależną procedurę odwoławczą, w ramach której osoby uczestniczące w procesie certyfikowania mają możliwość odwołania się od decyzji dotyczących spełnienia wymogów formalnych, walidacji, a także decyzji kończącej walidację,

- przedstawia uzasadnienie decyzji - w przypadku negatywnego wyniku walidacji,

- przechowuje dokumentację zrealizowanego procesu walidacji.

7. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji

Posiadanie kwalifikacji pełnej co najmniej na 7 poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji

8. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji

Nie rzadziej niż raz na 10 lat
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2023.1283

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Włączenie kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji w oświacie" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Data aktu: 21/11/2023
Data ogłoszenia: 24/11/2023
Data wejścia w życie: 24/11/2023