Włączenie kwalifikacji rynkowej "Monter sieci i instalacji sanitarnych - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1
z dnia 17 grudnia 2021 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Monter sieci i instalacji sanitarnych - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Monter sieci i instalacji sanitarnych - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH - DYPLOM MISTRZOWSKI" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1.
Nazwa kwalifikacji rynkowej
Monter sieci i instalacji sanitarnych - dyplom mistrzowski
2.
Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Dyplom mistrzowski
3.
Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Certyfikat jest ważny bezterminowo
4.
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej
5 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji
5.
Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej
Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową "Monter sieci i instalacji sanitarnych - dyplom mistrzowski" posiada szeroką i pogłębioną wiedzę w zakresie różnorodnych sieci, instalacji i urządzeń, w szczególności wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Samodzielnie planuje, organizuje, wykonuje i kontroluje wykonywanie robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem sieci i instalacji sanitarnych. Potrafi dostosować plan do pojawiających się okoliczności. Organizuje własne stanowisko pracy oraz innych pracowników. Inicjuje i współpracuje ze specjalistami w innych dziedzinach branży montażowo-instalacyjnej oraz budowlano-remontowej. Osoba posiadająca kwalifikację rynkową "Monter sieci i instalacji sanitarnych -dyplom mistrzowski" jest przygotowana do samodzielnego wykonywania zadań zawodowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej, w tym stosowania odpowiednich przepisów prawa, planowania i wdrażania działań marketingowych, wdrażania usprawnień technicznych i organizacyjnych, prowadzenia dokumentacji firmy. Odpowiada za podlegający jej personel i za organizację pracy w zespole pracowniczym, tj. przede wszystkim planuje i nadzoruje pracę zespołu pracowniczego oraz ocenia jakość zadań wykonywanych przez poszczególnych pracowników. Dba o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Osoba posiadająca kwalifikację rynkową "Monter sieci i instalacji sanitarnych - dyplom mistrzowski" jest także przygotowana do udzielania instruktażu i doradztwa związanego z doskonaleniem zawodowym współpracowników. Stosuje zróżnicowane metody nauczania na bazie podstawy programowej oraz programów nauczania w zawodzie.

Zestaw 1
Wykonywanie i nadzorowanie robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Ocenia warunki organizacyjne i techniczne wykonania robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem sieci, wodociągowych i kanalizacyjnych - omawia i przestrzega zasady, standardy oraz przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony środowiska, prawa budowlanego i warunków technicznych w zakresie robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem i remontem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

- zna i stosuje instrukcje (np. instrukcje producentów, instrukcję bezpiecznego wykonywania robót), normy techniczne oraz przepisy związane z budową, przebudową, montażem i remontem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

- rozpoznaje i omawia rodzaje, układy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

- rozpoznaje i omawia obiekty sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz określa ich funkcje,

- określa miejsca montażu istniejącego i projektowanego uzbrojenia podziemnego,

- opracowuje technologię wykonania robót związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

- analizuje możliwość eksploatacji oraz przyszłego użytkowania i utrzymania sprawności technicznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

- lokalizuje miejsca awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz określa przyczyny ich powstawania,

- stwierdza możliwość wykonania robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z uwzględnieniem warunków, np. czas, orientacyjny koszt, technologie.

Planuje i organizuje wykonanie robót budowlanych związanych z budową, montażem, remontem i utrzymaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - podczas planowania i organizowania pracy własnej oraz podległego zespołu pracowniczego wybiera bezpieczną technologię wykonywania robót budowlanych, biorąc pod uwagę ustalenia projektowe i wytyczne producentów stosowanych materiałów oraz specyfikę warunków i miejsca prowadzenia robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem i utrzymaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

- posługuje się dokumentacją projektową oraz planami sytuacyjnymi sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (w tym: czyta rysunki techniczne, wykresy, tabele, symbole),

- planuje kolejność pracy własnej oraz podległego zespołu pracowniczego wykonującego roboty budowlane związane z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

- określa i sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty związane z wykonaniem robót związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

- dobiera materiały i narzędzia, armaturę, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową oraz aparaturę zabezpieczającą przy wykonaniu robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

- dobiera sprzęt niezbędny do wykonania robót ziemnych i montażowych (np. montażu rurociągów, armatury wodociągowej, studni kanalizacyjnych) sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

- ocenia stan techniczny sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

- analizuje wymogi związane z utrzymaniem i poprawą sprawności technicznej sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

- przed przystąpieniem do wykonywania robót wykopowych ustala: wytyczony według projektu budowlanego przebieg instalacji podziemnych i nadziemnych, miejsce składowania humusu oraz urobku, miejsce poboru energii elektrycznej, miejsce odprowadzenia wód gruntowych z wykopu, sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową, wytyczoną oś wykopu (przewodu) i ustanowione przez uprawnionego geodetę repery robocze, zabezpieczenia terenu wykopu zgodnie z "Projektem organizacji ruchu na budowie",

- po wytyczeniu trasy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej przez uprawnionego geodetę analizuje trasę prowadzenia przewodów oraz miejsca montażu uzbrojenia,

- wykonuje przedmiar robót związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sporządza wycenę tych robót,

- prowadzi dokumentację robót związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

- wykonuje oznakowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w terenie,

- określa czas wykonania robót związanych z budową, montażem, przebudową, remontem oraz utrzymaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wykonuje roboty budowlane związane z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem sieci

wodociągowych

i kanalizacyjnych oraz nadzoruje ich wykonanie przez podległy zespół pracowniczy

- wykonuje połączenia rur oraz montuje armaturę, urządzenia oraz aparaturę kontrolno-pomiarową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z projektem i obowiązującymi normami oraz nadzoruje ich wykonanie przez podległy zespół pracowniczy,

- wykonuje czynności związane z dezynfekcją sieci wodociągowych oraz nadzoruje ich wykonanie przez podległy zespół pracowniczy,

- wykonuje czynności związane z płukaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz nadzoruje ich wykonanie przez podległy zespół pracowniczy,

- wykonuje obmiar robót związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz rozlicza materiały, narzędzia i sprzęt,

- wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz nadzoruje ich wykonanie przez podległy zespół pracowniczy.

