Podjęcie przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program współpracy Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.

KOMUNIKAT
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 2 sierpnia 2022 r.
o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program współpracy Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Na podstawie art. 14s ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079) ogłasza się, co następuje:
1) w dniu 2 czerwca 2022 r. Komisja Europejska podjęła decyzję wykonawczą nr C(2022) 3769 zatwierdzającą program współpracy "(Interreg VI-B) Baltic Sea Region" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna" (Interreg) w Danii, Niemczech, Estonii, na Łotwie, Litwie, w Polsce, Finlandii i Szwecji, z udziałem Norwegii;

2) program, o którym mowa w pkt 1, jest stosowany od dnia 2 czerwca 2022 r., tj. od daty decyzji wykonawczej, o której mowa w pkt 1;

3) treść programu, o którym mowa w pkt 1, została zamieszczona na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: https://www.ewt.gov.pl, w zakładce: Poznaj programy Interreg 2021-2027/Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027, oraz na portalu: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl, w zakładce: Poznaj Fundusze Europejskie 2021-2027/Współpraca Terytorialna (Interreg)/Zobacz szczegóły nowych programów/Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.

1 Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1948).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o cztery miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 lutego 2023 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 05.10.2022
Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.

Krzysztof Sobczak 21.09.2022
Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.

Robert Horbaczewski 09.09.2022
Prezydent zatwierdził zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy, którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda. Nowelizacji przeciwny był Senat, który odrzucił ustawę, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 18.08.2022
Monitoring rynku medialnego coraz droższy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 17.08.2022
Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.

Krzysztof Sobczak 16.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2022.796

Rodzaj: Komunikat
Tytuł: Podjęcie przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program współpracy Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.
Data aktu: 02/08/2022
Data ogłoszenia: 12/08/2022