Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2020.971
OGŁOSZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 5 października 2020 r.
o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805) ogłaszam informację o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w standardzie DAB+.
I. Ogłoszenie stanowi podstawę do składania wniosków o:
a) udzielenie koncesji, na okres 10 lat, na rozpowszechnianie programu radiowego o charakterze uniwersalnym bądź wyspecjalizowanym.

Program będzie rozpowszechniany codziennie przez 24 godziny na dobę i będzie oznaczany nazwą określoną w koncesji

bądź

b) dokonanie zmiany, w trybie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695 i 1298), koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego. Zmiana będzie polegała na rozszerzeniu koncesji, na okres do wygaśnięcia zmienianej koncesji, o prawo do rozpowszechniania w multipleksie programu radiowego o charakterze uniwersalnym bądź wyspecjalizowanym.

Łącznie liczba przewidzianych w ogłoszeniu koncesji do udzielenia lub rozszerzenia wynosi 8.

II. Program będzie rozpowszechniany w multipleksie cyfrowym DAB+ o następujących parametrach:
* nazwa (oznaczenie multipleksu): Tarnów;
* numer bloku częstotliwościowego: 9C;
* minimalna przepływność gwarantowana najeden program radiowy: 96 kbps;
* zasięg - gminy objęte w całości zasięgiem multipleksu, sygnałem o wartości minimum 66 dBµV/m: Tarnów (121609), Tarnów (126301), Skrzyszów (121608);
* opłata koncesyjna (bez zniżek) na dzień ogłoszenia wynosi: 7190 zł.

Wykaz gmin objętych zasięgiem został określony z uwzględnieniem działających na dzień dzisiejszy polskich stacji radiofonii cyfrowej DAB+, zagranicznych stacji radiofonii cyfrowej oraz telewizji cyfrowej DVB-T w paśmie 174-230 MHz z uzgodnionymi międzynarodowo parametrami, zgodnie z planem zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 174-230 MHz (Dz. Urz. UKE z 2016 r. poz. 20) zmienionym zarządzeniem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 14 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. UKE poz. 1).

III. Multipleks będzie tworzyć nie więcej niż 12 programów radiowych, wyłącznie tych, które otrzymały lub otrzymają koncesje na rozpowszechnianie w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny lub rozszerzenie koncesji o prawo do rozpowszechniania w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny.
IV. Uporządkowanie audiowizualnych składników multipleksu będzie następujące: programy będą umieszczone w kolejności odpowiadającej dacie wydania koncesji (począwszy od najwcześniej wydanej koncesji na rozpowszechnianie programu w multipleksie lub decyzji o rozszerzeniu koncesji o prawo do rozpowszechniania w niniejszym multipleksie).
V. Uzyskanie koncesji na rozpowszechnianie programu w multipleksie cyfrowym D AB+ nie jest jednoznaczne z uzyskaniem rezerwacji częstotliwości na ten multipleks.

Usługę telekomunikacyjną polegającą na transmisji sygnału multipleksu drogą rozsiewczą naziemną świadczyć będzie operator multipleksu lub podmiot, który zawarł umowę z operatorem multipleksu na świadczenie takiej usługi.

Rezerwacja częstotliwości zostanie dokonana przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na rzecz operatora multipleksu w trybie art. 116 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374, 695 i 875).

Jeśli zainteresowanie rezerwacją częstotliwości przekroczy dostępne zasoby częstotliwości i konieczne będzie wyłonienie operatora multipleksu w drodze konkursu, konkurs taki zostanie przeprowadzony przez Prezesa UKE.