Ocenia i sprawdza wykonanie prac związanych z budową, montażem, utrzymaniem i remontem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - przeprowadza i dokumentuje odbiory techniczne robót budowlanych polegających na wykonaniu projektowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,

- prowadzi dokumentację budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

- przeprowadza próby szczelności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych i przygotowuje do odbiorów technicznych oraz nadzoruje ich przeprowadzenie przez podległy zespół pracowniczy,

- ocenia jakość wykonania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym sieci kanalizacyjne na podstawie nagrań z inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacyjnej,

- dokonuje przeglądu i oceny stanu technicznego sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych,

- wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych,

- ocenia jakość wykonanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych i ich zgodność z dokumentacją projektową na podstawie szkiców i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (lokalizacja, spadek przewodów).

Zestaw 2
Wykonywanie oraz nadzorowanie robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Ocenia możliwość wykonania robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych - omawia i przestrzega zasady, standardy oraz przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony środowiska, prawa budowlanego i warunków technicznych w zakresie robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,

- zna i stosuje instrukcje (np. instrukcje producentów, instrukcje bezpiecznego wykonywania robót), normy techniczne oraz przepisy związane z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,

- rozpoznaje i omawia rodzaje i elementy instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz technologie ich wykonywania,

- określa miejsca montażu armatury czerpalnej, odcinającej, kontrolno-pomiarowej, urządzeń sanitarnych oraz przyborów sanitarnych,

- lokalizuje miejsca awarii instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz określa przyczyny ich powstawania,

- określa możliwe do zastosowania metody i technologie wykonania robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, z uwzględnieniem warunków (np. czas, orientacyjny koszt, technologie).

Planuje i organizuje wykonanie robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz

utrzymaniem instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych

- analizuje wymogi związane z użytkowaniem i utrzymaniem sprawności technicznej instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,

- posługuje się dokumentacją projektową oraz wykonawczą (w tym: czyta rysunki techniczne, wykresy, tabele, symbole) podczas wykonywania montażu przewodów, uzbrojenia i urządzeń w instalacjach wodociągowych, w tym instalacji zabezpieczeń przeciwpożarowych),

- posługuje się dokumentacją projektową oraz wykonawczą podczas montażu przewodów, uzbrojenia i przyborów sanitarnych w instalacjach kanalizacyjnych,

- planuje kolejność pracy własnej oraz podległego zespołu pracowniczego wykonującego roboty budowlane związane z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,

- określa i sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty związane z wykonaniem robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,

- dobiera materiały i narzędzia do montażu instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w określonej technologii,

- dobiera narzędzia do montażu rurociągów, armatury, przyborów sanitarnych podczas wykonywania robót budowlanych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,

- ocenia stan techniczny instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,

- wyznacza trasę prowadzenia przewodów oraz miejsca montażu uzbrojenia instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,

- wykonuje przedmiar robót związanych z budową oraz eksploatacją instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sporządza wycenę tych robót,

- prowadzi dokumentację budowy instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,

- określa czas wykonania robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wykonuje roboty budowlane związane z budową, przebudową, montażem, remontem i utrzymaniem instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz nadzoruje ich wykonanie przez podległy zespół pracowniczy - wykonuje połączenia rur oraz montuje armaturę czerpalną i odcinającą, urządzenia oraz aparaturę kontrolno-pomiarową zgodnie z projektem i obowiązującymi normami oraz nadzoruje ich wykonanie przez podległy zespół pracowniczy,

- wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termoizolacyjne przewodów wodociągowych oraz nadzoruje ich wykonanie przez podległy zespół pracowniczy,

- wykonuje czynności związane z dezynfekcją instalacji wodociągowych oraz nadzoruje ich wykonanie przez podległy zespół pracowniczy,

- wykonuje czynności związane z płukaniem instalacji wodociągowych oraz nadzoruje ich wykonanie przez podległy zespół pracowniczy,

- wykonuje czynności związane z napełnianiem i odpowietrzaniem instalacji wodociągowych oraz nadzoruje ich wykonanie przez podległy zespół pracowniczy,

- wykonuje czynności związane z połączeniem instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych z sieciami oraz z lokalnymi ujęciami wody i odbiornikami ścieków,

- wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz nadzoruje ich wykonanie przez podległy zespół pracowniczy,

- wykonuje obmiary robót budowlanych związanych z budową, montażem, utrzymaniem i remontem instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz rozlicza materiały, narzędzia i sprzęt.

Ocenia i sprawdza wykonanie robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych - ocenia jakość wykonanych robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem, oraz utrzymaniem instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz nadzoruje jakość ich wykonania przez podległy zespół pracowniczy,

- przeprowadza próby szczelności instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych oraz nadzoruje ich przeprowadzenie przez podległy zespół pracowniczy,

- ocenia stan techniczny: przewodów, uzbrojenia i urządzeń w instalacjach wodociągowych oraz przewodów, uzbrojenia i przyborów sanitarnych w instalacjach kanalizacyjnych,

- przeprowadza i dokumentuje odbiory techniczne robót budowlanych polegających na wykonaniu projektowanych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

Zestaw 3
Wykonywanie oraz nadzorowanie robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem sieci gazowych
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Ocenia możliwość wykonania robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem sieci gazowych - omawia i przestrzega zasady, standardy oraz przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony środowiska, prawa budowlanego i warunków technicznych w zakresie robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem sieci gazowych,

- zna i stosuje instrukcje (np. instrukcje producentów, instrukcję bezpiecznego wykonywania robót), dokumentację techniczną, w tym normy techniczne oraz przepisy w zakresie budowy, przebudowy, montażu, remontu oraz utrzymania sieci gazowych,

- rozpoznaje i omawia obiekty sieci gazowych i określa ich funkcje,

- rozpoznaje i omawia rodzaje i układy gazociągów,

- rozpoznaje i omawia elementy rurociągów i przyłączy gazowych oraz określa ich funkcje, - rozpoznaje i klasyfikuje urządzenia sieci gazowych według określonych kryteriów,

- po wytyczeniu trasy sieci gazowej przez uprawnionego geodetę analizuje trasę prowadzenia przewodów oraz miejsca montażu uzbrojenia,

- wykonuje przedmiar robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem sieci gazowych i sporządza wycenę tych robót,

- określa przyczyny awarii sieci gazowych.

