Ustanowienie rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

UCHWAŁA NR 221
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 listopada 2023 r.
w sprawie ustanowienia rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

Mając na uwadze, że zgodnie z art. 187 ust. 1 pkt 5 oraz art. 197 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 i 1429) do zadań ministra właściwego do spraw rodziny należy opracowanie i finansowanie rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. 
Ustanawia się rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r., zwany dalej "Programem", stanowiący załącznik do uchwały.
§  2. 
1. 
Realizatorami Programu są minister właściwy do spraw rodziny oraz wojewoda, a beneficjentami powiaty, zgodnie z zakresem wskazanym w Programie.
2. 
Program jest realizowany do dnia 31 grudnia 2023 r.
§  3. 
1. 
Źródłem finansowania Programu są środki Funduszu Pracy ujęte w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2023.
2. 
Na finansowanie Programu przeznacza się kwotę nieprzekraczającą 40 000 000 zł.
§  4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

1. Ramy prawne

Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r., zwany dalej "Programem", został opracowany w oparciu o art. 187 ust. 1 pkt 5, w związku z art. 197 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 i 1429).

2. Cel Programu

Celem Programu jest wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej. W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej są wskazane minimalne kwoty miesięcznego wynagrodzenia przysługującego zawodowym rodzinom zastępczym. W lutym 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy, która zwiększyła kwoty minimalne, a w związku z tym powiaty zostały obciążone wyższymi kosztami finansowania zadań z obszaru pieczy zastępczej. Na realizację wskazanych zadań powiaty uzyskają wsparcie w ramach Programu.

Wsparcie zostanie udzielone ze środków Funduszu Pracy w formie dofinansowania:

* wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowejrodziny zastępczej przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji;

* wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń prowadzącego rodzinny dom dziecka, przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji;

* wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji.

3. Adresaci Programu

Program jest adresowany do powiatów, które realizują zadania z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, dotyczące organizacji i prowadzenia rodzinnych form pieczy zastępczej. Wsparcie jest udzielane na wniosek powiatu złożony do wojewody.

4. Zakres realizacji Programu

Dofinansowanie zostanie przyznane do wynagrodzeń wypłacanych od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka.

Dofinansowanie do wynagrodzeń zostanie przyznane na każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.

5. Finansowanie

Źródłem finansowania programu są środki Funduszu Pracy ujęte w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2023. Maksymalnie na Program zaplanowano środki w wysokości nieprzekraczającej 40 mln zł.

Środki pozyskane z Funduszu Pracy mogą być przeznaczone jedynie na pokrycie wydatków kwalifikowalnych dotyczących dofinansowania wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, stanowiąc dochód powiatu, w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.). Środki na dofinansowanie są przekazywane na wniosek wojewody przez ministra właściwego do spraw rodziny. Wojewoda, na podstawie zawartej umowy, przekazuje środki powiatom.

6. Czas realizacji zadania

Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2023 r.

7. Warunki dofinansowania w ramach Programu

Dofinansowanie zostanie przyznane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na każdą rodzinę zastępczą zawodową i każdego prowadzącego rodzinny dom dziecka, zgodnie z wnioskiem wojewody. Dofinansowane zostanie wynagrodzenie przysługujące wskazanym podmiotom za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia przez nie funkcji, począwszy od dnia 1 czerwca 2023 r. Dofinansowanie zostanie wypłacone w oparciu o przyjęte stawki:

* rodzina zastępcza zawodowa (z wyłączeniem pełniących funkcję pogotowia rodzinnego) oraz prowadzący rodzinny dom dziecka - 1900 zł za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji we wskazanym okresie;

* rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego - 2360 zł za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji we wskazanym okresie.

Minister właściwy do spraw rodziny jest upoważniony do zmiany wysokości wskazanych stawek (w granicach do 10%), aby po uwzględnieniu zapotrzebowania złożonego we wnioskach o dofinansowanie zapewnić maksymalne wykorzystanie dostępnej alokacji, a jednocześnie, aby nie przekroczyć kwoty przeznaczonej na realizację Programu.

8. Realizatorzy i beneficjenci Programu oraz ich działania

1. Szczebel Centralny - Minister właściwy do spraw rodziny:

1) Dokonanie podziału zaplanowanej kwoty dofinansowania dla województw.

2) Analiza sprawozdań wojewódzkich z realizacji Programu.

3) Sporządzenie sprawozdania zbiorczego z realizacji Programu.

4) Ocena realizacji zadań finansowanych z Programu na dany rok na podstawie sprawozdań przesyłanych przez wojewodów.

5) Monitorowanie realizacji zadania wynikającego z Programu.