VI. Elementem decyzji koncesyjnej w zakresie określenia warunków programowych będzie odesłanie do zadeklarowanych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie/rozszerzenie koncesji informacji programowych i związanych z tym załączników, do których przestrzegania po uzyskaniu decyzji w sprawie udzielenia/rozszerzenia koncesji wnioskodawca się zobowiąże. Rażące odstąpienie od zadeklarowanych warunków programowych po udzieleniu/rozszerzeniu koncesji będzie stanowić przesłankę cofnięcia koncesji w trybie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
VII. W postępowaniu stosuje się formularze wniosków, które można uzyskać w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie przy Skwerze Kardynała Wyszyńskiego 9 w dni robocze w godzinach 10.00-15.00. Formularze dostępne są także na stronie internetowej www.krrit.gov.pl.

Wnioski można nadsyłać pocztą lub składać w kancelarii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - pokój Al. Kancelaria przyjmuje wnioski w dni robocze w godzinach 10.00-15.00. Wnioski należy składać w jednym egzemplarzu.

Informacje dotyczące postępowania można uzyskać pod numerem telefonu 22-597-30-89, a w sprawie parametrów technicznych stacji pod numerem telefonu 22-597-31-74.

VIII. Wnioski mogą być składane w ciągu 45 dni od dnia opublikowania ogłoszenia.
IX. Wnioski niezgodne z warunkami określonymi w pkt 1 w zakresie przedmiotu postępowania, a także wnioski złożone po terminie określonym w pkt VIII będą pozostawiane bez rozpoznania.
X. Niezwłocznie po wszczęciu postępowania lista wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu zostanie opublikowana w Internecie na stronie www.krrit.gov.pl oraz wywieszona w siedzibie Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Zmiany w prawie

Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek późnym popołudniem w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 roku. Dotyczą również m.in. tzw. estońskiego CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Krzysztof Koślicki 30.11.2020
Opłata mocowa: w 2021 r. od 1,87 do 10,46 zł na gospodarstwo domowe

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił w poniedziałek stawki opłaty mocowej dla energii elektrycznej na 2021 rok. Wynosić one mają dla gospodarstw domowych od 1,87 do 10,46 zł miesięcznie. Inni odbiorcy energii elektrycznej zapłacą 0,0762 zł za kWh energii pobranej między godzinami 7 i 22 w dni robocze.

Krzysztof Sobczak 30.11.2020
Za przemoc w rodzinie "na bruk" - już obowiązują przepisy

Od 30 listopada zaczyna obowiązywać nowe narzędzie dla policjantów i żandarmów wojskowych. W sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie będą mogli nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania lub zakazać zbliżania się do niego. I to nawet jeśli nie będzie go w domu, wtedy taka informacja - według przepisów - może zostać umieszczona na drzwiach.

Patrycja Rojek-Socha 30.11.2020
Jest nowa ustawa o dodatkach dla medyków, a "stara" wchodzi w życie

Sejm odrzucił w sobotę senackie weto, co oznacza że dodatki w wysokości 100 proc. wynagrodzenia będą przysługiwały jedynie tym pracownikom medycznym, którzy są zaangażowani w leczenie chorych na COVID-19, ale zostali do tej pracy skierowani przez wojewodę. Także w sobotę nastąpiła wstrzymywana od prawie miesiąca publikacja ustawy dającej to uprawnienie szerszej grupie pracowników.

Krzysztof Sobczak 29.11.2020
Senat za wniesieniem do Sejmu projektu uszczelniającego ulgę w podatku od gruntów kolejowych

Senacki projekt ma usunąć problem luki, w wyniku której samorządy tracą na zwolnieniach z podatków od nieruchomości gruntów zajętych na działalność kolejową. Senatorowie zdecydowali w piątek o wniesieniu projektu do procedowania w Sejmie. Za podjęciem uchwały o wniesieniu go do Sejmu opowiedziało się 52 senatorów, 45 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.11.2020
Praca zdalna w administracji przedłużona do 27 grudnia

Do 27 grudnia przedłużona zostanie praca zdalna w urzędach administracji – przewiduje podpisane przez premiera rozporządzenie. Szef urzędu lub kierujący jednostką wykonującą zadania publiczne będzie mógł nadal wyłączyć z pracy zdalnej pracowników wykonujących "zadania niezbędne” jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.11.2020