Określenie wzoru legitymacji służbowej pracowników Najwyższej Izby Kontroli oraz zasady jej wydawania i wymiany.

M.P.2020.994
ZARZĄDZENIE Nr 70/2020
PREZESA NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
z dnia 29 września 2020 r.
w sprawie określenia wzoru legitymacji służbowej pracowników Najwyższej Izby Kontroli oraz zasad jej wydawania i wymiany
Na podstawie art. 13 i art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1200) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Pracownik Najwyższej Izby Kontroli, zwany dalej "pracownikiem", na czas trwania stosunku pracy otrzymuje legitymację służbową.
2.  Legitymacja służbowa ma formę spersonalizowanej, przy użyciu wielkich i małych liter, karty identyfikacyjnej o wymiarach 53,98 x 85,60 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej imię (imiona), nazwisko, stanowisko, zdjęcie oraz numer pracownika, napisy Rzeczpospolita Polska, Najwyższa Izba Kontroli, termin ważności, numer legitymacji, kod paskowy oraz elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem lub przerobieniem.
3.  Wzór legitymacji służbowej określa załącznik do zarządzenia.
§  2. 
1.  Legitymacja służbowa może być wykorzystywana tylko przy wykonywaniu czynności służbowych.
2.  Pracownik jest obowiązany dbać o należyty stan legitymacji służbowej oraz chronić ją przed utratą i zniszczeniem.
3.  Pracownik nie może odstępować legitymacji służbowej innym osobom.
§  3.  Legitymacje służbowe wydaje i prowadzi ich rejestr dyrektor jednostki organizacyjnej Najwyższej Izby Kontroli właściwej do spraw kadrowych, zwany dalej "dyrektorem jednostki organizacyjnej".
§  4.  W razie utraty legitymacji służbowej pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym dyrektora jednostki organizacyjnej, który po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego unieważnia legitymację służbową i wydaje nową.
§  5. 
1.  Legitymacja służbowa podlega wymianie w przypadku:
1) zmiany danych w niej zawartych;
2) uszkodzenia lub zniszczenia;
3) upływu terminu jej ważności.
2.  Wymiany legitymacji dokonuje dyrektor jednostki organizacyjnej.
§  6.  Pracownik jest obowiązany zwrócić legitymację służbową dyrektorowi jednostki organizacyjnej niezwłocznie po ustaniu stosunku pracy.
§  7.  Traci moc zarządzenie nr 50/2014 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie określenia wzorów legitymacji służbowych pracowników Najwyższej Izby Kontroli oraz zasad ich wydawania i wymiany (M.P. poz. 586).
§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
ZAŁĄCZNIK
WZÓR

wzór

Zmiany w prawie

Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek późnym popołudniem w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 roku. Dotyczą również m.in. tzw. estońskiego CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Krzysztof Koślicki 30.11.2020
Opłata mocowa: w 2021 r. od 1,87 do 10,46 zł na gospodarstwo domowe

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił w poniedziałek stawki opłaty mocowej dla energii elektrycznej na 2021 rok. Wynosić one mają dla gospodarstw domowych od 1,87 do 10,46 zł miesięcznie. Inni odbiorcy energii elektrycznej zapłacą 0,0762 zł za kWh energii pobranej między godzinami 7 i 22 w dni robocze.

Krzysztof Sobczak 30.11.2020
Za przemoc w rodzinie "na bruk" - już obowiązują przepisy

Od 30 listopada zaczyna obowiązywać nowe narzędzie dla policjantów i żandarmów wojskowych. W sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie będą mogli nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania lub zakazać zbliżania się do niego. I to nawet jeśli nie będzie go w domu, wtedy taka informacja - według przepisów - może zostać umieszczona na drzwiach.

Patrycja Rojek-Socha 30.11.2020
Jest nowa ustawa o dodatkach dla medyków, a "stara" wchodzi w życie

Sejm odrzucił w sobotę senackie weto, co oznacza że dodatki w wysokości 100 proc. wynagrodzenia będą przysługiwały jedynie tym pracownikom medycznym, którzy są zaangażowani w leczenie chorych na COVID-19, ale zostali do tej pracy skierowani przez wojewodę. Także w sobotę nastąpiła wstrzymywana od prawie miesiąca publikacja ustawy dającej to uprawnienie szerszej grupie pracowników.

Krzysztof Sobczak 29.11.2020
Senat za wniesieniem do Sejmu projektu uszczelniającego ulgę w podatku od gruntów kolejowych

Senacki projekt ma usunąć problem luki, w wyniku której samorządy tracą na zwolnieniach z podatków od nieruchomości gruntów zajętych na działalność kolejową. Senatorowie zdecydowali w piątek o wniesieniu projektu do procedowania w Sejmie. Za podjęciem uchwały o wniesieniu go do Sejmu opowiedziało się 52 senatorów, 45 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.11.2020
Praca zdalna w administracji przedłużona do 27 grudnia

Do 27 grudnia przedłużona zostanie praca zdalna w urzędach administracji – przewiduje podpisane przez premiera rozporządzenie. Szef urzędu lub kierujący jednostką wykonującą zadania publiczne będzie mógł nadal wyłączyć z pracy zdalnej pracowników wykonujących "zadania niezbędne” jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.11.2020