Planuje i organizuje wykonanie robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem sieci gazowych - posługuje się dokumentacją projektową, techniczną i eksploatacyjną oraz planami sytuacyjnymi sieci gazowych,

- planuje kolejność wykonania robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem sieci gazowych, obiektów na sieciach gazowych,

- sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty związane z wykonaniem robót związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem sieci gazowych oraz obiektów na sieciach gazowych,

- dobiera materiały, uzbrojenie, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową i zabezpieczającą do budowy i remontu sieci gazowych oraz obiektów na sieciach gazowych,

- dobiera narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonania robót ziemnych i montażowych rurociągów oraz uzbrojenia podczas budowy i remontu sieci gazowych oraz obiektów na sieciach gazowych,

- dobiera narzędzia, sprzęt, materiały, armaturę i przyrządy pomiarowe do przeprowadzenia przeglądów technicznych sieci gazowych,

- określa i dostosowuje technologie wykonywania robót ziemnych przy budowie, przebudowie, montażu i remoncie sieci gazowych;

- określa i dostosowuje technologie wykonywania połączeń sieci gazowych,

- określa i dostosowuje technologie montażu armatury stosowanej przy budowie, przebudowie i remoncie sieci gazowych,

- określa i dobiera technologie urządzeń stosowanych do budowy sieci gazowych,

- określa i dostosowuje technologie wykonywania izolacji antykorozyjnej sieci gazowych oraz jej elementów,

- określa metody sporządzania szkiców i raportów z wykonanych robót budowlanych,

- organizuje prace własne oraz podległego zespołu pracowniczego związane z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem gazociągów, obiektów na sieciach i przyłączy gazowych,

- określa czas wykonania robót związanych z budową, montażem, utrzymaniem i remontem sieci, obiektów na sieci i przyłączy gazowych,

- prowadzi dokumentację realizowanych robót budowlano-montażowych sieci gazowych,

- wykonuje przedmiar robót związanych z budową oraz eksploatacją sieci gazowych i obiektów na sieciach gazowych,

- przewiduje zagrożenia wynikające z niekontrolowanego wycieku paliwa gazowego,

- organizuje prace związane z usuwaniem awarii i modernizacją sieci gazowych i obiektów na sieciach gazowych zgodnie z procedurami.

Wykonuje roboty budowlane związane z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem sieci gazowych i obiektów na sieciach gazowych oraz nadzoruje ich wykonanie przez podległy zespół pracowniczy - wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, urządzenia oraz aparaturę kontrolno-pomiarową związane z budową, przebudową, montażem i remontem sieci gazowych oraz nadzoruje ich wykonanie przez podległy zespół pracowniczy,

- wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą sieci gazowych zgodnie z procedurami,

- wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne gazociągów i przyłączy gazowych oraz nadzoruje ich wykonanie przez podległy zespół pracowniczy,

- wykonuje obmiary robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem i remontem sieci gazowych,

- wykonuje czynności związane z odpowietrzeniem gazociągów i przyłączy gazowych zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz nadzoruje ich przeprowadzenie przez podległy zespół pracowniczy,

- wykonuje czynności związane z oznakowaniem gazociągów i przyłączy gazowych oraz nadzoruje ich oznakowanie przez podległy zespół pracowniczy,

- wykonuje przeglądy techniczne sieci gazowych oraz nadzoruje ich wykonanie przez podległy zespół pracowniczy,

- porządkuje teren po wykonaniu robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem i remontem sieci gazowych.

Ocenia i sprawdza wykonanie robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem sieci gazowych - prowadzi dokumentację budowy sieci gazowych, obiektów na sieci i przyłączy gazowych,

- przeprowadza i dokumentuje odbiory techniczne sieci i przyłączy gazowych zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,

- przeprowadza próby szczelności sieci i przyłączy gazowych,

- przeprowadza próby ciśnieniowe sieci gazowych i ocenia jakość ich przeprowadzenia,

- przeprowadza napełnianie sieci gazowych i ocenia jakość ich przeprowadzenia,

- przeprowadza próbny rozruch sieci gazowych i ocenia jakość przeprowadzonych prób,

- wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci gazowych zgodnie z procedurami, a w szczególności z procedurami dotyczącymi prac niebezpiecznych i gazo - niebezpiecznych,

- ocenia jakość wykonania sieci gazowych i ich zgodności z dokumentacją projektową na podstawie szkiców i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (lokalizacja, spadek przewodów),

- prowadzi dokumentację budowy sieci gazowych, obiektów na sieci i przyłączy gazowych,

- przestrzega zasad przekazywania sieci, obiektów na sieci i przyłączy gazowych odbiorcom do użytku,

- przestrzega zasad odbiorów technicznych sieci gazowych,

- przestrzega zasad przekazywania sieci gazowych do eksploatacji,

- dokonuje przeglądu stanu technicznego sieci gazowych.