2. Szczebel wojewódzki - Wojewoda:

1) Przekazanie do ministra właściwego do spraw rodziny wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Programu.

2) Udzielanie informacji o zasadach Programu, a także interpretacja postanowień Programu.

3) Przygotowanie dokumentacji dla powiatów, w tym umowy sporządzonej na podstawie opracowanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wytycznych do umowy z powiatem (stanowiącego załącznik nr 2) i sprawozdania powiatu z realizacji Programu w 2023 r., którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Programu.

4) Wystąpienie do ministra właściwego do spraw rodziny o środki z Funduszu Pracy w wysokości zgodnej z kwotą przyznaną na podstawie zaakceptowanego wniosku o dofinansowanie.

5) Zawieranie umów z powiatami będącymi beneficjentem Programu.

6) Przekazanie środków powiatom w ramach Programu.

7) Analiza przekazywanych przez powiaty, będące beneficjentem Programu, sprawozdań z realizacji Programu.

8) Rozliczanie środków Funduszu Pracy.

9) Przekazanie do ministra właściwego do spraw rodziny sprawozdania wojewódzkiego z realizacji Programu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Programu.

3. Szczebel lokalny - powiaty:

1) Składanie zapotrzebowania do wojewodów.

2) Realizacja zadań zgodnie z podpisanymi umowami.

3) Rozliczanie środków Funduszu Pracy zgodnie z założeniami Programu i podpisaną umową.

4) Przekazanie do wojewody sprawozdań z realizacji zadania dofinansowanego z Programu, w sposób ustalony przez wojewodę.

9. Zasady składania wniosków o przystąpienie do Programu

1. Wojewoda w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia Programu złoży do ministra właściwego do spraw rodziny wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Programu. We wniosku będą uwzględnione podmioty rodzinnej pieczy zastępczej, którym, począwszy od dnia 1 czerwca 2023 r. przysługuje wynagrodzenie za pełnienie funkcji rodziny zastępczej-zawodowej lub rodzinnego domu dziecka. W odniesieniu do miesięcy, które nastąpią po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, we wniosku uwzględnia się:

* wszystkie podmioty, które zgodnie z obowiązującymi umowami będą pełniły funkcję w danym miesiącu lub z którymi planowane jest zawarcie umowy nie później niż dnia 1 grudnia 2023 r.

2. Minister właściwy do spraw rodziny w terminie do 5 dni od dnia otrzymania ostatniego z szesnastu wniosków o dofinansowanie przekazanych przez wojewodów ogłosi listę województw z określeniem wysokości dofinansowania.

3. Na rozstrzygnięcie w sprawie udzielenia dofinansowania nie przysługuje odwołanie.

4. Wojewoda w ciągu 5 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, o którym mowa w pkt 2, przekazuje powiatom informację o wysokości dofinansowania dla powiatu, na podstawie zaakceptowanego wniosku o dofinansowanie. Kwota ta stanowi iloczyn liczby podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie, których wynagrodzenie jest objęte dofinansowaniem, liczby rozpoczętych miesięcy pełnienia wskazanej funkcji przez podmiot, ostatecznej stawki wskazanej przez ministra właściwego do spraw rodziny w ogłoszeniu wymienionym w pkt 2.

5. Stosowanie przez wojewodów kryteriów innych niż wymienione w punkcie 4 do podziału środków między powiatami, w tym zmiana stawek wskazanych przez ministra, jest niedopuszczalne.

6. Wojewoda występuje o środki Funduszu Pracy w wysokości, o której mowa w punkcie 2, lub niższej, jeżeli powiaty po uzyskaniu informacji, o której mowa w punkcie 4, zrezygnowały z ubiegania się o dofinansowanie.

7. Wojewoda oraz powiat będący beneficjentem Programu są zobowiązani do podpisania umowy w sprawie przekazania dofinansowania niezwłocznie po uzyskaniu środków na realizację Programu (tj. od daty wpływu środków Funduszu Pracy na rachunek bankowy wojewody).

8. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie, powiat jest zobowiązany do złożenia niezwłocznie rezygnacji do urzędu wojewódzkiego w formie pisemnej.

9. Jeżeli w wyniku rezygnacji z udziału w Programie lub innych czynników, niemożliwych do uwzględnienia we wniosku o dofinansowanie, umowy z powiatami zostaną zawarte na kwotę niższą niż kwota przekazana wojewodzie, wojewoda niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, przekaże do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej informację o kwocie niewykorzystanej.

