Azerbejdżan-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Warszawie.1997.08.26.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej o współpracy kulturalnej i naukowej,
podpisana w Warszawie dnia 26 sierpnia 1997 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Azerbejdżańskiej, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami"

- pragnąc rozwijać i umacniać stosunki przyjaźni pomiędzy obydwoma państwami, oparte na wzajemnej pomocy, suwerennej równości i nieingerencji w sprawy wewnętrzne,

- przekonane, że współpraca ta przyczyni się do zacieśnienia przyjaznych stosunków między obu państwami

- kierując się dążeniem do ułatwiania i rozwijania współpracy w dziedzinie nauki, oświaty, kultury, sztuki, sportu i turystyki, wymiany młodzieży, oraz środków masowego przekazu,

- dążąc do realizacji postanowień dotyczących wymiaru kulturowego, zawartych w Akcie Końcowym z Helsinek, Paryskiej Karcie Nowej Europy i w innych dokumentach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, w tym uzgodnień osiągniętych w czasie Krakowskiego Sympozjum na temat dziedzictwa kulturalnego państw uczestniczących w OBWE,

- świadome wzajemnych korzyści płynących z tej współpracy,

- postanowiły zawrzeć niniejszą Umowę i w tym celu uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1

Umawiające się Strony będą popierały wymianę i współpracę we wszystkich dziedzinach kultury, sztuki i nauki oraz będą stwarzały odpowiednie możliwości współpracy między organizacjami, instytucjami i osobami działającymi w tych dziedzinach.

Artykuł  2

Umawiające się Strony będą przywiązywały szczególną wagę do budowania stosunków kulturalnych i naukowych na zasadach poszanowania jednostki, wolności sumienia i wyznania, swobodnej autoekspresji, uznania ważności duchowych i kulturowych wartości, otwartości i tolerancji oraz nadrzędności prawa.

Artykuł  3

Umawiające się Strony będą popierały inicjatywy i formy wszechstronnej współpracy podejmowane przez państwowe, społeczne i prywatne instytucje, organizacje i stowarzyszenia oraz osoby fizyczne na rzecz tworzenia wspólnych polsko-azerbejdżańskich organizacji i przedsięwzięć służących osiągnięciu celów niniejszej Umowy i wzajemnemu zbliżaniu społeczeństw obu Państw.

Artykuł  4

Umawiające się Strony będą popierały zainteresowanie dziedzictwem kulturalnym i współczesnymi osiągnięciami kulturalnymi obu Państw. W tym celu będą popierały, na zasadzie wzajemnego zainteresowania i obopólnych korzyści:

-
wymianę wystaw i innych prezentacji o charakterze kulturalnym, w tym organizację wystaw i targów książek
-
wymianę artystów i grup artystycznych,
-
tłumaczenie i publikację dzieł literackich oraz propagowanie twórczości artystycznej drugiego Państwa,
-
prezentację utworów artystycznych drugiego Państwa na scenach teatralnych, w salach koncertowych, wystawowych, kinach, telewizji i radiu,
-
współpracę w dziedzinie muzealnictwa,
-
współpracę narodowych instytucji kultury,
-
udział swych przedstawicieli w festiwalach, konkursach, przeglądach, konferencjach i spotkaniach międzynarodowych o charakterze kulturalnym, organizowanych przez drugą Stronę,
-
indywidualne inicjatywy i przedsięwzięcia poszczególnych osób, tworzących nowe wartości kulturalne.
Artykuł  5

Każda z Umawiających się Stron uzna prawa autorskie i pokrewne do utworów, przysługujące obywatelom i osobom prawnym drugiej Umawiającej się Strony oraz ich następcom prawnym niezależnie od miejsca pierwszego opublikowania utworów i zabezpieczy dla tych praw ochronę na tych samych warunkach, które stworzone są jej wewnętrznym prawodawstwem dla jej własnych obywateli i osób prawnych. Strony zobowiązują się ponadto do wzajemnego poszanowania praw autorskich i pokrewnych swoich obywateli i osób prawnych zgodnie ze standardami obowiązującymi we wspólnocie europejskiej, przy czym standardy te nie mogą być niższe od standardów przewidzianych w Konwencjach: Berneńskiej oraz Rzymskiej.

Artykuł  6

Umawiające się Strony podejmą wysiłki na rzecz ochrony integralności narodowego dziedzictwa kulturowego obydwu Państw, oraz zachowania i konserwacji na swoim terytorium przedmiotów stanowiących zabytki i wartości kulturalne drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł  7

Umawiające się Strony będą udzielały wszechstronnego poparcia rozszerzaniu i pogłębianiu bezpośredniej współpracy między naukowcami, placówkami naukowo-badawczymi i organizacjami naukowymi obu Państw.