Zestaw 4
Wykonywanie i nadzorowanie robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem instalacji gazowych
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Ocenia możliwość wykonania robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem instalacji gazowych - omawia i przestrzega zasady, standardy oraz przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony środowiska, prawa budowlanego i warunków technicznych w zakresie robót budowlanych związanych z budową, montażem i remontem instalacji gazowych,

- zna i stosuje instrukcje (np. instrukcje producentów, instrukcję bezpiecznego wykonywania robót), dokumentację techniczną, w tym normy techniczne oraz przepisy w zakresie budowy, przebudowy, montażu, remontu oraz utrzymania instalacji gazowych,

- rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji gazowych oraz technologie ich wykonywania,

- rozpoznaje i klasyfikuje urządzenia instalacji gazowych według określonych kryteriów,

- określa miejsca montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji gazowej,

- przestrzega zasad odprowadzania spalin z urządzeń gazowych i zasad wentylacji pomieszczeń,

- określa wymagane parametry powietrza w pomieszczeniach,

- wykonuje przedmiar robót budowlanych związanych z budową, montażem, remontem oraz utrzymaniem instalacji gazowych i sporządza wycenę tych robót,

- określa przyczyny awarii instalacji gazowych.

Planuje i organizuje wykonanie robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem instalacji gazowych - posługuje się dokumentacją projektową, techniczną i eksploatacyjną instalacji gazowych,

- prowadzi dokumentację realizowanych robót budowlano-montażowych instalacji gazowych,

- wykonuje przedmiar robót budowlanych związanych z budową, montażem, remontem oraz utrzymaniem instalacji gazowych i sporządza wycenę tych robót,

- planuje kolejność wykonania robót budowlanych związanych z budową, montażem, remontem oraz utrzymaniem instalacji gazowych,

- sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty robót budowlanych związanych z budową, montażem, remontem oraz utrzymaniem instalacji gazowych,

- dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy, przebudowy, montażu, remontu oraz utrzymania instalacji gazowych w określonej technologii,

- określa i dobiera uzbrojenie oraz aparaturę kontrolno-pomiarową do montażu instalacji gazowych,

- przygotowuje miejsca i trasy ułożenia przewodów oraz uzbrojenia instalacji gazowych oraz nadzoruje ich przygotowanie przez podległy zespół pracowniczy,

- organizuje, nadzoruje oraz określa czas wykonania robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem instalacji gazowych,

- przewiduje zagrożenia wynikające z niekontrolowanego wycieku paliwa gazowego,

- organizuje i nadzoruje prace związane z usuwaniem awarii i modernizacją instalacji gazowych zgodnie z procedurami.

Wykonuje roboty budowlane związane z budową, przebudową montażem, remontem oraz utrzymaniem instalacji gazowych oraz nadzoruje ich wykonanie przez podległy zespół pracowniczy - wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, urządzenia oraz aparaturę kontrolno-pomiarową podczas robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem i utrzymaniem instalacji gazowych oraz nadzoruje ich wykonanie przez podległy zespół pracowniczy,

- wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne instalacji gazowych oraz nadzoruje ich wykonanie przez podległy zespół pracowniczy,

- przeprowadza czynności związane z odpowietrzeniem instalacji gazowych zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz nadzoruje ich przeprowadzanie przez podległy zespół pracowniczy,

- wykonuje czynności związane z montażem systemu odprowadzania spalin z urządzeń gazowych oraz nadzoruje ich wykonanie przez podległy zespół pracowniczy,

- wykonuje przeglądy techniczne instalacji gazowych oraz nadzoruje ich wykonanie przez podległy zespół pracowniczy,

- wykonuje obmiary robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem instalacji gazowych oraz rozlicza materiały, narzędzia i sprzęt.

Ocenia i sprawdza wykonanie robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem instalacji gazowych - przeprowadza próby szczelności instalacji gazowych oraz nadzoruje ich przeprowadzenie przez podległy zespół pracowniczy,

- ocenia jakość montowanych i remontowanych instalacji gazowych,

- przestrzega zasad odbiorów technicznych instalacji gazowych,

- przestrzega zasad przekazywania instalacji gazowych do eksploatacji,

- ocenia stan techniczny instalacji gazowych,

- wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą instalacji gazowych zgodnie z procedurami.

Zestaw 5
Wykonywanie i nadzorowanie robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem sieci i węzłów ciepłowniczych
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Ocenia możliwość wykonania robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem sieci i węzłów ciepłowniczych - omawia i przestrzega zasady, standardy oraz przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony środowiska, prawa budowlanego i warunków technicznych w zakresie robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem sieci i węzłów ciepłowniczych,

- zna i stosuje instrukcje (np. instrukcje producentów, instrukcje bezpiecznego wykonywania robót), normy techniczne oraz przepisy związane z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem sieci i węzłów ciepłowniczych,

- rozpoznaje i omawia rodzaje, układy i systemy sieci i węzłów ciepłowniczych oraz ich rodzaje i elementy,

- rozpoznaje i omawia elementy wyposażenia sieci i węzłów ciepłowniczych,

- ocenia stan techniczny sieci i węzłów ciepłowniczych,

- lokalizuje miejsca awarii sieci i węzłów ciepłowniczych oraz określa przyczyny ich powstawania,

- określa możliwe do zastosowania metody wykonania robót budowlanych z uwzględnieniem warunków, np. czas, orientacyjny koszt, technologie.