10. W przypadku zaprzestania pełnienia wskazanej funkcji przez podmiot, na który uzyskano dofinansowanie, w miesiącach następujących po dniu zawarcia umowy, powiat jest zobowiązany do zwrotu dofinansowania przyznanego na każdy pełny miesiąc, w którym podmiot nie pełnił wskazanej funkcji. Zwrot dotyczy również podmiotów uwzględnionych we wniosku o dofinansowanie, z którymi nie zawarto umowy na pełnienie funkcji do dnia 1 grudnia 2023 r. Termin zwrotu niewykorzystanych środków nie może być dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy

2. Załącznik nr 2 - Wytyczne do umowy z powiatem

3. Załącznik nr 3 - Wzór sprawozdania powiatu z realizacji Programu w 2023 r.

4. Załącznik nr 4 - Wzór sprawozdania wojewódzkiego z realizacji Programu w 2023 r.

Załącznik Nr  1

WZÓR

Załącznik Nr  2

WYTYCZNE do umowy z powiatem

I. Przedmiotem umowy ma być realizacja zadania określonego w rządowym programie wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r., zwanym dalej "Programem", którego szczegóły zawiera zapotrzebowanie złożone przez Powiat.

II. Wojewoda wskaże w projekcie umowy co najmniej:

1. szczegółowy opis zadania oraz cel, na jaki dofinansowanie zostało przyznane, które muszą być zgodne z opisem i celem Programu;

2. termin wykonania zadania ze wskazaniem, że dofinansowane mogą zostać wynagrodzenia należne podmiotom wskazanym w Programie, wypłacone od 1 lutego do 31 grudnia 2023 r.;

3. wysokość otrzymanych środków ze wskazaniem:

1) liczby rodzin zastępczych zawodowych (z wyłączeniem rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego),

2) liczby prowadzących rodzinne domy dziecka,

3) liczby rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego,

- których wynagrodzenia są dofinansowane;

4. termin wykorzystania środków środki Funduszu Pracy Powiat jest zobowiązany wykorzystać do dnia 31 grudnia 2023 r. (obowiązuje zasada kasowości);

5. termin i sposób rozliczenia otrzymanych środków powiat jest zobowiązany sporządzić sprawozdanie końcowe z realizacji zadania na formularzu stanowiącym załącznik do umowy i dostarczyć je Wojewodzie do zaakceptowania w terminie 30 dni od końcowego terminu realizacji zadania;

6. termin zwrotu niewykorzystanej dofinansowania:

1) środki Funduszu Pracy przeznaczone na realizację dofinansowania wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek dysponenta Funduszu Pracy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych;

2) niewykorzystane środki Funduszu Pracy przeznaczone na realizację dofinansowania podlegają zwrotowi na rachunek dysponenta Funduszu

Pracy. Termin zwrotu nie może być dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania;

7. tryb kontroli wykonania zadania:

powiat jest zobowiązany poddać się kontroli realizacji zadania publicznego, w tym udokumentować wydatkowanie przyznanych środków, zgodnie z ich przeznaczeniem.

III. Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom na realizację dofinansowania określonego w Programie stanowią dochód powiatu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.).

IV. Do środków Funduszu Pracy, przeznaczonych na realizację dofinansowania określonego w Programie, stosuje się odpowiednio art. 57, art. 168 i art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), z tym że organem właściwym do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności Funduszu Pracy, a także wydania decyzji o zwrocie w związku z niewykorzystaniem środków, wykorzystaniem środków niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości, jest wojewoda.

V. Przyznane środki finansowe powinny być przekazane na rachunek Powiatu w całości niezwłocznie od daty zawarcia umowy.

VI. Dofinansowanie zostanie przyznane do wynagrodzeń wraz z kosztami na każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, prowadzącego rodzinny dom dziecka, rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego od 1 lutego do 31 grudnia 2023 r.

VII. W przypadku zaprzestania pełnienia wskazanej funkcji przez podmiot, na który uzyskano dofinansowanie przed 1 grudnia 2023 r., powiat jest zobowiązany do zwrotu dofinansowania przyznanego na grudzień 2023 r. Zwrot dotyczy również nowych podmiotów uwzględnionych w umowie, z którymi nie zawarto umowy na pełnienie funkcji do 1 grudnia 2023 r. Zwrot nastąpi na warunkach wskazanych w ust. 11, pkt 6, ppkt 2 wytycznych.

VIII. Umowa powinna zapewniać zgodność wydatkowania i dysponowania środkami publicznymi z przepisami obowiązującego prawa oraz zgodność z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

Załącznik Nr  3

WZÓR

Załącznik Nr  4

WZÓR

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2023.1276

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Ustanowienie rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.
Data aktu: 13/11/2023
Data ogłoszenia: 22/11/2023
Data wejścia w życie: 23/11/2023