Artykuł  8

Umawiające się Strony będą popierały wymianę: studentów, doktorantów i stażystów.

Artykuł  9

Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Oświaty Republiki Azerbejdżańskiej, współdziałając w dziedzinie nauki i oświaty, nawiążą bezpośrednie kontakty w celu wymiany doświadczeń w dziedzinie zarządzania i kierowania oświatą, rozwijania nowoczesnych metod nauczania, organizowania wspólnych badań naukowych oraz kształcenia kadr w specjalizacjach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Artykuł  10

Umawiające się Strony będą wzajemnie wspierały upowszechnianie wiedzy o języku, literaturze, historii i geografii obu Państw oraz ich nauczanie.

Artykuł  11

Umawiające się Strony dążyć będą do zawarcia odrębnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich i wyższych.

Artykuł  12

Umawiające się Strony będą prowadzić współpracę naukową i techniczną na zasadach równoprawności i wzajemnych korzyści, na podstawie odrębnych umów.

Artykuł  13

Umawiające się Strony będą popierały współpracę w dziedzinie zdrowia i nauk medycznych, prowadzoną na podstawie odrębnych porozumień.

Artykuł  14

Umawiające się Strony będą wspierały nawiązywanie kontaktów między organizacjami dobroczynnymi oraz wymieniały doświadczenia w zakresie udzielania pomocy humanitarnej.

Artykuł  15

Umawiające się Strony będą popierały współpracę w dziedzinie sportu realizowaną przez zainteresowane federacje, kluby i inne organizacje obu Państw na podstawie odrębnych porozumień.

Artykuł  16

Umawiające się Strony będą popierały współpracę między dyrekcjami archiwów obu Państw w zakresie informacji archiwalnych, wymiany publikacji i mikrofilmów oraz dostępu do archiwów dla celów naukowych. Szczegółowe rozwiązania zostaną zawarte w bezpośrednich porozumieniach między zainteresowanymi instytucjami obu Państw.

Artykuł  17

Umawiające się Strony będą popierały bezpośrednią współpracę radiofonii i telewizji realizowaną na podstawie odrębnych porozumień.

Artykuł  18

Umawiające się Strony będą popierały rozwój współpracy i wymianę osobową między organizacjami dziennikarskimi Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Azerbejdżańskiej oraz redakcjami i agencjami prasowymi obu Państw.

Artykuł  19

Umawiające się Strony będą popierać współpracę w dziedzinach należących do kompetencji UNESCO.

Artykuł  20

Umawiające się Strony popierać będą współpracę w dziedzinie wymiany młodzieży na podstawie odrębnych porozumień.

Artykuł  21

Umawiające się Strony będą wspierać wymianę doświadczeń, rozszerzanie i pogłębianie kontaktów między organizacjami zajmującymi się ochroną praw autorskich i pokrewnych. Strony będą się wzajemnie informować o zmianach w prawodawstwie dotyczącym ochrony praw autorskich i pokrewnych.

Artykuł  22

Umawiające się Strony będą opracowywały okresowe programy wykonawcze do niniejszej Umowy, określające warunki finansowe i organizacyjne wymiany.

Artykuł  23

Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Za dzień wejścia w życie Umowy uważać się będzie dzień otrzymania noty późniejszej.

Artykuł  24

Umowę niniejszą zawiera się na okres pięciu lat. Ulega ona automatycznemu przedłużaniu na następne pięcioletnie okresy, jeżeli żadna z Umawiających się Stron nie wypowie jej w drodze notyfikacji na sześć miesięcy przed upływem danego okresu.

Sporządzono w Warszawie, dnia 26 sierpnia 1997 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, azerbejdżańskim i rosyjskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc. W razie rozbieżności przy ich interpretacji, tekst w języku rosyjskim uważany będzie za rozstrzygający.

Zmiany w prawie

Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
Już obowiązuje nowelizacja ułatwiająca uprawę konopi i maku

Od 7 maja br. zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zmiany w przepisach umożliwiają uprawę konopi innych niż włókniste, prowadzoną w instytutach badawczych w celu uzyskania surowca przeznaczonego do sporządzania leków. Ustawa przenosi też obowiązek monitorowania upraw maku i konopi włóknistych z organów samorządu na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Grażyna J. Leśniak 07.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2022.75

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Azerbejdżan-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Warszawie.1997.08.26.
Data aktu: 26/08/1997
Data ogłoszenia: 21/01/2022
Data wejścia w życie: 26/01/1999