Planuje i organizuje wykonanie robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem sieci i węzłów ciepłowniczych - analizuje możliwe wymogi związane z użytkowaniem sieci i węzłów ciepłowniczych w przyszłości,

- posługuje się dokumentacją projektową, planami sytuacyjnymi sieci ciepłowniczych, dokumentacją projektową i eksploatacyjną sieci i węzłów ciepłowniczych,

- po wytyczeniu trasy sieci ciepłowniczej przez uprawnionego geodetę analizuje trasę prowadzenia przewodów oraz miejsca montażu uzbrojenia sieci i węzłów ciepłowniczych,

- opracowuje technologię wykonania robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem sieci i węzłów ciepłowniczych,

- planuje kolejność robót budowlanych związanych z wykonaniem sieci i węzłów ciepłowniczych,

- dobiera materiały, uzbrojenie, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową i zabezpieczającą do budowy, przebudowy, montażu, remontu oraz utrzymania sieci i węzłów ciepłowniczych,

- dobiera narzędzia do montażu rurociągów oraz uzbrojenia sieci i węzłów ciepłowniczych,

- dobiera sprzęt niezbędny do wykonania robót ziemnych i montażowych sieci i węzłów ciepłowniczych, w tym montażu rurociągów oraz armatury ciepłowniczej,

- dobiera oraz sporządza zapotrzebowanie na materiały i wyroby budowlane do wykonywania robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem sieci i węzłów ciepłowniczych,

- wykonuje przedmiar robót budowlanych związanych z budową oraz eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych oraz sporządza wycenę tych robót,

- określa czas wykonania robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem sieci i węzłów ciepłowniczych.

Wykonuje roboty budowlane związane z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem sieci i węzłów ciepłowniczych oraz nadzoruje ich wykonanie przez podległy zespół pracowniczy

Ocenia i sprawdza wykonanie robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem sieci i węzłów ciepłowniczych

- wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, urządzenia oraz aparaturę kontrolno-pomiarową związane z budową, przebudową oraz remontem sieci i węzłów ciepłowniczych, zgodnie z projektem, instrukcjami i obowiązującymi normami technicznymi oraz nadzoruje ich wykonanie przez podległy zespół pracowniczy,

- wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termoizolacyjne sieci i węzłów ciepłowniczych oraz nadzoruje ich wykonanie przez podległy zespół pracowniczy,

- wykonuje czynności związane z odwadnianiem oraz odpowietrzaniem sieci i węzłów ciepłowniczych oraz nadzoruje ich wykonanie przez podległy zespół pracowniczy,

- wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą sieci i węzłów ciepłowniczych zgodnie z procedurami,

- wykonuje obmiar robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem sieci i węzłów ciepłowniczych oraz rozlicza materiały, narzędzia i sprzęt.

- prowadzi dokumentację budowy sieci i węzłów ciepłowniczych,

- ocenia jakość wykonanych robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem oraz remontem, oraz utrzymaniem sieci i węzłów ciepłowniczych,

- przeprowadza i dokumentuje odbiory techniczne robót budowlanych polegających na wykonaniu projektowanych sieci i węzłów ciepłowniczych, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,

- przeprowadza próby szczelności sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych,

- przeprowadza czynności związane z odpowietrzaniem, uruchamianiem i regulacją sieci i węzłów ciepłowniczych,

- ocenia jakość wykonania sieci ciepłowniczych, ich zgodności z dokumentacją projektową na podstawie szkiców i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (lokalizacja, spadek przewodów),

- ocenia jakość wykonania węzłów ciepłowniczych, ich zgodności z dokumentacją projektową,

- przestrzega zasad przekazywania sieci i węzłów ciepłowniczych odbiorcom do użytku,

- dokonuje przeglądu technicznego sieci i węzłów ciepłowniczych.

Zestaw 6
Wykonywanie i nadzorowanie robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem instalacji grzewczych i lokalnych źródeł ciepła
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Ocenia możliwość wykonania robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem instalacji grzewczych i lokalnych źródeł ciepła - omawia i przestrzega zasady, standardy oraz przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony środowiska, prawa budowlanego i warunków technicznych w zakresie robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem instalacji grzewczych i lokalnych źródeł ciepła,

- zna i stosuje instrukcje (np. instrukcje producentów, instrukcje bezpiecznego wykonywania robót), normy techniczne oraz przepisy związane z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem instalacji grzewczych i lokalnych źródeł ciepła,

- rozpoznaje i omawia rodzaje, układy i systemy instalacji grzewczych oraz ich rodzaje i elementy,

- rozpoznaje i omawia rodzaje lokalnych źródeł ciepła,

- klasyfikuje urządzenia grzewcze według określonych kryteriów i lokalnych źródeł ciepła,

- ocenia stan techniczny instalacji grzewczych i lokalnych źródeł ciepła,

- lokalizuje miejsca awarii instalacji grzewczych i lokalnych źródeł ciepła oraz określa przyczyny ich powstawania,

- określa możliwe do zastosowania metody i warunki (np. czas, orientacyjny koszt, technologie) wykonania robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, i remontem oraz utrzymaniem instalacji grzewczych i lokalnych źródeł ciepła.

Planuje i organizuje wykonanie robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem instalacji grzewczych i lokalnych źródeł ciepła - analizuje możliwe wymogi związane z użytkowaniem i utrzymaniem instalacji grzewczych i lokalnych źródeł ciepła w przyszłości,

- posługuje się dokumentacją projektową i wykonawczą (w tym: czyta instrukcje, rysunki techniczne, wykresy, tabele, symbole) podczas wykonywania montażu instalacji grzewczych i lokalnych źródeł ciepła,

- opracowuje technologię wykonania robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem instalacji grzewczych i lokalnych źródeł ciepła,

- planuje kolejność pracy własnej oraz podległego zespołu pracowniczego podczas wykonywania robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem instalacji grzewczych i lokalnych źródeł ciepła,

- dobiera materiały, uzbrojenie, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową i zabezpieczającą do budowy, przebudowy, montażu, remontu oraz utrzymania instalacji grzewczych i lokalnych źródeł ciepła,

- sporządza zapotrzebowanie na sprzęt i materiały oraz kalkuluje koszty związane z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem instalacji grzewczych i lokalnych źródeł ciepła,

- wykonuje przedmiar robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem instalacji grzewczych i lokalnych źródeł ciepła oraz sporządza wycenę tych robót,

- określa czas wykonania robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem instalacji grzewczych i lokalnych źródeł ciepła.

