Przeznaczenie składników majątkowych oraz ustalenie podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Infrastruktury.

ZARZĄDZENIE Nr 241
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 listopada 2021 r.
w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Infrastruktury

Na podstawie art. 39 ust. 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192, 1535 i 2105) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Składniki majątkowe określone w załączniku do zarządzenia, znajdujące się w posiadaniu Ministerstwa Infrastruktury, przekształconego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Infrastruktury (Dz. U. poz. 1929), służące przed dniem 2 listopada 2020 r. realizacji zadań komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu rybołówstwo, stają się składnikami majątkowymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przekształconego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1930), zgodnie ze stanem ksiąg rachunkowych działu rybołówstwo na dzień 31 grudnia 2020 r.
§  2. 
Sprawy wszczęte i niezakończone w Ministerstwie Infrastruktury przed dniem 2 listopada 2020 r. z zakresu działu rybołówstwo stają się sprawami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
§  3. 
Akta spraw, o których mowa w § 2, przekazuje się Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi protokołem zdawczo-odbiorczym.
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 2 listopada 2020 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY JAKO URZĘDU OBSŁUGUJĄCEGO MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW DZIAŁU RYBOŁÓWSTWO, PRZEJMOWANYCH NA STAN MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Zmiany w prawie

Zmiany dotyczące dostępu do lokalnych sieci gazowych mogą wejść w życie

Przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało wcześniej, jeszcze przed odmową, uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia takich usług wynika z nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Robert Horbaczewski 27.01.2022
Farmaceuta wykona test na Covid-19, ale też zbada saturację i poziom cukru

Od czwartku 27 stycznia farmaceuta może wykonać test antygenowy w kierunku Covid-19, ale nie tylko. Za sprawą nowego rozporządzenia zrobi też test na obecność wirusa grypy, bakterii Helicobacter, która wywołuje wrzody żołądka. Zbada też poziom cukru we krwi, ciśnienie, saturację oraz wykona panel lipidowy, który pozwala określić poziom cholesterolu.

Jolanta Ojczyk 27.01.2022
Lekarze rodzinni chcą więcej czasu na zbadanie pacjenta 60 plus z Covidem

Od wtorku w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo mają osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 26.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2021.1105

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Przeznaczenie składników majątkowych oraz ustalenie podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Infrastruktury.
Data aktu: 05/11/2021
Data ogłoszenia: 02/12/2021
Data wejścia w życie: 02/11/2020, 03/12/2021