Zmiana zarządzenia w sprawie Zespołu do spraw Zapewnienia Współpracy Polskiej Administracji Rządowej z Wielkoskalowymi Systemami Informacyjnymi Unii Europejskiej.

ZARZĄDZENIE Nr 579
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 21 listopada 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw Zapewnienia Współpracy Polskiej Administracji Rządowej z Wielkoskalowymi Systemami Informacyjnymi Unii Europejskiej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Zespołu do spraw Zapewnienia Współpracy Polskiej Administracji Rządowej z Wielkoskalowymi Systemami Informacyjnymi Unii Europejskiej (M.P. poz. 46) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w pkt 2 w lit. d skreśla się wyraz "kontroli";
2)
użyte w § 3 w pkt 2 oraz w § 7 w ust. 1 w pkt 2 i w pkt 6 wyrazy "akceptacji Radzie Ministrów" zastępuje się wyrazami "przyjęcia przez Radę Ministrów";
3)
w § 5:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dyrektor albo zastępca dyrektora departamentu właściwego merytorycznie do spraw Wielkoskalowych Systemów Informacyjnych Unii Europejskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;",

b)
uchyla się pkt 3,
c)
w pkt 4:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Kierownicy Projektów - dyrektorzy albo zastępcy dyrektorów właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych w urzędach obsługujących członków Rady Programu realizujących odpowiednio projekty:",

uchyla się lit. g,
w lit. h kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. i-l w brzmieniu:

"i) dostosowania przepisów prawnych systemu EES,

j) dostosowania przepisów prawnych systemu ETIAS,

k) dostosowania przepisów prawnych systemu VIS,

l) dostosowania przepisów prawnych systemu Eurodac.";

4)
użyte w § 7 w ust. 1 w pkt 1, w § 8 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 5, w § 11 w pkt 3, 5, 6 i 9, w różnym przypadku, wyrazy "Kierownik Programu" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "dyrektor albo zastępca dyrektora departamentu właściwego merytorycznie do spraw Wielkoskalowych Systemów Informacyjnych Unii Europejskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji";
5)
w § 7:
a)
w ust. 1 w pkt 4 skreśla się wyrazy "działań Kierownika Programu i",
b)
w ust. 3:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) monitorowanie prac Zespołu;",

w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) zarządzanie rozpatrzenia uchwały przez Radę Programu w trybie obiegowym.",

c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Posiedzenia Rady Programu odbywają się na wniosek członka Rady Programu.",

d)
w ust. 6 skreśla się wyrazy "na posiedzeniach",
e)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Uchwały Rady Programu mogą być rozpatrywane w trybie obiegowym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Skierowanie projektu uchwały do rozpatrzenia w trybie obiegowym następuje przez przesłanie przez Przewodniczącego Rady Programu członkom Rady Programu projektu uchwały ze wskazaniem terminu na zajęcie stanowiska. Projekt uchwały skierowany do rozpatrzenia w trybie obiegowym uważa się za przyjęty, jeżeli w wyznaczonym terminie nie nastąpi zgłoszenie do niego uwag. W przypadku zgłoszenia uwag, które nie zostaną uwzględnione lub wyjaśnione, projekt uchwały może zostać poddany przez Przewodniczącego Rady Programu pod głosowanie w trybie obiegowym, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio.";

6)
w § 8:
a)
w ust. 1:
uchyla się pkt 4 i 5,
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) opracowywanie raportów okresowych obejmujących trzymiesięczny okres sprawozdawczy i przedstawianie ich Radzie Programu;",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przewodniczący Rady Programu może powoływać grupy robocze, które będą funkcjonować w ramach Programu.",

c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Pracami grup roboczych kierują przewodniczący grup wyznaczani przez Przewodniczącego Rady Programu.";

7)
uchyla się § 9 i § 10;
8)
w § 11 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) przekazywanie dyrektorowi albo zastępcy dyrektora departamentu właściwego merytorycznie do spraw Wielkoskalowych Systemów Informacyjnych Unii Europejskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji informacji o ryzykach i problemach występujących w realizacji Projektu, które wymagają podjęcia decyzji lub działań, wraz z propozycjami działań naprawczych;";

9)
w § 12:
a)
we wprowadzeniu do wyliczenia:
skreśla się wyrazy "i Kierownika Programu",
wyrazy ", w tym" zastępuje się wyrazami "i obejmuje w szczególności",
b)
uchyla się pkt 2 i 4,
c)
dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) gromadzenie i udostępnianie informacji o zrealizowanych Projektach.";

10)
w § 14 wyraz "zaakceptowania" zastępuje się wyrazem "przyjęcia".
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2023.1274

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zmiana zarządzenia w sprawie Zespołu do spraw Zapewnienia Współpracy Polskiej Administracji Rządowej z Wielkoskalowymi Systemami Informacyjnymi Unii Europejskiej.
Data aktu: 21/11/2023
Data ogłoszenia: 22/11/2023
Data wejścia w życie: 07/12/2023