Wykonuje roboty budowlane związane z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem instalacji grzewczych i lokalnych źródeł ciepła oraz nadzoruje ich wykonanie przez podległy zespół pracowniczy - wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, urządzenia oraz aparaturę kontrolno-pomiarową związaną z budową i remontem instalacji grzewczych i lokalnych źródeł ciepła oraz nadzoruje ich wykonanie przez podległy zespół pracowniczy,

- wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termoizolacyjne instalacji grzewczych oraz nadzoruje ich wykonanie przez podległy zespół pracowniczy,

- wykonuje czynności związane z odwadnianiem oraz odpowietrzaniem instalacji grzewczych oraz nadzoruje ich przeprowadzenie przez podległy zespół pracowniczy,

- wyznacza trasę prowadzenia przewodów oraz miejsca montażu uzbrojenia instalacji grzewczych oraz nadzoruje ich wyznaczenie przez podległy zespół pracowniczy,

- wykonuje czynności związane z montażem systemu odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych oraz nadzoruje ich przeprowadzenie przez podległy zespół pracowniczy,

- wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą instalacji grzewczych i lokalnych źródeł ciepła zgodnie z procedurami oraz nadzoruje ich wykonanie przez podległy zespół pracowniczy,

- wykonuje obmiar robót związanych z budową oraz eksploatacją instalacji grzewczych i lokalnych źródeł ciepła, rozlicza materiały, narzędzia i sprzęt,

- wykonuje czynności porządkowe terenu po wykonaniu robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem i remontem instalacji grzewczych i lokalnych źródeł ciepła.

Ocenia i sprawdza wykonanie robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, i remontem oraz utrzymaniem instalacji grzewczych i lokalnych źródeł ciepła - prowadzi dokumentację budowy instalacji grzewczych i lokalnych źródeł ciepła,

- ocenia jakość i zgodność z dokumentacją projektową wykonanych robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, instalacją i remontem oraz utrzymaniem instalacji grzewczych i lokalnych źródeł ciepła,

- przeprowadza odbiory techniczne instalacji grzewczych i lokalnych źródeł ciepła,

- przeprowadza próby szczelności instalacji grzewczych i lokalnych źródeł ciepła,

- wykonuje czynności związane z odpowietrzaniem, uruchamianiem i regulacją instalacji grzewczych i lokalnych źródeł ciepła,

- przestrzega zasad przekazywania instalacji grzewczych i lokalnych źródeł ciepła do eksploatacji,

- dokonuje przeglądu technicznego instalacji grzewczych i lokalnych źródeł ciepła.

Zestaw 7
Wykonywanie i nadzorowanie robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Ocenia możliwość wykonania robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - omawia i przestrzega zasady, standardy oraz przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony środowiska, prawa budowlanego i warunków technicznych w zakresie robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

- zna i stosuje instrukcje (np. instrukcje producentów, instrukcje bezpiecznego wykonywania robót), normy techniczne oraz przepisy związane z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

- określa wymagane parametry powietrza w pomieszczeniach,

- określa sposoby wentylacji obiektów budowlanych, pomieszczeń i stanowisk roboczych,

- rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz technologie ich wykonywania,

- określa możliwe miejsca montażu i remontu uzbrojenia i urządzeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

- lokalizuje miejsca awarii instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz określa przyczyny ich powstawania,

- określa możliwe do zastosowania metody i warunki wykonania robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, np. czas, orientacyjny koszt, technologie.

Planuje i organizuje wykonanie robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - analizuje wymogi związane z użytkowaniem i utrzymaniem sprawności technicznej instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

- posługuje się dokumentacją projektową i wykonawczą (w tym: czyta instrukcje, rysunki techniczne, wykresy, tabele, symbole) instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

- planuje kolejność pracy własnej oraz podległego zespołu pracowniczego wykonującego roboty budowlane związane z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

- dobiera materiały i narzędzia do montażu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

- dobiera uzbrojenie oraz aparaturę kontrolno-pomiarową do montażu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

- wyznacza trasę prowadzenia przewodów i miejsca montażu uzbrojenia instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

- wykonuje przedmiar robót budowlanych związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz sporządza wycenę tych robót,

- określa i sporządza zapotrzebowanie na materiały i kalkuluje koszty robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Wykonuje roboty budowlane związane z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz nadzoruje ich wykonanie przez podległy zespół pracowniczy - wykonuje obmiary robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz rozlicza materiały, narzędzia i sprzęt,

- wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz nadzoruje ich wykonanie przez podległy zespół pracowniczy,

- wykonuje izolacje antykorozyjne, termoizolacyjne, przeciwwilgociowe i akustyczne instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz nadzoruje ich wykonanie przez podległy zespół pracowniczy,

- wykonuje czynności związane z próbą szczelności instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz nadzoruje ich wykonanie przez podległy zespół pracowniczy,

- wykonuje czynności związane z uruchamianiem i regulacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz nadzoruje ich wykonanie przez podległy zespół pracowniczy,

- wykonuje prace związane z konserwacją oraz naprawą instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz nadzoruje ich wykonanie przez podległy zespół pracowniczy.

Ocenia i sprawdza wykonanie robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - prowadzi dokumentację budowy, przebudowy, montażu, remontu oraz utrzymania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

- ocenia jakość wykonania robót budowlanych związanych z budową, przebudową, montażem, remontem oraz utrzymaniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz ich zgodności z dokumentacją projektową,

- wykonuje przeglądy techniczne instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz nadzoruje ich wykonanie przez podległy zespół pracowniczy,

- przeprowadza odbiory techniczne instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

- przeprowadza kontrolę stanu technicznego, odbiory i regulację instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

- kontroluje parametry pracy urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

- przestrzega zasad przekazywania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych do użytkowania.

