Nadanie statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych.

M.P.20.976
ZARZĄDZENIE Nr 172
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 19 października 2020 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych
Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ministerstwu Aktywów Państwowych nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 46 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych (M.P. poz. 346).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH

§  1.  Ministerstwo Aktywów Państwowych, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Aktywów Państwowych, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 2256 oraz z 2020 r. poz. 496 i 1746), do spraw objętych działami administracji rządowej:
1) aktywa państwowe;
2) gospodarka złożami kopalin;
3) łączność.
§  2.  W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Analiz i Sprawozdawczości;
2) Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
3) Departament Budżetu i Finansów;
4) Departament Funduszy Europejskich i Instrumentów Rozwojowych;
5) Departament Górnictwa;
6) Departament Komunikacji;
7) Departament Kontroli i Audytu;
8) Departament Łączności;
9) Departament Nadzoru I;
10) Departament Nadzoru II;
11) Departament Prawny;
12) Biuro Administracyjne;
13) Biuro do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego;
14) Biuro Dyrektora Generalnego;
15) Biuro Kadr;
16) Biuro Koordynacji Igrzysk Europejskich 2023;
17) Biuro Ministra.
§  3.  Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - aktywa państwowe zapewniają w szczególności:
1) Departament Analiz i Sprawozdawczości;
2) Departament Nadzoru I;
3) Departament Nadzoru II;
4) Biuro do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego.
§  4.  Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - gospodarka złożami kopalin zapewnia w szczególności Departament Górnictwa.
§  5.  Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - łączność zapewnia w szczególności Departament Łączności.
§  6.  Minister sprawuje bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra.

Zmiany w prawie

Opłata mocowa: w 2021 r. od 1,87 do 10,46 zł na gospodarstwo domowe

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił w poniedziałek stawki opłaty mocowej dla energii elektrycznej na 2021 rok. Wynosić one mają dla gospodarstw domowych od 1,87 do 10,46 zł miesięcznie. Inni odbiorcy energii elektrycznej zapłacą 0,0762 zł za kWh energii pobranej między godzinami 7 i 22 w dni robocze.

Krzysztof Sobczak 30.11.2020
Za przemoc w rodzinie "na bruk" - już obowiązują przepisy

Od 30 listopada zaczyna obowiązywać nowe narzędzie dla policjantów i żandarmów wojskowych. W sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie będą mogli nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania lub zakazać zbliżania się do niego. I to nawet jeśli nie będzie go w domu, wtedy taka informacja - według przepisów - może zostać umieszczona na drzwiach.

Patrycja Rojek-Socha 30.11.2020
Jest nowa ustawa o dodatkach dla medyków, a "stara" wchodzi w życie

Sejm odrzucił w sobotę senackie weto, co oznacza że dodatki w wysokości 100 proc. wynagrodzenia będą przysługiwały jedynie tym pracownikom medycznym, którzy są zaangażowani w leczenie chorych na COVID-19, ale zostali do tej pracy skierowani przez wojewodę. Także w sobotę nastąpiła wstrzymywana od prawie miesiąca publikacja ustawy dającej to uprawnienie szerszej grupie pracowników.

Krzysztof Sobczak 29.11.2020
Senat za wniesieniem do Sejmu projektu uszczelniającego ulgę w podatku od gruntów kolejowych

Senacki projekt ma usunąć problem luki, w wyniku której samorządy tracą na zwolnieniach z podatków od nieruchomości gruntów zajętych na działalność kolejową. Senatorowie zdecydowali w piątek o wniesieniu projektu do procedowania w Sejmie. Za podjęciem uchwały o wniesieniu go do Sejmu opowiedziało się 52 senatorów, 45 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.11.2020
Praca zdalna w administracji przedłużona do 27 grudnia

Do 27 grudnia przedłużona zostanie praca zdalna w urzędach administracji – przewiduje podpisane przez premiera rozporządzenie. Szef urzędu lub kierujący jednostką wykonującą zadania publiczne będzie mógł nadal wyłączyć z pracy zdalnej pracowników wykonujących "zadania niezbędne” jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.11.2020
Krótsza kwarantanna dla domowników osób zakażonych

Rząd skrócił zaś czas kwarantanny dla domowników osoby zakażonej. Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu, podda się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby.

Katarzyna Nowosielska 26.11.2020