Zestaw 8
Prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Nadzoruje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska - wyjaśnia pojęcia związane z BHP, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią stosowane podczas wykonywanych zadań zawodowych,

- objaśnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce,

- omawia prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie BHP,

- wskazuje przykładowe zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z niewłaściwym wykonywaniem zadań zawodowych oraz z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy,

- omawia skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka,

- organizuje stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,

- organizuje proces technologiczny zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,

- wyjaśnia zasady stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych,

- wskazuje zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Stosuje zasady prowadzenia działalności gospodarczej - wyjaśnia pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej,

- omawia przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego w zakresie wykonywanych zadań zawodowych,

- wskazuje przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży związanej z wykonywanymi zadaniami zawodowymi oraz omawia powiązania między nimi,

- wskazuje metody analizy skuteczności działań prowadzonych przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży,

- uzasadnia znaczenie inicjowania wspólnych przedsięwzięć z różnymi przedsiębiorstwami z branży,

- wyjaśnia zasady przygotowywania dokumentacji niezbędnej do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej i ilustruje je przykładami,

- wyjaśnia zasady prowadzenia korespondencji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej i ilustruje je przykładami,

- wskazuje urządzenia biurowe oraz programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej,

- uzasadnia znaczenie podejmowania działań marketingowych prowadzonej działalności gospodarczej,

- objaśnia zależności w kosztach i przychodach prowadzonej działalności gospodarczej,

- charakteryzuje sposoby monitorowania stanu zasobów materialnych (materiałów i urządzeń) oraz zasobów personalnych niezbędnych do wykonania produktów i świadczenia usług.

Zestaw 9
Organizowanie pracy w zespole i doskonalenie zawodowe współpracowników
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Organizuje instruktaż i doradztwo związane z doskonaleniem wewnątrzzakładowym - wyjaśnia zagadnienia z obszaru psychologii i pedagogiki dotyczące uczenia się w procesie pracy, motywowania współpracowników i uczniów do nauki oraz rozwiązywania problemów dydaktycznych i interpersonalnych,

- określa cele kształcenia w procesie praktycznej nauki zawodu zgodnie z podstawą programową i programem nauczania,

- określa zakres doskonalenia zawodowego; omawia zasady doboru metod nauczania do treści nauczania,

- dobiera środki dydaktyczne do treści nauczania,

- omawia możliwe do zastosowania narzędzia pomiaru dydaktycznego oraz kryteria oceniania uczącego się,

- wyjaśnia zasady prowadzenia dokumentacji niezbędnej do szkolenia zawodowego.

Organizuje pracę podległego zespołu pracowniczego - uzasadnia znaczenie planowania i nadzorowania pracy zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań, odwołując się do własnych doświadczeń,

- omawia zasady doboru osób do wykonania przydzielonych zadań,

- podaje przykłady właściwego i niewłaściwego kierowania wykonywaniem przydzielonych zadań,

- omawia rolę osoby organizującej pracę w zespole (takie jak ocena jakości wykonania przydzielonych zadań, dążenie do poprawy warunków i jakości pracy),

- wyjaśnia zasady komunikowania się ze współpracownikami oraz uzasadnia znaczenie przestrzegania zasad kultury i etyki.

6.
Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację
Szczegółowe wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację są określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89 i 1607 oraz z 2019 r. poz. 2468) oraz w standardzie wymagań egzaminacyjnych.

1. Metody walidacji

Weryfikacja efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji rynkowej jest przeprowadzana w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym. Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych

sprawdzających umiejętności ujęte w zestawach efektów uczenia się 1-7. Etap teoretyczny (składający się z części pisemnej i ustnej) polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania sprawdzające umiejętności określone we wszystkich zestawach efektów uczenia się.

2. Zasoby kadrowe

W skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin mistrzowski wchodzi co najmniej 5 osób: przewodniczący

komisji, zastępcy przewodniczącego komisji, co najmniej trzech członków komisji oraz sekretarz, który sprawuje obsługę administracyjno-biurową komisji egzaminacyjnej i nie uczestniczy ani w przeprowadzaniu egzaminu, ani w ocenianiu i ustalaniu wyniku egzaminu. Przewodniczący komisji i zastępcy przewodniczącego komisji posiadają wykształcenie wyższe oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin. W przypadku braku możliwości powołania przewodniczącego komisji lub zastępcy przewodniczącego komisji, którzy posiadaliby wykształcenie wyższe oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, w szczególności w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zawodzie unikatowym, przewodniczący komisji lub zastępcy przewodniczącego

komisji posiadają:

- wykształcenie średnie lub średnie branżowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo

- wykształcenie średnie lub średnie branżowe i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika, albo

- wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe i tytuł mistrza w zawodzie unikatowym, którego dotyczy egzamin, oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza.

Członkowie komisji posiadają:

- wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo

- wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika.

Przewodniczący komisji, zastępcy przewodniczącego komisji oraz członkowie komisji posiadają przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia

1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), lub ukończyli kurs pedagogiczny wymagany od instruktorów praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

Wymóg ukończenia kursu pedagogicznego, przez przewodniczącego komisji, zastępców przewodniczącego komisji oraz członków komisji, uznaje się za spełniony także w przypadku, gdy osoby te ukończyły kurs pedagogiczny wymagany od instruktorów praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915).

Sekretarze komisji są wyznaczani spośród pracowników organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, posiadających co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz co najmniej dwuletni staż pracy w organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła. Sekretarze komisji sprawują obsługę administracyjno-biurową komisji.

Osoby wchodzące w skład komisji są obowiązane ukończyć szkolenie zorganizowane przez izbę rzemieślniczą, o którym mowa w art. 3 ust. 3g pkt 7 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159).

W skład zespołu egzaminacyjnego nie może wchodzić osoba pozostająca z kandydatem w stosunku prawnym lub faktycznym budzącym uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności albo która w okresie ostatnich trzech lat pozostawała z kandydatem w stosunku pracy lub zlecenia.

3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne

Etap praktyczny egzaminu mistrzowskiego przeprowadza się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych, posiadających warunki organizacyjne i techniczne (np. plac budowy) niezbędne do wykonania zadań egzaminacyjnych. Decyzję

o tym, czy miejsce spełnia wymagania niezbędne do przeprowadzania egzaminu, podejmuje przewodniczący komisji

egzaminacyjnej w porozumieniu z izbą rzemieślniczą.

Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie dłuższy niż 24 godziny, łącznie w ciągu 3 dni.

Czas trwania części pisemnej nie może być krótszy niż 45 minut i nie dłuższy niż 210 minut. Czas trwania części ustnej etapu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 minut.

Warunki niezbędne do przeprowadzenia egzaminu praktycznego:

- stanowisko: odpowiednie do wykonania zadań związanych z budową i remontem sieci komunalnych, a także montażem i remontem instalacji sanitarnych,

- wyposażenie: zestaw materiałów do wykonania zadań związanych z budową i remontem sieci komunalnych, a także montażem i remontem instalacji sanitarnych, materiały do podłączeń i dystrybucji ciepła,

- sprzęt i narzędzia: gwintownica, imadło, lutownica, palnik gazowy, zaciskarka, klucz do śrubunków, wiertnica, bruzdownica, wiertarka, przepływomierz, klucze francuskie, śrubokręt, urządzenie służące do odkręcania/zakręcania zaworów hydraulicznych/zespalania elementów instalacji, materiały uszczelniające, młotek, przecinak, zgrzewarka, łopaty, poziomica, przymiar taśmowy, skrobaki, gilotyna rolkowa, piła do metalu, giętarka, kalibrowniki, ekspandery,

sprężarka, obcinarka krążkowa, przecinak, gradownik, butla gazowa, rury, łączniki, kształtki, zawory, nożyce do cięcia blach, materiały czyszczące, sprzęt do zabezpieczania wykopów,

- instrukcje obsługi urządzeń, środki ochrony indywidualnej, apteczka.

4. Etapy identyfikowania i dokumentowania

Nie określa się.

7.
Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji
Do egzaminu mistrzowskiego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także:

a) co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo

b) co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed uzyskaniem i po uzyskaniu tytułu zawodowego,

2) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej,

3) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego,

4) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza,

5) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., dających wykształcenie średnie albo średnie branżowe i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego,

6) posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.

8.
Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji rynkowej
Nie rzadziej niż raz na 10 lat
1 Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 1945).

Zmiany w prawie

Wchodzą w życie zmiany w obrocie prywatną ziemią rolną

Obrót prywatną ziemią rolną będzie nieco łatwiejszy. Zmienią się też przepisy o zasiedzeniu nieruchomości. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa otrzyma prawo pierwokupu udziałów i akcji spółek dominujących, posiadających udziały lub akcje w spółkach będących właścicielami nieruchomości rolnych. Trudności czekają natomiast fundacje rodzinne - nie będą już mogły korzystać z ułatwień w obrocie ziemią rolną. To niektóre ze zmian wprowadzanych przez nowelizację, która zacznie obowiązywać 5 października.

Agnieszka Matłacz 04.10.2023
Firmy mogą mieć problem z weryfikacją faktur zakupowych w KSeF

Po wdrożeniu obligatoryjnego KSeF przedsiębiorcom może być trudno powiązać fakturę zakupową z konkretną umową, zwłaszcza jeśli otrzymują ich bardzo dużo. Wyzwaniem będzie też weryfikacja, czy kwota podana na fakturze odpowiada cenie ustalonej w umowie. Wszystko dlatego, że w KSeF nie będzie można przesyłać załączników. Rozwiązaniem może być porozumienie z kontrahentami w zakresie oznaczania faktur w polu opisowym.

Monika Pogroszewska 04.10.2023
Specustawa ma ułatwić budowę strzelnic przez uczelnie

Nie udała się popularyzacja strzelectwa w powiatach. Program „Strzelnica w powiecie” miał przynieść setki strzelnic, a powstały nieliczne. Teraz rządzący próbują zachęcić do budowy strzelnic uczelnie. Specustawa, która ma ułatwić takie inwestycje, weszła w życie 3 października.

Agnieszka Matłacz 03.10.2023
Niższe ceny prądu dla samorządów, firm i wrażliwych podmiotów użyteczności publicznej

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), samorządy i wrażliwe podmioty użyteczności publicznej, takie jak: szpitale, szkoły czy instytucje kultury, od niedzieli, 1 października 2023 r., będą mniej płacić za energię elektryczną. Cena maksymalna zamiast 785 zł za MWh cena wynosie 693 zł za MWh.

Robert Horbaczewski 01.10.2023
Prezesi firm i finansiści będą karani tak, jak gwałciciele

W niedzielę, 1 października, wchodzi w życie solidnie „poprawiony” kodeks karny. Nowelizacja znacząco zmienia polską politykę karną. Prokuratura ostro weźmie się nie tylko za pedofilów i zabójców, ale także za osoby zarządzające firmami, przyjmujące korzyści materialne czy wykorzystujące wiedzę specjalistyczną. Zdaniem prawników zaostrzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze powoduje rażące niespójności w zakresie zagrożenia karą.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 01.10.2023
"Warzywniak" wchodzi w życie, klient instytucji finansowych z lepszą ochroną

W piątek, 29 września, wchodzą w życie zmiany ważne dla rynku finansowego, potocznie nazywane "warzywniakiem". Dzięki nim Komisja Nadzoru Finansowego może już karać osoby odpowiedzialne za naruszenie prawa również po zaprzestaniu wykonywania funkcji lub zajmowania stanowiska, Ograniczono również możliwość oferowania obligacji korporacyjnych klientom detalicznym poza rynkiem regulowanym.

Regina Skibińska 29.09.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2022.18

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Włączenie kwalifikacji rynkowej "Monter sieci i instalacji sanitarnych - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Data aktu: 17/12/2021
Data ogłoszenia: 12/01/2022
Data wejścia w życie: 12/01/2022